Internkontroll

kollegor diskuterar internkontroll

Internkontroll för företag och kommunal sektor

Vårt erbjudande inom internkontroll syftar till att bedöma och utvärdera om privata företag samt verksamheter inom den kommunala sektorn har ändamålsenliga och tillförlitliga rutiner för såväl rapportering av pensionsunderlag och administration som säkerställer en tillräcklig intern kontroll. Vi utvärderar även om redovisningen av pensioner ger en rättvisande bild i räkenskaperna med hänsyn till gällande skattelagstiftning.

Tjänstepension är en av företagets största kostnader och en av de anställdas viktigaste anställningsförmån. Att arbeta strategiskt med företagets pensioner får positiva effekter för arbetsgivaren både vad gäller att vara en attraktiv arbetsgivare och på det finansiella resultatet.

Företagets beslut kring pensionerna får påverkan på allt från företagets finansieringsstrategi till dess personalstrategi. Det är naturligt att olika kompetenser inom företaget är involverade i beslut kring pensioner, eftersom ett beslut i en viss fråga kan få önskvärd effekt på ett område men ge negativ inverkan på ett annat. En förändring som ger ökad kontroll på företagets kassaflöde kan exempelvis samtidigt bli negativ ur ett medarbetarperspektiv.

Riskerna med en föråldrad pensionshantering är uppenbara. Bristande internkontroll kan få kostsamma konsekvenser och missnöjda anställda. En felaktig finansieringsstrategi hotar tillväxten och ett daterat pensionserbjudande kan minska företagets attraktionskraft på arbetsmarknaden.

Vår erfarenhet har lärt oss mycket och den viktigaste slutsatsen är att företag som arbetar strategiskt med frågor kring pensioner och som har god samverkan mellan HR, lön, finans och redovisning, har bäst förutsättningar för att nå önskat resultat och undvika kostsamma misstag. Samarbete mellan olika organisatoriska enheter är avgörande för att lyckas med en pensionshantering i framkant.

Vad är tjänstepension?

Tjänstepension och andra arbetsgivarsponsrade pensionsförmåner är en mycket viktig del av av det totala ersättnings- och förmånspaketet för anställda i Sverige. Tjänstepensionen är ett tillägg till den pension som erhålls från det allmänna pensionssystemet.

Dessa planer kan antingen vara förmånsbestämda eller avgiftsbestämda (i förekommande fall även hybridplaner) och kan finansieras genom försäkring eller i företagets egen balansräkning, så kallad egen regi, med eller utan pensionsstiftelse och kreditförsäkring.

I förekommande fall kan även pensionsutfästelser säkerställas med kapitalförsäkringarkreditförsäkring 

Utformningen av pensionsplanerna kan regleras i kollektivavtal eller i företagsegna pensionsplaner. Kollektivavtalade pensionsplaner är dock dominerande på den svenska marknaden.

Inom det privata näringslivet är Avtalspension SAF-LO och ITP-planen med sina två avdelningar, ITP 1 och ITP 2, vanligast. Avtalspension SAF-LO tillämpas för privatanställda arbetare och ITP-planen tillämpas för privatanställda tjänstemän. Kollektivavtalad tjänstepension finns även inom andra sektorer som exempelvis bank, försäkring och den statliga samt offentliga sektorn. Det finns även en särskild plan för anställda inom kooperationen.

Administration – vad bör arbetsgivare tänka på?

Det är av stor vikt för arbetsgivare att vara medvetna om och att hantera pensionsavtalen i den löpande verksamheten och att arbetsgivaren har kontroll på kostnader och risker som följer av avtalen. Det finns ingen retroaktiv gräns för rapportering till kollektivavtalade tjänstepensionsplaner och arbetsgivaren har därmed skyldighet att vid varje enskild tidpunkt rapportera i enlighet med reglerna i den kollektivavtalade planen.

Med tiden har pensionsvillkor blivit ett konkurrensmedel när det gäller att attrahera och behålla medarbetare och talang. Det är således viktigt att arbetsgivaren har ett uppdaterat kommunikationsmaterial att delge kandidater i samband med rekrytering och löpande informera om förmånen till medarbetarna på företaget.

Arbetsgivare har även en avgörande roll i att hjälpa sina anställda att fatta välgrundade beslut för att säkra en god pensionering och bör löpande utvärdera sina processer och rutiner för att säkerställa detta.

Vi hjälper företag med frågor kring tjänstepensioner

Var säker på att du uppfyller dina åtaganden, undvik onödiga risker och minimera risken för felaktig rapportering. Vi arbetar med företag och verksamheter inom alla sektorer och anpassar vår rådgivning efter förutsättningarna. Våra pensionsspecialister är objektiva och arbetar inom samtliga delar som tangerar pensionsområdet.

Skatterapportering och deklarationsstöd

Skatterapporteringen bör följa redovisning enligt svensk standard. Majoriteten av arbetsgivarens pensionskostnader ska ingå i underlaget för särskild löneskatt. Det finns även situationer när företaget istället för att erlägga skatten under aktuellt beskattningsår ska reservera för framtida kostnader för särskild löneskatt. I dessa situationer blir det även aktuellt att fundera kring redovisning av uppskjuten skatt.

Vad gäller avdragsrätt på pensionskostnader har företaget rätt att dra av kostnaden för anställdas tjänstepension i rapporteringen till Skatteverket. Det finns två regler för att fastställa företagets avdragsrätt, huvudregeln och kompletteringsregel. Den senare regeln kan medge ett högre avdrag vid till exempel avgångspensionering eller ändrad pensionsålder.

För en svensk arbetsgivare kan det även finnas ytterligare skatterättsliga utmaningar hänförliga till avdragsrätt för pensionskostnader om bolaget har utländska filialer. I vissa länder är den anställdes rätt till tjänstepension lagstadgad, innebärande att det svenska bolaget ska betala pension enligt avtal men samtidigt kan riskera att kostnaden inte blir avdragsgill om den utländska pensionsplanen inte motsvarar kraven på en pensionsförsäkring enligt svensk rätt.

En arbetsgivare kan också vara skyldig att betala avkastningsskatt för exempelvis pension i egen regi samt om företaget är ägare till pensionsförsäkringar eller kapitalförsäkringar som tecknats i ett utländskt tjänstepensionsinstitut eller i en försäkringsrörelse utan fast driftställe i Sverige. Huruvida ett bolag är skattskyldiga till avkastningsskatt för utländska försäkringar kan många gånger upplevas svårt att avgöra, då det både kan te sig utmanande att fastställa om det är en försäkring enligt svensk rätt och, om så bedöms, om det är en pensionsförsäkring eller kapitalförsäkring.

PwC kan bistå er som arbetsgivare med beräkningar och skatterättslig rådgivning i samband med skatteberäkningar samt som ett stöd vid upprättande av den årliga deklarationen.

Redovisning

Vi hjälper företag med frågor kring pensionsredovisningen, vilken av många företag kan upplevas som svår och krånglig.

Inom svensk redovisningsstandard kan komplexa frågor uppstå vad gäller exempelvis direktpensioner, skuldföring av pensionsåtaganden i egen balansräkning, redovisning av kapitalförsäkringar, särskild löneskatt, uppskjuten skatt med mera.

Vidare är upplysningskraven i internationella redovisningsstandarder som exempelvis IFRS (IAS 19) och USGAAP väsentligt mycket mer omfattande vilket resulterat i att noten för pensioner många gånger kan uppgå till flera sidor i årsredovisningen.

Vi arbetar med företag och verksamheter inom alla sektorer och anpassar vår rådgivning efter förutsättningarna. Vi har mångårig erfarenhet av att hjälpa företag med redovisning av pensioner. Vi arbetar med och kan vara ett stöd till företag vid tillämpning av gällande lagar och regler vilka träffar pensionerna på företaget. 

PwC är objektiva rådgivare har kunskap om gällande lagstiftning, redovisningsregler och har en god förståelse för de förutsättningar och utmaningar som finns i olika branscher och verksamheter.

Vi arbetar bland annat med följande frågeställningar:

  • Bedömning av huruvida pensionsavtalen bör redovisas som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda

  • Policy för bestämmande av aktuariella antaganden enligt svensk redovisningsstandard, IAS 19 och USGAAP. Relevanta antaganden kan vara diskonteringsränta och demografiska antaganden

  • Riktlinjer för redovisning av pensioner enligt svensk och internationell redovisningsstandard

  • Hantering av betalningar till (avsättning) och från pensionsstiftelser (gottgörelse)

  • Redovisning av direktpensioner säkerställda med kapitalförsäkringar

  • Redovisning av särskild löneskatt, uppskjuten skatt och avkastningsskatt på pensionsmedel

  • Dokumentation som redogör för administrativa processer, rutiner för redovisning samt rapportering av skatt

  • Second opinion av aktuariellt resultat enligt vid värdering i samband med årsbokslut,  kvartalsrapportering samt vid andra väsentliga händelser som till exempel i samband med förvärv

  • Second opinion av underlag och beräkning av poster som går in i företagets deklaration som till exempel särskild löneskatt, uppskjuten skatt, avkastningsskatt på pensionsmedel och avdragsrätt på pensionskostnader

  • Förvärvsanalys med avseende på pensionsåtaganden och andra långsiktiga förmåner som till exempel gåvor för lång och trogen tjänst

Kompetent och oberoende stöd är viktigt vad gäller företagets pensioner, inte minst mot bakgrund av att pensioner är en stor del av företagets fasta kostnad.

Kontakta oss

Anna Gustring Boman

Anna Gustring Boman

Partner och pensionsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 89

Tom Ekberg

Tom Ekberg

Director, PwC Sverige

Tel 0709-29 42 09

Följ oss i sociala medier