Våra aktuarietjänster

Våra aktuarietjänster

Försäkringsbranschen utvecklas hela tiden. Nya affärsmöjligheter uppstår snabbare än någonsin, liksom nya typer av konkurrenssituationer. Teknikutveckling är en central drivkraft i denna utveckling. Samtidigt ökar den internationella regleringen och kraven på transparens ökar.

PwC erbjuder de aktuarietjänster som behövs för att utveckla er marknadsposition och ta tillvara på era möjligheter. PwC kan, till exempel, hjälpa er prissätta de risker ni tar samt analysera kapitalbehov och finansiell positionen. Vi erbjuder dessutom tjänster inom Solvens II och IFRS 4. PwC vill hjälpa er att själva ta kontroll över dessa frågor.

PwC har en mycket bred och djup kompetens inom aktuarieområdet, men också inom angränsande fält som redovisning/regelverk, utbildning och IT- system/strategi. Vår breda och omfattande erfarenhet gör att vi kan hjälpa er att skräddarsy ett bra IT-stöd för er verksamhet och placera in aktuariefunktionen i ett större sammanhang inom företaget.

Vi kan biträda er med stöd för att lösa era frågor eller agera bollplank åt er.

PwC erbjuder aktuarietjänster inom följande huvudområden:

 • Benchmarking – håll koll på verksamheten
  På grund av försäkringsindustrins snabba utveckling är det lätt att hamna på efterkälken och fastna i förlegade rutiner. Det gäller allt från produkter till metoder, system och teoretiska modeller. För att förhindra detta kan vi hjälpa er att genomföra benchmarking av till exempel er aktuariefunktion eller ert riskhanteringssystem. Våra mycket erfarna aktuarier jämför då er verksamhet med best practice, krav från externa regelverk och gör en övergripande bedömning av verksamhetens kvalitet.

 • Utveckling – säkra lönsamheten
  Ökade krav på kapitalbas och minskande marginaler gör att många försäkringsföretag i dagsläget ser över sina omkostnader för att säkra sin lönsamhet. Vi kan hjälpa er med detta på många olika sätt. Vi kan se över era system, metoder, styrande dokument, kultur, kompetens eller bemanning. Tack vare vår breda och djupa kompetens inom områden som redovisning/regelverk, utbildning och IT-system/strategi kan vi ta fram solida helhetslösningar för er verksamhet som gör er mer konkurrenskraftiga.

  Vi kan även hjälpa till att effektivisera era aktuarieprocesser oavsett om målsättningen är att förkorta rapporteringstider, minska kostnader, förfina prissättnings- respektive reservsättningsmodeller, förbättra uppföljningen eller utnyttja aktuariekunskapen i övriga delar av er organisation.

 • Regelverk – hantera den ökande regelbördan
  Enligt en undersökning gjord av oss och Centre for the Study of Financial Innovations, så upplever försäkringsindustrin den ökande regelbördan som den största risken just nu. Man är rädd att detta leder till ökade kostnader och att det blir svårare för företagsledningar att fokusera på verksamheten och dess lönsamhet.

  Vi kan hjälpa er i alla faser av implementeringen av nya regelsystem: att göra de vägval som leder till största affärsnytta, att effektivt införa regelsystemen i er organisation och era system, samt att genomföra uppföljningar. Vi hjälper er också att utnyttja synergier mellan olika regelverk för att minska den regulatoriska bördan.

  Vi erbjuder oss att leda ert implementeringsprojekt, att stödja ert interna projekt eller att hålla i utbildningar för er organisation.
 • Resursförstärkning - fyll era luckor
  Erfarna aktuarier är idag en bristvara. Det gör att det kan vara svårt att snabbt ersätta aktuarieresurser som slutar. Vid akut aktuariebrist kan vi hjälpa till att fylla temporära luckor. Vi erbjuder även konsulter med erfarenhet av chefaktuarierollen, projektledning och personalansvar.
 • Värdering – få en "second opinion"
  En av hörnstenarna bland aktuariens uppgifter är premiesättning och värdering av de försäkringstekniska avsättningarna. Vi kan utföra, eller hjälpa till vid, att värdera risken i skulder, samt framtagande av premietariffer. Vi är även vana att ge vår syn på andras värderingsprinciper.
 • Värdering av pensioner för bolagets eller koncernens anställda
  Många bolag och koncerner inom försäkringsbranschen utlovar förmånsbestämda pensioner till sina anställda och redovisar dessa i balansräkningen. Vi kan utföra beräkningar av pensionsskulder i enlighet med till exempel IFRS. Vi kan även stödja era aktuarier genom att ge synpunkter på beräkningsmodellerna, om ni föredrar att utföra beräkningarna internt.

  De kommande åren sker väsentliga förändringar inom IAS 19 vilket påverkar såväl beräkning som redovisning och kan få en stor påverkan på eget kapital. Vi kan hjälpa er att öka förståelsen för dessa förändringar i syfte att vara förberedda när de träder i kraft.
 • Värderingsmetoder – validera era modeller
  I de kommande regelverken läggs stor vikt vid försäkringsmatematik och kvantitativa modeller för värdering av risk. Det innebär att finansiella bolag måste kunna visa att de modeller som används är robusta och korrekt värderar olika risker. Det är även viktigt ur ett lönsamhetsperspektiv att olika modeller, som till exempel premiesättningsmodellen, är pålitliga och värderar risk på ett korrekt sätt. Vi erbjuder oss att validera de modeller ni tillämpar. Vi har även stor erfarenhet av att utveckla modeller, inklusive interna modeller under Solvens II, och kan hjälpa er med det.

Kontakta oss

Karin Hjalmers

Karin Hjalmers

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 52

Viktor Lindroth

Viktor Lindroth

Partner, ansvarig FS Risk and Regulation, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 73

Magnus Weiderling

Magnus Weiderling

Actuarial Lead, PwC Sverige

Tel 0728-80 93 64

Följ oss i sociala medier