Visselblåsare – en oumbärlig kontrollfunktion

Ny visselblåsarlag – dags att agera

Med en gedigen visselblåsarfunktion kan en organisation tidigt få uppgifter om och hantera misstänkta missförhållanden i verksamheten – missförhållanden som inte fångas upp i de normala rutinerna som exempelvis interna misstänkta överträdelser av ramverk, misstankar om oegentligheter, korruption, trakasserier och misstänkta brott. Den nya visselblåsarlagen ställer krav på privat och offentlig sektor.

"Den nya visselblåsarlagen är både välkommen och nödvändig. Vi ser hur visselblåsarfunktionen i samhället blir ett allt viktigare verktyg för att bekämpa korruption, oegentligheter och kriminalitet."

Magnus Lindahl, expert, PwC Sverige

Nu måste visselblåsarfunktionen komma på plats

Den 17 december 2021 infördes en ny svensk lag som omfattar stärkt skydd mot repressalier för visselblåsare. Den nya lagen innebär att verksamhetsutövare med 50 eller fler anställda måste inrätta särskilda rapporteringskanaler och specifika rutiner för rapportering och hantering av misstänkta missförhållanden (en “visselblåsarfunktion”). 

Visselblåsarfunktionen ger möjlighet till rapportering av misstänkta oegentligheter och överträdelser av lagar och regelverk i särskilt utformade rapporteringskanaler. Oberoende personer ska hantera mottagning och utredning av tips. En verksamhet kan anlita extern part för att hantera visselblåsarfunktionen vilket ger ökat förtroende för funktionen. Lagen inkluderar också skydd mot repressalier för den som lämnar information.

Den nya lagen stärker och expanderar visselblåsarfunktionen och skall göra det enklare och säkrare att rapportera misstänkta missförhållanden. Det är bra. Sekretess och tystnadsplikt skall gälla i hanteringen och utredning av tips. Dessutom förstärks skyddet mot repressalier för rapporterande personer.

 • 17 december 2023 är deadline för mindre och mellanstora bolag. Börja förbereda idag!
 • Stora bolag hade deadline redan 17 juli 2022. Säkerställ att befintlig visselblåsarfunktion uppfyller lagens krav!

"Verksamheter med 50 till 249 anställda måste uppfylla lagens krav senast 17 december 2023. Det är därför hög tid att agera då förberedelser behöver göras för att hinna klart i tid. "

Lisa Löfgren, expert, PwC Sverige

Vill du ha hjälp med visselblåsarfunktionen? 
Kontakta våra experter för diskussion!
Kontakta Lisa Löfgren

Vad är en effektiv visselblåsarfunktion?

En effektiv visselblåsarfunktion innebär att:

 • verksamheten snabbt fångar upp beteenden och aktiviteter som annars kan undkomma interna kontrollfunktioner, exempelvis oönskat beteende av medarbetare i särskild förtroendeställning. 
 • information kanaliseras på ett säkert sätt till rätt funktioner i företaget och utreds på ett sådant vis att verksamhetens alla skyddsintressen tillgodoses.

 • den fortsatta handläggningen av tips inte hanteras av personer som kan ha intressen av att mörklägga händelsen.

 • ett väl fungerande integritetsskydd för tipsare och andra berörda finns på plats.

 • misstänkta missförhållanden rapporteras och hanteras i ett avgränsat och behörighetsskyddat webbaserat visselblåsarsystem.

Satsa på en effektiv visselblåsarfunktion. Vi hjälper dig med: 

 • Implementering av webbaserat visselblåsarsystem för rapportering av misstänkta oegentligheter

 • Hantering av inkomna tips och förslag på utredningsåtgärder

 • Oberoende expertis för fördjupade utredning av inrapporterade ärenden

 • Utformning och uppdatering av policys och riktlinjer

 • Utbildning av personal

 • Genomgång av befintliga visselblåsarfunktioner

Kontakta oss

Magnus Lindahl

Magnus Lindahl

Director Forensic Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 25

Lisa Löfgren

Lisa Löfgren

Manager, Forensic Services, PwC Sverige

Tel 0728-80 94 23

Lina Laudon

Lina Laudon

Juridisk rådgivare, PwC Sverige

Tel 0728-80 99 84

Följ oss i sociala medier