PwC och arbetet mot penningtvätt

2019-12-17

vy över Sergels torg, Stockholm
Som revisorer och rådgivare i ett revisionsföretag, spelar PwC en viktig roll i att upptäcka och motverka penningtvätt i Sverige och internationellt.

Vad är penningtvätt?

Penningtvätt innebär att försöka få pengar som intjänats genom grov kriminell verksamhet, till exempel narkotikasmuggling, människohandel, grova rån eller mutor, att framstå som legitimt intjänade. Enligt uppgift tvättas årligen pengar för miljardbelopp bara i Sverige och ofta förknippas finansiering av terrorism med penningtvätt, trots att de egentligen är varandras motsatser – penningtvätt går ut på att dölja pengarnas ursprung, medan finansiering av terrorism går ut på att dölja pengarnas mottagare. Då finansiering av terrorism är mer begränsat i Sverige än penningtvätt, fokuserar vi denna artikel på vårt arbete för att identifiera risker och upptäcka försök till penningtvätt.

Hur berörs PwC av lagar och regelverk kring penningtvätt?

Bekämpning av penningtvätt är ett prioriterat område inom EES-länderna där EU:s direktiv har resulterat i lagstiftning i samtliga EU-länder. Auktoriserade revisionsbyråer är en av de yrkesutövare som omfattas av lagstiftningen. Eftersom all verksamhet inom PwC Sverige bedrivs inom det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, omfattas vi av lagstiftningen, oavsett om vi tillhandahåller revisionstjänster, skatterådgivning, managementkonsulttjänster, transaktionsrelaterad rådgivning eller något annat tjänsteutbud.

Vad kräver lagstiftningen av PwC i egenskap av verksamhetsutövare?

Den kräver att vi årligen bedömer och dokumenterar risken för att våra tjänster utnyttjas som ett led i penningtvätt, och att vi anpassar vårt arbetssätt därefter. Vi behöver också göra en riskbedömning av varje ny kund (uppdragsgivare) och varje enskilt uppdrag. Riskbedömningen av kunden kräver att vi skaffar kundkännedom: att identifiera den verklige huvudmannen för uppdragsgivaren, det vill säga vem som i slutändan kontrollerar bolaget, samt om denne, eller någon i uppdragsgivarens ledning är en så kallad person i politiskt utsatt ställning.

Resultatet av våra undersökningar påverkar risken i uppdraget, därför påverkar det vår bemanning och hur vi i övrigt tar oss an eller avböjer ett uppdrag. Lagen kräver också att vi, med vissa undantag, verifierar identiteten på vår kontaktperson om denne är en ny affärskontakt. Dessutom ställs vissa krav på vår organisation, att vi utbildar våra medarbetare och att vi rapporterar alla misstänkta fall av penningtvätt till Finanspolisen.  

Hur motverkar PwC penningtvätt? Hur ser vårt arbete ut lokalt respektive globalt?

PwC i Sverige har infört ett gemensamt arbetssätt och rutiner som ska säkerställa att vi möter kraven i den lokala lagstiftningen. Vi ska också följa den globala policy som gäller för alla enskilda företag i PwC-nätverket, vilket är att se som en miniminivå. För Sveriges del är den lokala lagstiftningen mer omfattande än den globala policyn.

Finns det myndigheter som granskar PwC vad gäller våra processer mot penningtvätt?

I första hand är det Revisorsinspektionen, men också Länsstyrelsen, som har tillsynen över auktoriserade revisionsföretag. Det ligger inom ramen för deras tillsyn att också kontrollera hur vi sköter våra åtaganden för att förhindra och försvåra penningtvätt.

Kontakta oss

Kundtjänst

Kundtjänst

Kundtjänst, PwC Sverige

Tel 010-212 40 00

Följ oss i sociala medier