Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2017-10-10

Denna policy reglerar PwC Sveriges åtgärder enligt penningtvättslagen. Syftet med penningtvättslagen är att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Lagen innebär bland annat att redovisningskonsulter och registrerade revisionsbolag åläggs en anmälningsplikt vid misstanke om penningtvätt eller terrorismfinansiering.   Eftersom PwC i Sverige är ett auktoriserat revisionsbolag, omfattas bolaget av denna anmälningsplikt.
 

Ytterligare information finns i Fars uttalande EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
 

Definitioner

Med 'Penningtvätt' menas alla sådana åtgärder som syftar till att dölja att egendom intjänats genom brottslig gärning.

'Finansiering av terrorism' innebär insamling, tillhandahållande eller mottagande av tillgångar i syfte att de ska användas eller med vetskap om att de är avsedda att användas för att begå sådan brottslighet som avses i 2 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

Person i politiskt utsatt ställning

a)     fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat, och

b)  fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation.

Om en person i politiskt utsatt ställning ingår i ledningen av, eller ägarkretsen i, ett företag som är vår uppdragsgivare, eller själv är vår uppdragsgivare, anser lagstiftaren att risken för penningtvätt i verksamheten ökar.  Lagen kräver därför att vi vidtar åtgärder för att klarlägga om någon i vår uppdragsgivares ledning eller ägarkrets är en person i politiskt utsatt ställning enligt lagens definition.
 

Omfattning

Denna policy ska tillämpas i all PwC:s verksamhet som är riktad mot kunder och av all personal som arbetar med sådan verksamhet, oavsett om den avser revision, redovisningstjänster, skatterådgivning eller fristående rådgivningstjänster.
 

Riskbaserad kundkännedom

PwC tillämpar riskbaserad kundkännedom genom att alla nya kunder och uppdrag värderas efter risken för penningtvätt eller terrorism. I detta ligger att bilda sig en uppfattning om kunden genom att

  • kontrollera kundens identitet genom identitetshandling, registerutdrag eller på annat tillförlitligt sätt,
  • kontrollera den verkliga huvudmannens identitet,
  • inhämta information om affärsförbindelsens syfte och art och
  • avgöra om kunden eller kundens verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning.

Medarbetare som anmäler en ny kund eller ett nytt uppdrag ska i varje enskilt fall göra en bedömning av risken för penningtvätt eller terrorism. Medarbetaren ska också genomföra de kontroller som är lämpliga med hänsyn till den bedömda risken: ju högre bedömd risk, desto mera omfattande kontroller måste göras.
 

Granskning

En medarbetare ska enligt lagen granska alla transaktioner som skäligen kan antas utgöra penningtvätt eller finansiering av terrorism.  Det måste således föreligga någon konkret omständighet avseende den aktuella transaktionen som utlöser skyldigheten att granska den närmare.  Granskningen skall fortgå tills man med rimlig säkerhet antingen kan i) misstänka att det faktiskt rör sig om penningtvätt, eller ii) utesluta att det rör sig om penningtvätt.
 

Uppgiftslämnande

Uppgiftslämnande till Finanspolisen ska ske utan dröjsmål efter att misstanke uppkommer. Allt uppgiftslämnande till Finanspolisen ska göras centralt från byrån via den funktionsansvarige. 

Funktionsansvarig i PwC för penningtvättsfrågor är företagets R&Q-Leader. Den funktionsansvarige biträds av centrala juristenheten.

Medarbetare som vid handläggningen av ett kundärende/-uppdrag uppmärksammar förhållanden som ger skäl att anta att en transaktion utgör penningtvätt, ska omgående kontakta den centrala juristenheten (OGC) eller, om detta inte är möjligt, sin Risk Management Partner (RMP).
 

Meddelandeförbud

Ett generellt meddelandeförbud gäller enligt penningtvättslagen, vilket innebär att medarbetaren inte får röja för kunden eller någon utomstående att en granskning av en transaktion har genomförts, att uppgifter har lämnats till Finanspolisen eller att Finanspolisen har inlett en undersökning.
 

Dokumentation

Den inledande riskbedömningen, samt förändringar av denna ska dokumenteras och arkiveras. Likaså ska åtgärder och beslut vid granskning av transaktioner dokumenteras. Medarbetaren bör dokumentera när uppgifter av olika slag som kan vara relevanta för bedömningen av risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism kommer till hans eller hennes kännedom.

Kontakta oss

Sten Håkansson

Business Conduct Leader

Tel 0709-29 33 49

Johan Rippe

Vvd samt kund- och marknadsansvarig

Tel 0709-29 11 88

Fredrik Ljungdahl

Partner / Hållbarhetsansvarig

Tel 0709-29 32 34

Följ oss i sociala medier