Pensionsskuld värdering och rapportering enligt IAS 19

Vad är pensionsskuld?

Arbetsgivare som erbjuder förmånsbestämda pensionsutfästelser kan vanligtvis välja att trygga pensionsåtagandet i egen regi med eller utan pensionsstiftelse. Med egen regi avses att redovisa en pensionsskuld i de egna böckerna. Vid tryggande med pensionsstiftelse reduceras pensionsskulden med marknadsvärdet på pensionsstiftelsens medel.   

Under de senaste åren har kostnader för förmånsbestämda pensionsplaner ökat lavinartat mot bakgrund av svängningarna på de finansiella marknaderna samt att vi lever längre. Det är av stor vikt för arbetsgivare att vara medvetna om när och hur stort det framtida kassaflödet kommer att vara samt att känna till och hantera de risker som är förknippade med denna typ av åtaganden.

Hur kan du få hjälp med frågor kring pensionsskulden?

PwC arbetar med företag och verksamheter inom alla sektorer och anpassar vår rådgivning efter förutsättningarna. Våra pensionsspecialister kan rådge inom samtliga delar som tangerar pensionsområdet på företagen som t ex skatt, juridik, redovisning, riskkontroll och styrning. Vi erbjuder rådgivning inom bland annat följande områden:

  • Värdering av pensionsskuld

  • Utredning av pensionsavtal

  • Analys av framtida kassaflöde

  • Finansierings- och riskanalys som underlag för att hitta rätt bland tryggandeformerna vilket kan minska kostnader och osäkerhet på balansräkningen

  • Utredning och analys av pensionsmedelsförvaltning

  • Upprätta policy och riktlinjer för värdering och rapportering av pensionsskuld    

man med dator

PwC har marknadsledande teknologi inom det aktuariella området och är aktuarie åt flertalet lokala och internationella koncerner

Efterfrågar du offert på värdering av pensionsskuld enligt IFRS eller USGAAP, lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig?

Kontakta oss

Anna Gustring Boman

Director och pensionsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 89

Följ oss i sociala medier