Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Så påverkas det svenska samhället av klimatförändringar i andra länder

2019-04-10

traktor åker på fält, ovanifrån

Med utgångspunkt från denna frågeställning på makronivå har PwC på uppdrag av Nationella Expertrådet för klimatanpassning, knutet till SMHI, genomfört en övergripande studie som ger en vägledning inför framtida prioriteringar.

Sverige har starka band till länder som är mer exponerade för risker kopplade till fysiska klimatförändringar än vad Sverige är. Det skapar risker och möjligheter ur svenskt perspektiv. För att säkra vår konkurrenskraft och för att trygga goda levnadsförhållanden över tid, behövs fördjupade analyser för att öka förståelsen för möjliga effekter.  

– Vår övergripande studie fungerar som ett första steg i fördjupningsarbetet. Vi har analyserat hur indirekta effekter av klimatförändringar i andra länder berör hela det svenska samhället, säger Daniel Johansson Stattin, hållbarhetsexpert på PwC.

Ändrade förutsättningar på grund av klimatförändringar kommer skapa både risker och möjligheter för Sverige som land, för människor, organisationer och företag. För att kunna fånga och hantera dessa behöver vi bättre förstå olika samverkande faktorer.

Daniel Johansson Stattin, hållbarhetsexpert, PwC Sverige

Med denna analys som grund kan företag, organisationer och myndigheter gå vidare med övergripande värderingar av sannolikhet och konsekvenser för att kunna identifiera och prioritera kommande insatser. En slutsats av studien är att Sverige i dag inte är tillräckligt rustat för att hantera effekter av klimatförändringar i andra länder.

Studien är indelad i sex teman: handel, finansiell sektor, människors rörelsemönster, infrastruktur, livsmedel samt geopolitik.

Handel

De möjligheter för Sverige som klimatförändringar i andra länder innebär kan främst fångas av näringslivet. Dessa är i stor utsträckning kopplade till innovation och utveckling av nya och befintliga exportmöjligheter eller näringsverksamhet inom landet. Satsningar på forskning och utbildning är en viktig del av att ge förutsättningar för företag, individer och Sverige som land att fånga de möjligheter som uppstår.

Finansiell sektor

Globala klimatförändringar medför risker och möjligheter för näringsliv och organisationer i Sverige. Riskanalyser för den egna verksamheten, i ljuset av nationella analyser, kommer att bli allt viktigare för att säkerställa långsiktig fortlevnad när förutsättningarna förändras. Kravställning inom finansiell sektor på analyser baserade på data kommer spela en viktig roll för att styra kapital till de investeringar som bäst gynnar Sverige.

Människors rörelsemönster

Sveriges fördel som levnadsplats i kombination med förvärrade levnadsförhållanden på andra platser kan öka trycket på migration till Sverige. Mycket tyder på att migration driven av klimatförändringar i första hand sker i närområdet till de platser som människor idag lever på. Det skapar behov av lokal utveckling där svenska företag och intressen kan fånga möjligheter kopplade till klimatanpassningar i andra delar av världen. Förutsättningarna för svensk turistindustri är mer osäkra på längre sikt, men på kortare sikt (de kommande 30-50 åren) är utsikterna för expansion goda.
.

Infrastruktur

Sverige har fantastiska förutsättningar för elproduktion. Det skapar möjligheter att vara självförsörjande och exportera el till andra länder i större utsträckning än idag. Samtidigt är Sverige beroende av andra länder för import av olja och gas, vilket under överskådlig tid kommer behövas som insatsvaror i till exempel jord- och skogsbruk.

Livsmedel

Givet dagens låga självförsörjningsgrad så exponeras Sverige för risker kopplade till livsmedelsförsörjning när effekter av klimatförändringar i andra länder blir tydliga. Sverige importerar idag cirka hälften av de livsmedel som förbrukas inom landet, vilket är en förhållandevis stor andel. Livsmedel är därför ett viktigt tema för att analyser våra kopplingar till andra länder och vår känslighet för klimatförändringar i dessa länder. Risker och möjligheter kan komma av indirekta effekter av klimatförändringar som till exempel att ändrade förutsättningar för odling i andra länder skapar brist på vissa livsmedel, eller att de regioner som lämpar sig för viss odling eller viss djurhållning ändras.

Geopolitik

Genom givandet av bistånd som en del av Sveriges internationella engagemang, så knyts band till andra länder. Väntade klimatförändringar i dessa länder kan få indirekta effekter på Sverige. Vårt framtida bistånd kommer med att påverkas av klimateffekter som till exempel extremväder i andra länder, som leder till behov av biståndsinsatser.

Påfrestningar på Sveriges internationella engagemang riskerar att öka under det kommande seklet på grund av kampen om resurser. Det kan få konsekvenser för svensk säkerhet i närområdet då till exempel ökade möjligheter till transportvägar genom Arktis ökar intresset för området.
 

PwC har identifierat ett antal viktiga åtgärder för att tillhandahålla Sverige rätt förutsättningar för framtida klimatanpassning

  1. Klimatanpassningsplaner inom offentlig sektor bör utvecklas utifrån kunskap, inte bara om om direkta effekter i Sverige (skogsbränder, stigande havsnivåer etc), utan också om indirekta effekter av klimatförändringar i andra länder.
  2. Inom näringslivet behöver förståelsen öka för hur klimatförändringar kan påverka Sverige. Det gäller både ur perspektivet att bidra till att begränsa den globala uppvärmningen, och för att möta de väntade klimatförändringarna.
  3. Påverkan på svensk import och känslighet på grund av import från vissa länder bör kartläggas ytterligare.
  4. Svenska exportmöjligheter behöver kartläggas i ljuset av klimatförändringar. En ökad förståelse för risker och möjligheter ger vägledning kring vilka satsningar som bör prioriteras för att stärka svensk innovationskraft.
     

Kontakta oss

Daniel Johansson Stattin

Daniel Johansson Stattin

Rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 48 20

Karin Juslin

Karin Juslin

Director, Sustainability & Climate Change, PwC Sverige

Tel 0729-95 25 52

Följ oss i sociala medier
Hide