Så ser private equity på hållbarhetsfrågor

2017-02-08


Allt fler private equity-fonder ser betydelsen av att beakta hållbarhetsfrågor inom den egna organisationen och i arbetet med portföljbolagen. I PwC:s senaste globala studie får du veta mer om private equity-fonders attityder till ansvarsfulla och hållbara investeringar.

Enligt studien arbetar private equity-fonder alltmer strukturerat med hållbarhet internt och ser hållbarhetsfrågor (även ”ESG-frågor*”) i ökad utsträckning som hygienfaktorer för välskötta och välfungerande portföljbolag. 

Detta förhållningssätt upplevs möjliggöra identifiering av nya investeringsmöjligheter och tillföra värde till portföljer, samtidigt som bristande hållbarhetsfokus kan innebära högre portföljrisker och bidra till en negativ värdeutveckling. Kraven ökar också från investerare (”limited partners, LPs”) på att kapital ska förvaltas ansvarsfullt, ofta utefter förutbestämda hållbarhetsvillkor.

Private equity-fonderna möter denna kravbild genom att både arbeta för att hantera hållbarhetsriskerna kopplat till nya och existerande investeringar, samt att maximera värdet genom att påvisa ett välskött hållbarhetsarbete vid avyttring.
 

Studien bland private equity-fonder i 22 länder visar att:

  • 83% har utvecklat en policy for ansvarsfulla investeringar
  • 70% har gjort publika åtaganden kring att investera ansvarsfullt
  • 40% hävdar att bristande hållbarhetsprestanda hos målbolag har påverkat värderingen.
     

Det växande intresset för hållbara investeringar och enskilda hållbarhetsfrågor drivs också av en global agenda, särskilt de 17 nya hållbarhetsmålen som FN beslutade om 2015 inom ramen för Agenda 2030. Denna agenda kommer medföra ett ökat tryck på investerare och företag att agera och visa på sitt bidrag till utvalda hållbarhetsmål. 44 procent av fonderna i studien planerar att analysera sin egen verksamhets påverkan mot FN:s globala hållbarhetsmål. 

Samtidigt som fokus på hållbarhetsfrågor ökar internationellt sett bland private equity-fonderna i studien har en fjärdedel inga interna resurser för att arbeta med hållbarhet. Vidare erbjuder 25 procent ingen utbildning för de anställda i dessa frågor. Att värdera, i finansiella termer, nyttan av olika hållbarhetsinitiativ upplevs som högintressant men också utmanande.


*ESG=environmental, social and governance

Ladda ner rapporten

Kontakta oss

Daniel Johansson Stattin

Daniel Johansson Stattin

Rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 48 20

Karin Juslin

Karin Juslin

Senior Manager, PwC Sverige

Tel 0729-95 25 52

Följ oss i sociala medier