Skip to content Skip to footer
PwC

Visar resultat

Pensionsskuld - värdering och rapportering enligt IAS 19 och USGAAP

man med dator

Vad är pensionsskuld?

Arbetsgivare som erbjuder förmånsbestämda pensionsutfästelser kan vanligtvis välja att trygga pensionsåtagandet i egen regi med eller utan pensionsstiftelse. Med egen regi avses att redovisa en pensionsskuld i de egna böckerna. Vid tryggande med pensionsstiftelse reduceras pensionsskulden med marknadsvärdet på pensionsstiftelsens medel.

Under de senaste åren har kostnader för förmånsbestämda pensionsplaner ökat lavinartat mot bakgrund av svängningarna på de finansiella marknaderna samt att vi lever längre. Det är av stor vikt för arbetsgivare att vara medvetna om när och hur stort det framtida kassaflödet kommer att vara samt att känna till och hantera de risker som är förknippade med denna typ av åtaganden.

Vad bör arbetsgivare tänka på?

IAS 19 och US GAAP ställer höga krav på upplysningar om pensionsplanen som sådan och du som arbetsgivare ska redogöra för pensionsskuldens förändring under året samt på ett tydligt sätt redogöra för de antaganden som använts för värderingen.

Det är arbetsgivaren som ska fatta beslut kring de aktuariella antagandena vilka ligger till grund för beräkningen. Säkerställ därför att du förstår hur antagandena påverkar beräkningen och att du har tillräcklig kunskap om och får information om hur olika antaganden förändras över tid.

Redovisningen är många gånger komplex. Ställ krav på din leverantör av aktuariella tjänster så att de rapporterar i enlighet med dina önskemål, att samtliga upplysningar finns med i det material du får och att du i ett tidigt stadium får information om förutsättningarna för redovisningen förändras och hur eventuella förändringar kan komma att påverka företagets redovisning.

PwC har marknadsledande teknologi inom det aktuariella området och är aktuarie åt flertalet lokala och internationella koncerner.

Efterfrågar du offert på värdering av pensionsskuld enligt IFRS eller USGAAP, lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig!

Hur kan du få hjälp med frågor kring pensionsskulden?

PwC arbetar med företag och verksamheter inom alla sektorer och anpassar vår rådgivning efter förutsättningarna. Våra pensionsspecialister kan rådge inom samtliga delar som tangerar pensionsområdet på företagen som t ex skatt, juridik, redovisning, riskkontroll och styrning. Vi erbjuder rådgivning inom bland annat följande områden:

  • Värdering av pensionsskuld enligt svensk redovisningsstandard, IAS 19 eller USGAAP
  • Utredning av huruvida pensionsavtalet är avgiftsbestämt eller förmånsbestämt
  • Analys av framtida kassaflöde
  • Finansierings- och riskanalys som underlag för att hitta rätt bland tryggandeformerna vilket kan minska kostnader och osäkerhet på balansräkningen
  • Utredning och analys av pensionsmedelsförvaltning
  • Policy för bestämmande av aktuariella antaganden enligt svensk redovisningsstandard, IAS 19 och USGAAP. Relevanta antaganden kan vara diskonteringsränta och demografiska antaganden
  • Riktlinjer för redovisning av pensioner enligt svensk och internationell redovisningsstandard
  • Second opinion av aktuariellt resultat enligt vid värdering i samband med årsbokslut,  kvartalsrapportering samt vid andra väsentliga händelser som till exempel i samband med förvärv
  • Förvärvsanalys med avseende på pensionsåtaganden och andra långsiktiga förmåner som till exempel gåvor för lång och trogen tjänst

PwC är objektiva rådgivare har kunskap om gällande lagstiftning, redovisningsregler och har en god förståelse för de förutsättningar och utmaningar som finns i olika branscher och verksamheter.

Vi varken säljer eller förmedlar försäkringar varvid vår rådgivning inte avser förberedelse eller val av slutlig försäkringslösning.

Kontakta oss

Anna Gustring Boman

Anna Gustring Boman

Partner och pensionsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 89

Sten Levin

Sten Levin

Senior Manager, PwC Sverige

Tel 0708-93 70 90

Tom Ekberg

Tom Ekberg

Director, PwC Sverige

Tel 0709-29 42 09

Följ oss i sociala medier