Agenda 2030: Mät företagets bidrag till hållbarhetsmålen

illustration globala målen för hållbar utveckling


Agenda 2030 är en gemensamt överenskommen global agenda som lyfter fram FN:s 17 globala hållbarhetsmål, på engelska benämnda Sustainable Development Goals (SDG).
 

Världens ledare har enats om att fokusera på dessa mål de närmaste 13 åren och målsättningen är att de ska vara uppfyllda till 2030. För näringslivet är det viktigt att förhålla sig till hållbarhetsagendan och fråga sig vad det egna företaget kan bidra med.

– Varje företag behöver analysera den egna affären och verksamheten i relation till FN:s hållbarhetsmål. Och det gäller att se upp – det är inte säkert att det egna företaget bidrar positivt, säger Fredrik Franke, ansvarig för hållbarhetsrådgivning.

Allt fler känner till målen, men det handlar också om att löpande följa upp hur det går. Fredrik Franke använder det välkända uttrycket “What gets measured gets done”.

– Det är dags att börja mäta impact, vilket innebär att vi kan titta på affären och säga att så här och så här mycket har vi bidragit med, så här långt har vi kommit.

PwC har analyserat ett 40-tal svenska storbolags externa rapportering för år 2016 för att få en uppfattning om hur företagen tagit till sig Agenda 2030. Det övergripande intrycket är att företagen är engagerade och entusiastiska samt att företagsledningarna är involverade i arbetet med att koppla de globala målen till sina företags verksamheter, strategier och affärsmodeller.

Samtidigt är det få företag som på allvar kommit igång med rapportering av måluppfyllelse och bidrag till Agenda 2030. PwC har inlett ett samarbete med GRI och FN:s Global Compact för att utveckla konkreta sätt för företag att arbeta med sin SDG-rapportering.

Kontakta oss

Johan Rippe

Johan Rippe

Partner Assurance

Tel 0709-29 11 88

Följ oss i sociala medier