Tjänstepension för företag

Vad är tjänstepension?

Tjänstepensionsplaner och andra arbetsgivarsponsrade pensionsförmåner är en väsentlig del av av det totala ersättnings- och förmånspaketet för anställda i Sverige och är ett tillägg till den pension som erhålls från det allmänna pensionssystemet genom framförallt inkomstpensionen och PPM-systemet.

Dessa planer kan antingen vara förmånsbestämda eller avgiftsbestämda (i förekommande fall även hybridplaner) och kan finansieras genom försäkring eller i företagets egen balansräkning (egen regi) med eller utan pensionsstiftelse och kreditförsäkring.

I förekommande fall kan även pensionsutfästelser säkerställas med kreditförsäkring. Utformningen av pensionsplanerna kan regleras i kollektivavtal eller i företagsegna pensionsplaner där kollektivavtalade planer är dominerande på den svenska marknaden.

Inom det privata näringslivet dominerar två planer, dels Avtalspension SAF-LO och ITP-planen med sina två avdelningar, ITP 1 och ITP 2. Avtalspension SAF-LO tillämpas för privatanställda arbetare och ITP-planens båda avdelningar (ITP 1 och ITP 2) tillämpas för privatanställda tjänstemän. Det finns även kollektivavtalad tjänstepension inom andra sektorer som till exempel inom bank, försäkring och den statliga samt offentliga sektorn. Det finns även en särskild plan för anställda inom kooperationen.  

Vad bör arbetsgivare tänka på?

Det är av stor vikt för arbetsgivare att vara medvetna om och att hantera dessa avtal i den löpande verksamheten och att arbetsgivaren har kontroll på kostnader och risker som följer av avtalen. Det finns ingen retroaktivitetslimit vad gäller kollektivavtalade tjänstepensionsplaner och arbetsgivaren har därmed skyldighet att vid varje enskild tidpunkt rapportera i enlighet med reglerna i den kollektivavtalade planen.   

Med tiden har pensionsvillkoren blivit ett konkurrensmedel när det gäller att attrahera och behålla medarbetare och talang. Det är således viktigt att arbetsgivaren har ett uppdaterat kommunikationsmaterial att delge kandidater i samband med rekrytering och löpande informera om förmånen till medarbetarna på företaget.

Arbetsgivare har även en avgörande roll i att hjälpa sina anställda att fatta välgrundade beslut för att säkra en god pensionering och bör löpande utvärdera sina processer och rutiner för att säkerställa detta.
 

Pensions Insight

Ta kontroll över tjänstepensioner med oss. Läs mer om vårt verktyg som hjälper företaget att ta kontroll över tjänstepensioner för små och medelstora företag. 
Läs mer om Pensions Insight

Vi hjälper företag med frågor kring tjänstepensioner

Var säker på att du uppfyller dina åtaganden, undvik onödiga risker och minimera risken för felaktig rapportering.  

Vi arbetar med företag och verksamheter inom alla sektorer och anpassar vår rådgivning efter förutsättningarna. Våra pensionsspecialister är objektiva och arbetar inom samtliga delar som tangerar pensionsområdet på företagen som t ex skatt, juridik, redovisning, riskkontroll och styrning. Vi arbetar bland annat med följande frågeställningar:

  • Värdering av pensionsskulder enligt svensk redovisningsstandard och IAS 19
  • Finansiering- och riskanalys som underlag för att hitta rätt bland tryggandeformerna med utgångspunkt att ta kontroll över kostnaderna och volatiliteten på balansräkningen
  • Utforma en strategi vid övertalighet
  • Utforma pensionserbjudanden i syfte att attrahera och behålla nyckelpersoner
  • Avtal och redovisning av direktpensioner som säkerställs i egen regi, med eller utan pensionsstiftelse och kreditförsäkring eller kapitalförsäkring
  • Rapportering av särskild löneskatt och avdragsrätt på pensionskostnader
  • Utforma pensionsplaner inom Alternativ ITP (tiotaggar-lösningar) och ge stöd åt arbetsgivare vid utvärdering av nuvarande plan samt eventuella rådgivningsavtal med förmedlare
  • Utforma internationella pensionsplaner och expatriater som kommer till eller reser från Sverige
  • Löneväxling och bonusväxling
  • Löpande hantering och likvidering av pensionsstiftelser

Kompetent och oberoende stöd är viktigt vad gäller företagets pensioner, inte minst mot bakgrund av att pensioner är en stor del av företagets fasta kostnad.

PwC är objektiva rådgivare har kunskap om gällande lagstiftning, redovisningsregler och har en god förståelse för de förutsättningar och utmaningar som finns i olika branscher och verksamheter.

Vi varken säljer eller förmedlar försäkringar varvid vår rådgivning inte avser förberedelse eller val av slutlig försäkringslösning.
 

Kontakta oss

Anna Gustring Boman

Anna Gustring Boman

Partner och pensionsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 89

Tom Ekberg

Tom Ekberg

Director, PwC Sverige

Tel 0709-29 42 09

Följ oss i sociala medier