Skattefrågor inom försäkringsbranschen

Vilka specifika skatteregler gäller för försäkringsbolag? Hur optimeras skattestrukturen? Bör verksamheten omstruktureras?


För försäkringsföretag gäller särskilda skatteregler som avviker från de vanliga företagsskattereglerna. Dessa specifika skatteregler innebär att det är oerhört viktigt med specialistkunskap om regelverket. Inte minst för att organisera verksamheten på ett optimalt sätt.


Livförsäkringsföretag beskattas normalt till huvudsaklig del enligt lag om avkastningsskatt på pensionsmedel. Viss del beskattas dock med vanlig inkomstskatt. Om beskattning sker med avkastningsskatt eller inkomstskatt beror främst på vilka försäkringskategorier som försäkringsföretagets premieinkomster hör till.


För skadeförsäkringsföretag gäller i princip samma skatteregler som för vanliga aktiebolag. Skillnaden är att skadeförsäkringsföretagen får göra avdrag för försäkringstekniska avsättningar.


PwC har skattejurister som är specialiserade på försäkringsbranschens skattefrågor. Vi kan hjälpa till med:

  • Genomgång av koncernstruktur för att optimera strukturen med avseende på avkastningsskatt och inkomstskatt
  • Skatteoptimal strukturering av fastighetsinnehav och köp/försäljning av fastigheter
  • Rådgivning vid omstruktureringar av försäkringsverksamhet, inklusive etablering i utlandet
  • Rådgivning avseende momsfrågor i försäkringsverksamhet
  • Rådgivning avseende dokumentationskrav för internprissättning, ett regelverk som träffar försäkringsföretag med verksamhet utomlands
  • Skatterådgivning med anledning av Solvens II
  • Livförsäkringsföretag kan komma att omfattas av utökad kontrolluppgiftsskyldighet till följd av ny amerikansk lagstiftning (FATCA). Sanktioner kan uppkomma vid "non-compliance" i form av full amerikansk källskatt på avkastning på amerikanska tillgångar. Vi kan biträda med rådgivning och systemanpassning som krävs för efterlevnad av regelverket.

Kontakta oss

Lennart Staberg

Lennart Staberg

Skattejurist, partner

Tel 0709-29 31 69

Daniel Glückman

Daniel Glückman

Partner, Financial Services Tax Leader

Tel 0729-80 91 77

Följ oss i sociala medier