Skip to content Skip to footer
PwC

Visar resultat

Pension - redovisning & rapportering

Hur redovisas och rapporteras pensioner?

Många företag redovisar enligt såväl svensk som internationell redovisningsstandard där redovisningen enligt svensk standard bör stämma överens med skatterapporteringen.


Redovisning

Redovisning av pensioner upplevs av många företag som komplex och krånglig.

Inom svensk redovisningsstandard kan komplexa frågor uppstå vad gäller exempelvis direktpensioner, skuldföring av pensionsåtaganden i egen balansräkning, redovisning av kapitalförsäkringar, särskild löneskatt, uppskjuten skatt med mera.

Upplysningskraven i internationella redovisningsstandarder som exempelvis IFRS (IAS 19) och USGAAP är väsentligt mycket mer omfattande vilket resulterat i att noten för pensioner många gånger kan uppgå till flera sidor i årsredovisningen.

Skatterapportering

Skatterapporteringen bör följa redovisningen enligt svensk standard.

Majoriteten av arbetsgivarens pensionskostnader ska därför ingå i underlaget för särskild löneskatt. Det finns dock situationer när företaget ska reservera för framtida kostnader för särskild löneskatt. I dessa situationer blir det även aktuellt att fundera kring redovisning av uppskjuten skatt.     

Vad gäller avdragsrätt på pensionskostnader har företaget rätt att dra av kostnaden för de anställdas tjänstepension i rapporteringen till Skatteverket. Det finns två regler för att fastställa företagets avdragsrätt, huvudregeln och kompletteringsregel som kan medge ett högre avdrag vid till exempel avgångspensionering eller ändrad pensionsålder.

Vad bör arbetsgivare tänka på bild

Vad bör arbetsgivare tänka på?

Det är av stor vikt för arbetsgivare att vara medvetna om och förstå de pensionsavtal som erbjuds. Det är pensionsavtalen som reglerar hur dessa ska redovisas och rapporteras skattemässigt.

Vår erfarenhet har lärt oss mycket och den viktigaste slutsatsen är att företag som arbetar proaktivt med pensionsfrågan och som har god samverkan mellan HR, Lön, Finans och Redovisning, är de som når bäst resultat och dessutom undviker kostsamma misstag. Samarbete och transparens mellan olika organisatoriska enheter är avgörande för att lyckas med en pensionshantering i framkant.


Vi hjälper företag med frågor kring pensionsredovisningen

Vi arbetar med företag och verksamheter inom alla sektorer och anpassar vår rådgivning efter förutsättningarna. Vi har mångårig erfarenhet av att hjälpa företag med redovisning och skatterapportering av pensioner. Vi arbetar med och kan vara ett stöd till företag vid tillämpning av gällande lagar och regler vilka träffar pensionerna på företaget.

PwC är objektiva rådgivare har kunskap om gällande lagstiftning, redovisningsregler och har en god förståelse för de förutsättningar och utmaningar som finns i olika branscher och verksamheter.
 

Vi arbetar bland annat med följande frågeställningar:

  • Bedömning av huruvida pensionsavtalen bör redovisas som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda

  • Policy för bestämmande av aktuariella antaganden enligt svensk redovisningsstandard, IAS 19 och USGAAP. Relevanta antaganden kan vara diskonteringsränta och demografiska antaganden

  • Riktlinjer för redovisning av pensioner enligt svensk och internationell redovisningsstandard

  • Hantering av betalningar till och från pensionsstiftelser (avsättningar, gottgörelser)

  • Redovisning av direktpensioner säkerställda via kapitalförsäkringar

  • Redovisning av särskild löneskatt, uppskjuten skatt och avkastningsskatt på pensionsmedel

  • Dokumentation som redogör för administrativa processer, rutiner för redovisning samt rapportering av skatt

  • Second opinion av aktuariellt resultat enligt vid värdering i samband med årsbokslut,  kvartalsrapportering samt vid andra väsentliga händelser som till exempel i samband med förvärv

  • Second opinion av underlag och beräkning av poster som går in i företagets deklaration som till exempel särskild löneskatt, uppskjuten skatt, avkastningsskatt på pensionsmedel och avdragsrätt på pensionskostnader

  • Förvärvsanalys med avseende på pensionsåtaganden och andra långsiktiga förmåner som till exempel gåvor för lång och trogen tjänst

Läs mer information om våra erbjudanden inom finansiell rapportering och skatterådgivning

Skatterådgivning

PwC erbjuder ett brett utbud av skatterådgivning som kombinerar djup erfarenhet med nytänkande och branschkunskap för att hjälpa ditt företag att växa både i Sverige och globalt. Vi är en av världens ledande skatterådgivare och ser som vår uppgift att hjälpa våra kunder till långsiktigt värde

Läs mer

Finansiell rapportering

Som Sveriges ledande redovisningsspecialister bistår vi er vid kapitalmarknadstransaktioner, bevakar utvecklingen inom redovisning och finansiell rapportering och hjälper er med utmaningar inom en alltmer komplex regelvärld, såsom IFRS, K3 och K2.

Läs mer

Kontakta oss

Anna Gustring Boman

Anna Gustring Boman

Partner och pensionsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 89

Sten Levin

Sten Levin

Senior Manager, PwC Sverige

Tel 0708-93 70 90

Tom Ekberg

Tom Ekberg

Director, PwC Sverige

Tel 0709-29 42 09

Följ oss i sociala medier