Vad är TCFD och hur kan din verksamhet påverkas? #ageranu

jorden sedd från atmosfären

År 2017 lanserades initiativet Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD). Hittills har knappt 1000 globala företag och organisationer (inklusive den svenska regeringen, AP-fonderna, Nordea, SEB, Alecta och Finansinspektionen) anammat TCFD för att bättre kunna identifiera sina klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter.

TCFD:s riktlinjer utgår ifrån styrning, strategi, riskhantering, mätvärden och målbilder. Rent konkret handlar TCFD om att ha finansiell koll på hur man påverkas av att klimatet förändras över tid samt hur man påverkas av potentiellt genomgripande styrmedel för att begränsa utsläppen av koldioxid. 

Det är markant hur den finansiella sektorn tar till sig TCFD vilket sätter avtryck i hur rapporteringskraven på verksamheter utvecklas. Finansieringsmöjligheterna kommer att begränsas för verksamhet som inte kan hantera de omställningsrisker eller fysiska risker som klimatförändringarna ger upphov till. Klimatrisker kommer att leda till högre avkastningskrav från investerare eller ökade räntor på lånat kapital från banker eller obligationstagare. Klimatfrågan ger redan upphov till strandade tillgångar och affärsmodeller som faller. Det är högst väsentligt att beskriva hur man minskar sin verksamhets risk för begränsad intjäningsförmåga och vilka åtgärder man vidtar för att styra verksamheten och underbygga affärsstrategin. 

Att inkludera klimatrelaterade risker i verksamheten är idag en oumbärlig förutsättning i arbetet för ett hållbart samhälle. Utifrån detta arbete kan företagsledningar fatta välgrundade beslut, möta marknadens krav på hållbarhetsarbetet och tillmötesgå regelverkskraven. Resultatet? bättre förutsättningar för tillväxt och lönsamhet samt ökade möjligheter till en bättre miljö och en ljusare framtid. Vill du veta mer? Kontakta oss idag!

 

Kontakta oss

Karin Juslin

Karin Juslin

Senior Manager, PwC Sverige

Tel 0729-95 25 52

Johan Jacobsson

Johan Jacobsson

Director, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 27

Följ oss i sociala medier
Hide