Globala trender och lokal dynamik utmanar telekombranschen

2016-02-18


I en värld präglad av ekonomisk osäkerhet och snabba teknikförändringar är anpassningsförmågan en avgörande framgångsfaktor, enligt TeliaSoneras vd Johan Dennelind.
 

Med verksamhet i 17 länder påverkas TeliaSonera förstås av världomspännande trender när det gäller såväl teknik som ekonomi. Men för den som driver företag inom IT och telekom gäller det enligt vd Johan Dennelind framför allt att möta de utmaningar den nya globala dynamiken skapar på varje enskild marknad.
 

– Vi lever i mer osäkra tider än någonsin. Politiska och ekonomiska förändringar gör det svårt att förutse hur den globala marknaden ser ut på ett, tre eller fem års sikt. Men vår verksamhet är till stor del lokal, och vi finns spridda på marknader med hela skalan av olika ekonomier – från stark tillväxt till kraftig nedgång. Att hantera dessa skillnader är både roligt och utmanande, säger Johan Dennelind och konstaterar att de snabba samhällsförändringarna erbjuder både möjligheter och hot.
 

Drivande mot hållbar tillväxt

Han framhåller också att den egna branschen har varit med och drivit mycket av förändringarna, inte minst när det gäller Internets utbredning och införandet av mobil teknik.
 

– Vår bransch har haft en enorm inverkan på samhället och spelat en viktig roll för många länders BNP-tillväxt under de senaste 20 åren. Framöver tror jag vi kan få ännu större inflytande när det gäller hållbar tillväxt. Våra tjänster har en central position i de nya mål för hållbar utveckling som FN formulerat. Det är glädjande, men också ett stort ansvar att fortsätta investera i innovation inom detta område, säger Johan Dennelind.
 

Som gammal aktör i en snabbt föränderlig värld gäller det att inte vila på gamla lagrar. Johan Dennelind påpekar att branschen historiskt har varit väldigt snävt definierad som ”telekom”. En stor del av denna traditionella del – baserad på gamla vägar att kommunicera – är nu på nedgång. Samtidigt har tiden som konsumenter ägnar åt Internet och datatjänster av olika slag ökat explosionsartat.
 

– Det är en motsägelse vi måste hantera. Och det gör vi genom att förändra vår affärsmodell. Vi skapar den nya generationens telekom, där vi ser våra kunder som en del av ett mycket bredare ekosystem med allt från kommunikation och IT till underhållning, musik och sociala medier, säger Johan Dannelind.
Han poängterar att man befinner sig i olika faser av denna utveckling beroende på vilken geografisk marknad det handlar om:
 

– Vi verkar både på de mest mogna marknaderna i världen, som Norden, och i utvecklingsekonomier som Nepal. Där väntar nu nästa våg av tillväxt. Den bygger på att vi får våra tjänster att ses som inte bara en nödvändighet, utan något mer värdeskapande som kunderna är beredda att betala för.
 

"Vår verksamhet av naturen väldigt lokal, så hur du gör affärer i den globala digitala megatrend som råder beror i hög grad på lokalt kundbeteende."


En tydlig strategi

Av alla intressenter runt företaget är det alltid kunden som står i centrum, framhåller Johan Dennelind. Det är kundernas behov som avgör hela organisationens syfte, och det är härifrån allt strategiarbete utgår.
 

– Man kan göra mycket med strategier, men i slutänden kokar det ner till ett par grundläggande principer: Om du har nöjda kunder med engagerade medarbetare kommer du att kunna leverera avkastning till aktieägarna. Med den enkla filosofin har vi också formulerat syftet för oss som företag: Att föra världen närmare våra kunder, på kundernas villkor. Det är därför vi är här, fastslår Johan Dennelind.
 

Att samla organisationen kring detta syfte och överföra strategin till praktisk handling tillhör de största ledarskapsutmaningarna, tillstår han:
 

– Det finns ingen standardformel, men vi har bland annat lanserat en plattform vi kallar ”all in”, för hur vi vill göra ansvarsfulla hållbara affärer och därmed möta förväntningar från kunder och samhälle. Samtidigt arbetar vi oss ut ur en kris vi genomgick för några år sedan. Att återvinna rykte och förtroende har varit viktiga byggstenar i skapandet av vår framtida kultur.
 

Vill mäta grad av stolthet

Ytterligare en utmaning är förstås att mäta och följa upp hur väl företaget lyckas uppfylla sina syften och strategier. Johan Dennelind återkopplar än en gång till vikten av att hålla sig till enkla principer, och framhåller fyra grundläggande mått han använder sig av: 1) Kundnöjdhet, 2) Tillväxt, i omsättning och lönsamhet, 3) Avkastning till aktieägarna, och 4) Index för ansvarsfullt och hållbart företagande.
 

Att vara konsekvent och transparent i sin rapportering är viktigt – och kommer att belönas över tid – det är han övertygad om. Allt går dock inte att mäta, vilket är ett dilemma.
 

– Jag önskar att vi kunde hitta ett mått för stolthet över att förändra liv. Sådant är tyvärr svårt att mäta, men väldigt lätt att känna när du möter människor som verkligen gjort skillnad och påverkat samhällsutvecklingen, säger Johan Dennelind.

Text: Susanna Lidström/EdWork

Följ oss i sociala medier