Revision inom försäkringsbranschen

Vi erbjuder en värdeskapande revision


Revision av och rådgivning till försäkringsföretag ställer krav på goda kunskaper om den speciella verksamhet som bedrivs. Specialistkunnande är ett måste för att kunna följa det senaste inom det finansiella området och för att upprätthålla en djup kunskap om frågor inom försäkring.


Revisionen omfattar normalt:

  • granskning av internkontrollmiljö och förslag till förbättringar
  • granskning av rutiner för hantering av finansiella risker och riskkontroll
  • granskning av redovisning av finansiella instrument
  • granskning av försäkringstekniska avsättningar
  • granskning av årsredovisningens eller årsberättelsens utformning
  • mervärde i form av löpande stöd och rådgivning
  • efterlevnad av lagstiftning, Finansinspektionens föreskrifter och krav inom självregleringens område


Våra kunder är skade-, liv-, återförsäkringsbolag, understödsföreningar, filialer, generalagenter samt captives.

Kontakta oss

Lena Eidmann

Tel 0709-29 33 29

Eva Fällén

Tel 0709-29 32 62

Morgan Sandström

Ansvarig Insurance

Tel 0709-29 40 58

Jan Åke Persson

Aktuarie

Tel 0709-29 31 61

Följ oss i sociala medier