Anpassning till de nya Solvens II-regelverken

Introduktion till Solvens II


Tillsynskraven för de europeiska försäkringsbolagen genomgår en omfattande omarbetning. Det nya riskregelverket, Solvens II, innebär stora förändringar för försäkringsbolagens solvenskrav. Försäkringsbolagen får i det nya riskregelverket incitament att fokusera på riskstyrning, ledning och förbättrad genomlysning.


De senaste åren har EU-kommissionen och Eiopa arbetat med att ta fram ett nytt europeiskt solvensregelverk, Solvens II, för försäkringsbranschen. Regelverket handlar till stor del om ett nytt sätt att beräkna kapitalkrav som ska baseras på risk i stället för volym. Utöver det kommer reglerna även att behandla hur försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasen ska beräknas, samt vilka krav som kommer att ställas på bolagsstyrning, riskkontroll, riskhantering och genomlysning.


Alla risker – såväl nutida som framtida – ska identifieras, hanteras, mätas och effektivt styras inom ramen för ett integrerat riskhanteringssystem. Detta kommer att leda till omfattande förändringar på systemen och processerna i hela organisationen.


PwC hjälper företag i Europa och Sverige att hitta möjligheterna i de utmaningar som Solvens II innebär för försäkringsbranschen.


Merparten av försäkringsföretagen har drivit sina Solvens II-initiativ under ett par års tid och PwC har assisterat ett flertal av dem. Våra specialister har djupgående kunskap om Solvens II och stor erfarenhet av olika metoder och modeller. Internationellt kan vi dra nytta av den expertis som finns inom PwC:s globala nätverk av över 500 försäkringsspecialister.


Aktuella områden där vi kan hjälpa er:
  • Solvens II-diagnos och gapanalyser
  • QIS-beräkningar
  • Assistera i framtagandet av ett beslutsunderlag avseende intern modell
  • Utbilda styrelse, ledning och medarbetare
  • Aktuariell såväl som risk- och kapitalmodellering
  • Utarbetande av detaljerade programplaner för Solvens II-införandet
  • Projektstyrning
  • Utformning av en effektiv och ändamålsenlig riskrapportering och riskorganisation
  • Ramverk runt intern kontroll

 

Kontakta oss så berättar vi om hur vi kan stödja er verksamhet!

Kontakta oss

Karin Hjalmers

Karin Hjalmers

Partner

Tel 0709-29 33 52

Viktor Lindroth

Viktor Lindroth

Partner, ansvarig FS Risk and Regulation

Tel 0709-29 31 73

Följ oss i sociala medier