Riskanalys - skapa framgång med rätt riskhantering

Kvinna går igenom riskanalys och får förståelse för företagets risker

Riskanalys ger förståelse för företagets risker och vilka som bör åtgärdas

Alla företag har affärsrisker som behöver hanteras på ett effektivt och strategiskt sätt. Men det är inte enkelt att hålla sig uppdaterad kring vilka risker bolaget står inför. Alla risker är inte heller fel. Det är av yttersta vikt att ha insikt i vilka du ska behålla och vilka du ska göra dig av med. Annars riskerar företaget både förlorade affärsmöjligheter och andra kostsamma konsekvenser. Med PwC:s Riskanalys får ditt företag en tydlig bild av vilka risker som är väsentliga, vilka som ger er framgång och vilka som måste hanteras direkt.

Vad innebär tjänsten Riskanalys?

Riskanalys från PwC är en enkel och standardiserad tjänst som identifierar de viktigaste affärsriskerna inom er verksamhet. Vi erbjuder en företagsövergripande riskanalys, som innebär att ditt företag på ett enkelt sätt kan identifiera, skatta era risker och arbeta proaktivt med riskhantering.

Riskanalysen genomförs i fyra steg

Med tjänsten Riskanalys får ni inte bara en samlad bild av de viktigaste utmaningarna, ni får också stöd och ledning av PwC i att prioritera riskerna, och konkreta förslag på hur ni kan utveckla en handlingsplan framåt.

1. Frågeenkät inför riskanalysarbetet
Riskanalysen inleds med att en frågeenkät skickas ut till de personer på företaget som utsetts att ingå i riskanalysarbetet.

2. Självskattning av riskerna
De personer som valts ut gör en självskattning på hur stor sannolikhet riskerna har att inträffa och vilken eventuell påverkan riskerna kan ha på företaget.

3. Analys av enkätsvaren
Analysen görs med hjälp av en färgskala enligt "trafikljusmodellen" och resultatet blir en lättöverskådlig riskkarta som visar aktuell riskexponering. Beroende på företagets risktolerans kan riskkartan vara vägledande för inom vilka områden åtgärder bör vidtas och hur övervakning och uppföljning ska ske.

4. Risk-workshop
I den efterföljande workshopen diskuteras och konkretiseras riskerna och en gemensam topplista av risker som behöver förebyggas tas fram. PwC ger stöd och ledning i att prioritera dessa risker och ger konkreta förslag på hur ni kan ta fram en handlingsplan.

Efter en genomförd Riskanalys har ni 

  • Ökat förståelsen för vilka risker ert bolag står inför
  • Identifierat era mest väsentliga risker och tagit steg i er riskhantering
  • Förbättrat möjligheterna att nå era mål och utveckla en god intern kontroll

Riskanalys passar dig som vill  

  • Förstå vilka risker som väsentligt påverkar ert affärsvärde
  • Arbeta proaktivt med risk management
  • Säkerställa goda möjligheter att nå era strategiska mål
  • Lägga grunden för en god intern kontroll men saknar en strukturerad metod för att identifiera och hantera risker

Kontakta oss för att få veta mer om Riskanalys.
 

loading-player

Playback of this video is not currently available

Riskanalys på 1 minut

I den här videon förklarar Sofie Ahlström Pålsson, rådgivare riskhantering på PwC, vad Riskanalys innebär och vilka företag som kan dra nytta av tjänsten.
 


Ladda ner tjänstebeskrivning


Kontakta oss

Gey Widengren

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 28 08

Sofie Ahlström Pålsson

Manager, PwC Sverige

Tel 0729-80 93 60

Pontus Tonning

Partner, Assurance Leader, PwC Sverige

Tel 010-212 55 10

Kontakta oss

Är du intresserad av våra SME-tjänster. Fylll i nedanstående formulär.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide