Svensk vindkraft - fortsatt snålblåst

2017-08-21

vindkraftverk

Fortsatt svag lönsamhet och finansiell ställning bland landets vindkraftsproducenter

 

Fallande el- och elcertifikatpriser har under senare år försämrat svenska vindkraftsproducenters marginaler och finansiella ställning. Trots dessa förutsättningar ser vi ett stort intresse bland internationella investerare för svensk vindkraft.

Sedan inledningen av 2000-talet har det skett en kraftig utbyggnad av svensk vindkraftskapacitet. Utvecklingen har delvis drivits av elcertifikatssystemet, som ger vindkraftsproducenter en extra intäkt utöver elpriset. De fallande el- och elcertifikatpriserna sedan 2010 har dock medfört kraftigt försämrade förutsättningar för svensk expansion och produktion av vindkraft. Som en konsekvens befinner sig vindkraftsbranschen i en svår position med låga intäkter och hög belåning.

Vi belyste det allvarliga läget i vår rapport "Svensk vindkraft i motvind" redan för två år sedan och vår syn har inte förändrats nämnvärt. För att få en överblick av branschens lönsamhet har vi analyserat den finansiella utvecklingen hos svenska vindkraftsproducenter under en sjuårsperiod. Resultaten bekräftar en fortsatt svag utveckling för bolagen i vindkraftsbranschen men trots en svår marknad finns det möjligheter för både producenter och investerare.

Låga el- och elcertifikatpriser

 • Sedan 2010 har både el- och elcertifikatpriser uppvisat fallande trender. Under sommaren 2017 uppgick systempriset för el till cirka 25 EUR/MWh, medan elcertifikatpriset stabiliserats strax över 50 SEK/MWh efter ett kraftigt fall under inledningen av året.
 • För att nå Energiöverenskommelsens mål om 100 procent förnyelsebar elproduktion till 2040 har det framförts krav från branschen på reformer för att höja elcertifikatpriset.

Försämrad lönsamhet och finansiella utmaningar

 • De fallande priserna har medfört lägre intäkt/MWh för vindkrafts-
  producenter.
 • Från 2011 till 2015 föll den genomsnittliga EBITDA-marginalen för vindkraftsproducenter från 72 procent till 57 procent.
 • Nettoskuldsättningen bland vindkraftsproducenter har ökat kraftigt sedan 2008 och räntetäcknings-graden är mycket låg.
 • Ett flertal bolag och projekt har för närvarande svårt att uppfylla kovenantkrav och kan komma att behöva omförhandla lånevillkor eller skjuta till mer eget kapital.

Ändrade skatter påverkar svensk vindkraft

 • I en promemoria från regeringen föreslås nya begränsningar av avdragsrätten för räntekostnader till 25 procent av EBITDA eller 35 procent  av EBIT samt att bolagsskatten sänks från 22 procent till 20 procent. Osäkerheten kring den framtida utformningen av avdragsrätt för räntekostnader har negativ inverkan på nyinvesteringar i vindkraft.

Internationellt intresse för svensk vindkraft

 • Det finns ett stort intresse för svensk vindkraft bland internationella investerare. Förvärven baseras ofta på förväntningar om stigande el- och elcertifikatpriser från dagens historiskt låga nivåer.
 • Svensk vindkraft erbjuder investerare låg investeringskostnad eftersom projektörer varit tvungna att anpassa kostnadsbilden efter de fallande priserna. Jämfört med andra länder har svensk vindkraft en låg investeringskostnad per producerad kWh.
 • För att vara konkurrenskraftig vid förvärv av vindkraftstillgångar krävs optimerad finansieringsstruktur.

Om studien

PwC:s studie av vindkraftsproducenter genomfördes under våren och sommaren 2017. Studien baseras på årsredovisningar från totalt 26 bolag åren 2008 till 2015.

Kontakta oss

Morgan Furby

Morgan Furby

, PwC Sverige

Tel 0709-29 14 27

Följ oss i sociala medier