Bolagsstyrning och regelefterlevnad

Bolagsstyrning, regulatoriska frågor och riskhantering har under lång tid blivit allt viktigare vilket medfört att styrelsens och verkställande ledningens ansvar aldrig har varit större eller bredare än idag.


Att driva affärsverksamhet har aldrig tidigare förknippats med så stora och så många risker. En ständig utveckling och förändring av regelverken gör det viktigt att  vara uppdaterad och beredd att agera för att efterleva såväl aktuella externa regelverk som etiska och interna riktlinjer. Vi har stor kunskap om de ökade kraven på regelefterlevnad och riskhantering. I kombination med ett stort intresse för kundernas affärer och vår juridiska kompetens kan vi kan bistå med strategisk rådgivning, riskbedömningar, implementering av och utbildning om nya regelverk, m.m. Vårt team består av jurister samt skatte- och regelverksspecialister som bidrar med kvalificerad och heltäckande rådgivning inom området.

Inom bolagsstyrning och regelefterlevnad erbjuder vi:

  • Rådgivning om styrelsearbete och styrelsens ansvar
  • Rådgivning om regelverk och regelefterlevnad
  • Utbildning av styrelse och verkställande ledning
  • Hantering och uppföljning av regelefterlevnad och rapportering
  • Rådgivning vid förändring av verksamheten (t ex vid transaktioner och omstruktureringar) 
  • Upprättande av styrelseprotokoll och interna riktlinjer (t ex styrelsens arbetsordning och VD-instruktion)

Kontakta oss

Patric Forsell

Ansvarig Partner PwC Legal , PwC Sverige

Tel 0709-29 52 09

Angelica Persson Ewö

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 18 75

Följ oss i sociala medier