19th Annual Global CEO Survey – Industrial Manufacturing

2016-02-18


Tillväxt i tider av osäkerhet

Dagens företagsledare inom tillverkningsindustrin verkar i ett företagsklimat som blir allt mer komplicerat att tolka och anpassa sig till. Under det senaste årtiondet har företagens globala exponering ökat alltmer.

Det här året är företagsledarna inom tillverkningsindustrin mer osäkra på den globala ekonomins utveckling. Bara 24 procent tror att den globala tillväxten kommer att öka under de närmaste tolv månaderna jämfört med 34 procent förra året och 23 procent tror att den kommer att försämras, jämfört med 18 procent förra året. Kinas starka tillväxt har varit en stark drivkraft bakom resultaten inom den här sektorn under senare år, men utsikterna där blir alltmer osäkra.

Dämpad tillförsikt avseende den ekonomiska förmågan

Endast 29 procent av företagsledarna inom tillverkningsindustrin känner stor tillförsikt för att intäkterna ökar under de närmaste tolv månaderna och den siffran ökar till 46 procent när vi ser tre år framåt. Trots att 55 procent anser att tillväxtmöjligheterna har ökat under de senaste tre åren, anser ännu fler, 61 procent, att hotbilden har ökat.

Fler anledningar till oro

Den geopolitiska osäkerheten toppar listan över företagsledarnas oro. 82 procent är något eller mycket pessimistiska över att den politiska osäkerheten kan hota tillväxten. Därefter följer instabila valutakurser och tillgängligheten till nyckelkompetenser. Den sistnämnda är även ett av de två områden där företagsledarnas oro har ökat mest de senaste fyra åren.

Oron över den geopolitiska utvecklingen och instabila valutakurser återspeglar den allt mer ökande globala profilen hos företagen inom sektorn. Trots riskerna som följer av en alltmer globaliserad verksamhet, säger nästan en tredjedel av företagsledarna inom tillverkningsindustrin att deras företag planerar en gränsöverskridande sammanslagning under det kommande året.

Andra väsentliga hot som social instabilitet och myndigheters åtgärder för att bemästra skulder och underskott återspeglar också tillverkningsindustrins stora exponering mot olika ekonomier och regulatoriska system, världen över.

Enligt vår uppfattning beror den tilltagande osäkerheten och oron på en mer fundamental förändring. Från en globaliserad värld till en multipolär med fler dimensioner av makt, tillväxt och hot.

Om undersökningen

205 företagsledare inom tillverkningsbranschen i 53 länder intervjuades om sin syn på nuläge och framtida utmaningar. Rapporten baseras på den årliga globala undersökningen ”19th Annual Global CEO Survey”.

Följ oss i sociala medier