Klimatförändringar och nytt klimatavtal i fokus på toppmötet i Paris - PwC medverkar

2015-11-27

Det drar ihop sig till det globala klimattoppmötet COP21 i Paris. I början av december träffas regeringsföreträdarna för att diskutera åtgärder mot klimatförändringarna och ett nytt klimatavtal.
 

Förutsättningar för ett nytt klimatavtal

Det finns en allmän brist på tillit mellan industriländer och utvecklingsländer kring finansiering, klimatåtgärder och nationella utsläppsmål och detta hotar att underminera samtalen. Trots dessa utmaningar tror vi att länderna kommer att komma överens om ett verkligt globalt avtal, eftersom USA, EU och Kina, som står för över hälften av de globala utsläppen, i stort är överens om principerna. Utöver politiker så inser dessutom näringslivet allvaret och detta kommer förhoppningsvis återspeglas i förhandlingarna om det nya klimatavtalet.


Ett nytt klimatavtal och nationella mål kommer få långtgående konsekvenser för både investerare och företag. Finanssektorn kommer också att spela en avgörande roll i klimatomställningen och den behöver samtidigt börja se över sin egen exponering mot klimatrisker.


Den svenska regeringens strategi inför Paris-mötet sammanfattas i tre punkter:

  • Sverige ska vara ett föregångsland och skärpa den nationella klimatpolitiken. Sverige verkar även för att EU ska höja sina ambitioner för utsläppsminskningar.
  • Det nya klimatavtalet behöver vara dynamiskt, så att ländernas bindande utsläppsmål kan höjas allt eftersom.
  • Ett bra avtal kommer bara på plats om länder samarbetar. Sverige ska prioritera samarbete med de länder som också verkar för ett ambitiöst avtal och som är mest utsatta för klimateffekter.

 

PwC är på plats

PwC kommer att ha en stark närvaro i Paris genom vårt globala hållbarhetsnätverk med över ett dussin personer som deltar direkt i delar av samtalen. Norbert Schwieters (Global EU&M Leader, Global CIPS Leader) kommer att delta första veckan och tala vid ett relaterat evenemang på klimatkonferensen. Robert Swaak (Vice Chairman Global Clients and Markets) och Andrew Sentance kommer att delta under World Business Council for Sustainable Development Council mötet i Paris den 7 december och presentera vår analys av WBCSD:s initiativ för hur teknologi och tekniska partnerskap drastiskt kan bidra till lägre koldioxidutsläpp.


Dessutom har PwC:s hållbarhetsnätverk valt att lägga sin årliga nätverksträff i Paris i samband med klimatförhandlingarna vilket innebär att vi totalt har cirka 50 personer på plats från cirka 25 länder världen över. Från Sverige kommer både Fredrik Ljungdahl, hållbarhetsansvarig och Fredrik Franke ansvarig för hållbarhetsrådgivningen på PwC finnas på plats.


– Hållbarhet är en profilfråga för PwC och det känns både självklart och viktigt att finns på plats i Paris under det som kan bli ett historiskt möte. PwC har åtagit sig att både minska sin egna direkta klimatpåverkan samt agera som en ambassadör för ett större engagemang i klimatfrågan av näringslivet, säger Fredrik Ljungdahl.


– Många av våra viktiga kunder är väldigt engagerade i frågan och finns på plats i Paris. Självklart vill vi också vara där och bidra med ytterligare en viktig näringslivsröst från Sverige. Vi tror, och har även visat i många undersökningar och beräkningar, att företags redan existerande produkter och lösningar, med rätt politiska incitament, kan bidra med upp till 65 % av de minskningar som krävs för att hålla oss inom en 2 graders uppvärmning. Vilken fantastisk möjlighet det är, säger Fredrik Franke.


PwC har redan en hög medieprofil i frågan.


– Vår röst och åsikter är klart dominerande enligt mätningar där man jämfört de 4 stora revisions- och rådgivningsbyråerna i frågor som gäller klimatförändring under klimatkonferenserna. Vi ses som en ledande opartisk affärsröst i många forum, fortsätter Fredrik Ljungdahl.


 

Fakta: Vad händer i Paris?

  • 30 november - 11 december 2015 möts världens ledare i Paris i Frankrike.
  • Mötet sker inom ramen för FN:s klimatkonvention, UNFCCC, som har 195 parter. Varje år träffas de länder som undertecknat konventionen för vidare förhandlingar.
  • COP21= 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change
  • Målet med mötet är att för första gången på över 20 år enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska börja gälla år 2020. Områden som kommer att diskuteras är begränsningar av klimatutsläpp, finansiering, anpassningar till ett förändrat klimat samt tekniköverföring
  • Ett bindande avtal är tänkt vara undertecknat fredagen den 11 december. Avtalet ska innehålla sådana åtaganden att den globala uppvärmningen inte överstiger en ökning med två grader Celsius. Metoden är att få stopp på ökningen och börja minska utsläppen av växthusgaser främst koldioxid, dikväveoxid, metan och ozon.

Kontakta oss

Karin Juslin

Karin Juslin

Senior Manager, PwC Sverige

Tel 0729-95 25 52

Fredrik Ljungdahl

Fredrik Ljungdahl

Partner / Hållbarhetsansvarig, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 34

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom hållbarhet?

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide