Skattehanteringen fortsätter tynga svenska företag

2023-09-08

Skattehanteringen tar alltmer tid i anspråk för svenska företag. Det här visar PwC:s återkommande undersökning Skattebarometern, med fokus på näringslivets åsikter om skatter. Resultaten visar också att hållbarhetsfrågorna fortfarande lyser med sin frånvaro inom skatteområdet, och att det finns stor osäkerhet inför den globala skatteutvecklingen. 

– Tyvärr växer den administrativa skattebördan. 32 procent menar att de lägger mer tid på skattehantering idag än för fem år sedan, och bara tre procent uppger att tidsåtgången har minskat. De här svaren är oroande och förenklingsfrågorna måste prioriteras i högre grad framöver för en positiv näringslivsutveckling, menar Ulrika Lundh Eriksson, skatterådgivare med ansvar för små och medelstora företag på PwC.  

Sällsynt med hållbarhetsfokus inom skatteområdet

Undersökningen visar även på en svag koppling mellan skatter och hållbarhet. Knappt vart fjärde bolag arbetar till stor del med hållbarhetsfrågor inom skatteområdet.

– Att arbeta med hållbarhetsfrågor är idag en hygienfaktor inom näringslivet, och skatteområdet bör vara en självklar och viktig del av hållbarhetsarbetet. Det handlar då till exempel om att ha en tydlig styrningsmodell för skattehantering, och att vara transparenta när det gäller bolagets skattehantering, säger Oscar Warglo, skatterådgivare med fokus på familje- och entreprenörsledda företag inom PwC.

Osäkerhet inför den globala skatteutvecklingen

Vi närmar oss en internationell lägstanivå för bolagsskatt, och parallellt pågår även arbetet med en gemensam inriktning för digital beskattning. Årets undersökning visar dock på en negativ tendens när det gäller förberedelser inom dessa områden.

– Vi ser en markant skillnad i jämförelse mot förra året. 41 procent av de större bolagen och 55 procent av de mindre och medelstora bolagen anser nu att de är dåligt förberedda för de här förändringarna. I fjol gav 31 procent av storbolagen och 47 procent av de mindre och medelstora bolagen samma svar, berättar Ulrika Lundh Eriksson.

Övriga intressanta resultat från undersökningen

Energiskatter en existensfråga

Med kyligare årstider runt hörnet väntas energifrågan åter aktualiseras, och företagen är oroade över att energiskatterna kan bli en alltför tung börda. Hälften av dem menar till och med att dessa skatter har en stor betydelse för hur verksamheten kan utvecklas framåt. Betydelsen är störst bland storbolagen, där 58 procent menar att verksamheten i hög grad påverkas av energiskatterna.

Ökat förtroende för regeringens skattepolitik

När det handlar om att betygsätta regeringens insatser på skatteområdet, svarar 70 procent av storbolagen att den är ganska eller mycket bra. Bland de mindre och medelstora bolagen är motsvarande siffra 56 procent. Förra årets siffror var genomgående lägre. Då gav 62 procent av storbolagen och 42 av de mindre och medelstora bolagen samma svar.

Skattereform efterlyses

Frågan om en skattereform är fortsatt angelägen för näringslivet, trots att den politiska debatten klingat av sedan januariöverenskommelsen upphörde. Andelen bolag som är positivt inställda till en reform är i år 52 procent, vilket är en ökning med tio procentenheter sedan 2021.

Rött ljus till en beredskapsskatt

Företagen ger ett tydligt nej till idén om en särskild beredskapsskatt för att stärka svensk säkerhet och försvar. Hela 69 procent motsätter sig ett införande, samtidigt som endast 26 procent ställer sig bakom en sådan skatt.

Om Skattebarometern 2023

Undersökningen fokuserar på svenska bolags åsikter om skatter. 310 bolag har medverkat, fördelat på 90 större bolag noterade på Nasdaq Stockholm Large Cap, eller med en omsättning på minst en miljard kronor, samt 220 mindre och medelstora bolag med en omsättning på 50-500 miljoner kronor. Intervjuerna ägde rum via telefon och genomfördes av undersökningsföretaget Norstat under våren 2023. Här kan du ta del av rapporten: https://www.pwc.se/skatt

"32 procent menar att de lägger mer tid på skattehantering i dag än för fem år sedan, och bara tre procent uppger att tidsåtgången har minskat. De här svaren är oroande och förenklingsfrågorna måste prioriteras i högre grad framöver för en positiv näringslivsutveckling."

Ulrika Lundh Eriksson, skatterådgivare med ansvar för små och medelstora företag, PwC Sverige
Ulrika Lundh Eriksson, PwC

Kontakta oss

Jenny Lilljeqvist

Presschef, PwC Sverige

Tel 0708-18 82 55

Följ oss i sociala medier