Personalrelaterade frågor i samband med en transaktion: Så identifierar du finansiella och operationella risker

kollegor diskuterar personalrelaterade frågor vid transaktion

När du planerar att sälja din verksamhet uppstår omgående flera personalrelaterade frågor som du behöver ta hänsyn till. Det är viktigt att ha rätt personalstruktur för att leverera resultat enligt affärsplanen.

Till exempel kanske du vill växa inom ett visst område? Då bör du säkerställa att rätt kompetens antingen finns inom företaget eller via nyrekryteringar. Och om du behöver anställa, vad är tillgängligheten på marknaden? Du bör identifiera de personer som är viktiga för att bedriva verksamheten framöver, säkerställa att de är positiva till förändringen och att de stannar under en tid efter avyttringen. Här är det även viktigt att förstå både de formella och informella ledarna.

Du bör se över vilka eventuella hinder som måste hanteras vid ett eventuellt ägarbyte. Det kan röra sig om incitamentsprogram, försäkringar och andra förmåner. Du behöver också se över redovisningen och rapporteringen av lön, pension och förmåner för att säkerställa att alla kostnader – nuvarande och framtida – är korrekt hanterade.

Anledningen till att göra en egen genomlysning inför en försäljningsprocess är att en potentiell köpare kommer titta på samtliga dessa delar. Bedömer man som köpare att det föreligger osäkerheter och risker med den nuvarande personalstrategin eller att det föreligger risk för oväntade kostnader framåt kan detta sannolikt komma att påverka köpeskillingen. Som säljare är det därför viktigt att du har gjort din hemläxa.
 

"Du bör identifiera de personer som är viktiga för att bedriva verksamheten framöver, säkerställa att de är positiva till förändringen och att de stannar under en tid efter avyttringen. Här är det även viktigt att förstå både de formella och informella ledarna."

Se upp med kulturkrockar!

Risken för kulturkrockar är en utmaning som ofta inträffar när ett företag förvärvas av ett annat, som till exempel när traditionella industriföretag köper entreprenörsföretag eller start ups. Du behöver vara medveten om de kulturella aspekterna och förstå vilka utmaningar som kan tänkas inträffa. Det sista du vill göra är att implementera en affärsmodell med risken att förlora medarbetare som du vill behålla.

Incitamentsprogrammet – ofta en avgörande deal breaker

Många företag arbetar med incitamentsprogram för sina anställda. Det kan vara antingen ett kontant baserat program eller aktiebaserat program. I due diligence-fasen av en transaktionen är incitamentsprogrammet en betydande faktor. En köpare vill i sin due diligence förstå om det finns ett incitamentsprogram och undvika oväntade risker kopplade till programmet. Om ett program är inkorrekt strukturerat kan det innebära ovälkomna kostnader i framtiden i form av sociala avgifter eller skattetillägg.
 

Incitamentsprogram: en nyckelfråga i transaktionen

Du behöver ha en tydlig bild kring hur incitamentsprogrammet ska hanteras i och med transaktionen. Om ledningen är aktieägare i dag och därmed säljare i transaktionen kan det finnas förslag på att de förblir aktieägare även med den nya ägaren. I så fall behöver du fundera på hur en sådan återinvestering ska ske. En transaktion kan tidsmässigt pågå under allt från några veckor till sex månader, ibland kan det ta mer än ett år innan affären stängs. Det är viktigt att du som säljare säkerställer att ledningen och i förekommande fall även nyckelpersoner är engagerade och motiverade genom hela processen och att de även stannar en tidsperiod efter det att affären är stängd. 

Incitamentsprogrammet som köparen föreslår för den befintliga ledningsgruppen får oerhört stor betydelse för processen och hur ledningsgruppen ställer sig till köparen. Vi har sett flera transaktioner där incitamentsprogram blivit en av nyckelfrågorna vid förhandlingsbordet. Inte sällan har ledningsgruppen egna rådgivare för att säkerställa att deras intressen beaktas. Ibland kan det vara första gången som ledningsgruppen erbjuds ett incitamentsprogram, eller att incitamentsprogrammet ser helt annorlunda ut än vad man är van vid. Tydlighet och transparens är helt avgörande för att skapa trygghet i affären.
 

"Incitamentsprogrammet som köparen föreslår för den befintliga ledningsgruppen får oerhört stor betydelse för processen och hur ledningsgruppen ställer sig till köparen. Vi har sett flera transaktioner där incitamentsprogram blivit en av nyckelfrågorna vid förhandlingsbordet."

Undvik merkostnader

Är det hela verksamheten som ska avyttras är det så klart enklare att skapa sig en bild av vilka kostnader olika system genererar. Självklart kan man se över kontrakten med de leverantörer man har för att kartlägga när de ska omförhandlas och om möjligt omförhandla avtalen för att på sikt minska kostnaderna. Är det däremot fråga om en separation är situationen mer delikat och kräver en större arbetsinsats för att förstå hur verksamheten ska kunna bedrivas stand alone. Här vill man som säljare och köpare undvika långa överlåtelseserviceavtal som innebär att säljaren ska tillhandahålla tjänster åt köparen under en längre period efter transaktionens genomförande.

Vidare kan den lösning som säljaren tillhandahållit varit bra i sin kontext. När förutsättningarna förändras bör köparen se över vad som passar bäst i den nya kontexten. Det kan även finnas kostnader relaterade till fackliga förhandlingar med regler kring hur man kan flytta personal som kan innebära merarbete och oväntade kostnader. Dessa frågor behöver säljaren hantera och många gånger bör detta arbete påbörjas tidigt i försäljningsprocessen.
 

Kontakta oss

Shirin Arvanius

Shirin Arvanius

Head of People & Organisation, Tax, PwC Sverige

Tel 0709-29 44 24

Sofia Nordenskjöld

Sofia Nordenskjöld

Partner, M&A Integration & Carve-out, PwC Sverige

Tel 0709-29 16 15

Anna Gustring Boman

Anna Gustring Boman

Partner och pensionsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 89

Följ oss i sociala medier