Skip to content Skip to footer
PwC

Visar resultat

Pension 360 - arbeta strategiskt med pensioner

Pension 360

Tjänstepension är en av företagets största kostnader och de anställdas viktigaste anställningsförmån. Att arbeta strategiskt med företagets pensioner får positiva effekter för arbetsgivaren både vad gäller att vara en attraktiv arbetsgivare och på det finansiella resultatet.

Företagets beslut kring pensionerna på företaget får påverkan på allt från företagets finansieringsstrategi till dess personalstrategi. Det är naturligt att olika kompetenser inom företaget är involverade i beslut kring pensioner beroende på vilken fråga som diskuteras eftersom ett beslut som får önskvärd effekt på ett område kan ge negativ inverkan på ett annat. En förändring som ger ökad kontroll på företagets kassaflöde kan exempelvis samtidigt bli negativ ur ett medarbetarperspektiv.

Riskerna med en föråldrad pensionshantering är uppenbara. Bristande internkontroll kan få kostsamma konsekvenser och missnöjda anställda. En felaktig finansieringsstrategi hotar tillväxten och ett daterat pensionserbjudande minskar attraktionskraften på arbetsmarknaden.

Vår erfarenhet har lärt oss mycket och den viktigaste slutsatsen är att företag som arbetar strategiskt med frågor kring pensioner och som har god samverkan mellan HR, lön, finans och redovisning, har bäst förutsättningar för att nå önskat resultat och undvika kostsamma misstag. Samarbete mellan olika organisatoriska enheter är avgörande för att lyckas med en pensionshantering i framkant.

Möjliga förbättringar inom ramen för företagets pensionshantering förblir ogjorda på grund av att:

 • Ansvarsfördelningen är otydlig

 • Förankringsprocessen är tidskrävande

 • Pensionskunskapen är bristfällig

Pension 360 är tjänsten som hjälper HR, lön, finans och redovisning att tillsammans prioritera och tillsammans lösa företagets viktigaste pensionsfrågor.

Med Pension 360 får ni som företag

 • Enklare att attrahera och behålla medarbetare

 • Bättre förutsägbarhet avseende pensionskostnad och pensionsskuld

 • Ökad kontroll på administrativa flöden

Varje dag hjälper PwC företag med viktiga pensionsfrågor. PwC är objektiva pensionsspecialister och arbetar inom samtliga delar som tangerar pensionsområdet på företagen som till exempel skatt, juridik, redovisning, riskkontroll och styrning.

Vi varken säljer eller förmedlar försäkringar varvid vår rådgivning inte avser förberedelse eller val av slutlig försäkringslösning.
 

Riskerna med en föråldrad pensionshantering är uppenbara. Bristande internkontroll kan få kostsamma konsekvenser och missnöjda anställda.

Anna Gustring-Boman

Varför Pension 360?

Det har aldrig skrivits så mycket om pensioner som just nu. En av anledningarna är att anställda har fått ett utökat eget ansvar över förvaltningen av det egna pensionskapitalet. Över tid har tjänstepensionen ökat i betydelse för utfallet av den totala pensionen varvid tjänstepensionen blivit en allt viktigare förmån. Anställda ställer därmed höga krav på att arbetsgivaren har konkurrenskraftiga pensionsvillkor och att de får rätt pension i förhållande till avtal.

De arbetsgivare som lyckas upprätthålla ett pensionserbjudande som upplevs som attraktivt och som samtidigt har förmåga att hantera pensioner på ett säkert och ansvarstagande sätt kommer att vinna på att betydelsen av tjänstepensionen växer.

Pension 360 är grunden för en framgångsrik pensionshantering långt in i framtiden.
 

Vad innebär Pension 360?

Pensionsfrågor finns i alla företag och i alla delar av företaget. Vilka frågor är viktigast för företaget och vilka frågor kan vänta? Vilka underlag krävs för att ta beslut? Vilken avdelning kan ta fram underlagen och vilka bör vara delaktiga i besluten?

Pension 360 är tjänsten som hjälper er prioritera.

Tjänsten tar sin utgångspunkt i en förstudie som skräddarsys av PwC. Under förstudien genomför PwC

 • Intervjuer med ansvariga för företagets pensionshantering

 • Insamling av relevant pensionsdata (policies, avtal, riktlinjer, processbeskrivningar, aktuariella rapporter etc)

 • Granskning och analys av intervjusvar och pensionsdata 

   

Resultatet

Resultatet presenteras i en rapport som bland annat ger en förståelse för om företaget:

 • Följer lagar och avtal på pensionsområdet

 • Erbjuder marknadsmässiga pensionsvillkor

 • Administrerar pensioner på ett ändamålsenligt sätt

 • Finansierar pensionen på ett för företaget optimalt sätt

 • Redovisar pensioner korrekt enligt redovisningsstandarden

I samband med förstudien utser företaget en styrgrupp som normalt består av beslutsfattare i olika delar av organisationen.

Förstudien avslutas med att styrgruppen tar del av resultatet tillsammans med PwC:s rekommendationer. Gemensamt beslutar styrgruppen vilka pensionsfrågor som ska prioriteras och hur respektive fråga ska hanteras.

Kontakta oss

Anna Gustring Boman

Anna Gustring Boman

Partner och pensionsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 89

Sten Levin

Sten Levin

Senior Manager, PwC Sverige

Tel 0708-93 70 90

Tom Ekberg

Tom Ekberg

Director, PwC Sverige

Tel 0709-29 42 09

Följ oss i sociala medier