Kurser inom ledning, styrning och ledarskap

Vad är god styrning av kommunal verksamhet? Frågor kring ledning och styrning är ständigt aktuella inom kommuner, regioner och landsting. När PwC arbetar med ledning och styrning gör vi gärna en tydlig skillnad på dessa. Med styrning avser vi de system, beslut, policys och rutiner som är själva infrastrukturen i styr- och ledningssystemet. Här kan det till exempel gälla kommunens övergripande mål, resursfördelning, uppföljning och utvärdering.

Inom området ledning fokuserar vi på de informella processerna och hur hårdvaran i form av mål, budget och resultat hanteras och förverkligas i dialog och process inom organisationen. Ifråga om ledningsperspektivet är förstås själva ledarskapet och organisationskulturen avgörande.

Kurser

 • Analysera mera
 • Strategisk ekonom
 • Praktiskt projektledning
 • Intern styrning och kontroll
 • FN:s barnkonvention
 • Pensinsåtagandet
 • Insikter och rekommendation för säker IT
 • En ekonomifunktion
 • Ledande ledningsgrupp
 • Leda mot e-förvaltning
 • Värderingsstyrt ledarskap
 • Det tudelade ledarskape
 • Osäkra framtider
 • Statsbidrag inom flyktingmottagandet
 • Att arbeta med hållbarhetsfrågor
 • Analysera med statistik
 • Skräddarsydda utbildningar

Kontakta oss

Magnus Hultgren

Magnus Hultgren

Tel 0709-29 20 93

Följ oss i sociala medier