Finansiell revision

Vi hjälper dig med din finansiella revision

Vi på PwC levererar en modern och datadriven revision som skapar trygghet för dig och ditt företag – samtidigt som den ger värdefulla insikter. Utgångspunkten är en god förståelse för er verksamhet, omvärld och branschspecifika risker. En revision med hög kvalitet handlar lika mycket om människan som utför den – revisorn – som om tekniken. Därför utvecklar vi kontinuerligt våra medarbetares kompetens, samtidigt som vi investerar i ledande teknikstöd. Slutresultatet för dig som kund är en revision som fokuserar på rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid.

Vad är syftet med finansiell revision?

En revision syftar till att skapa förtroende för ett företags eller organisations finansiella rapportering. Revisionen genomlyser stora delar av verksamheten och ger en indikation på hur väl företagets styrning samt interna processer, rutiner och kontroller fungerar. På så vis skapar den trygghet och säkerhet för alla som har intresse i ett bolag, exempelvis aktieägare, leverantörer, kreditgivare, myndigheter och kunder.

En revision anpassad efter kundens agenda

Vår revision bygger på en kontinuerlig dialog med våra kunder, året runt. Hur revisionen ligger tidsmässigt under året anpassas efter varje enskilt bolag, beroende på när årsredovisningen ska publiceras, bolagets rapporteringskalender och tidpunkten för bokslutet. Vi försöker så långt som möjligt vara flexibla med hänsyn till kundens arbetsbelastning.

kollegor diskuterar finansiell revision

Frågor och svar om finansiell revision

I grund och botten handlar en revision om att säkerställa riktigheten i den finansiella rapporteringen. Som revisorer arbetar vi främst för aktieägarna i ett bolag och vår uppgift är att se till att företagets redovisning går att lita på. Korrekta siffror är också viktigt för många andra intressenter, inte minst för dem som vill göra affärer med företaget och för potentiella investerare. 

Men revisionen har också stor betydelse internt i de företag och organisationer som granskas. Ägare och ledning får på köpet insikter om verksamheten och löpande tillgång till ett kunnigt bollplank – revisorn –  som kan hjälpa till med frågor som hantering av skatter och avgifter, men även med mer komplicerade saker som olika transaktioner. Revisorn kan vid behov konsultera specialister på PwC inom till exempel värdering och skatt som kan bistå bolaget.

Vi levererar en revisionstjänst där fokus ligger på tre områden: rätt saker, rätt sätt och i rätt tid.

Vår revision tar avstamp i en grundlig riskanalys. Rätt saker innebär att vi riktar in oss på risker med väsentlig påverkan på kundens finansiella rapportering. Risker är dock aldrig statiska utan ändras över tid och därför uppdaterar vi vår riskbedömning löpande under året. De risker och fokusområden vi ser inledningsvis presenteras under uppstarten av revisionsuppdraget.

Rätt sätt innebär en ansats som ger er en effektiv revision med datadrivna insikter. Våra dataanalyser ökar träffsäkerheten, effektiviteten och kvaliteten i revisionen. Vi arbetar nära kunden för att skräddarsy den slutliga revisionsstrategin, anpassad efter företagets förutsättningar och behov. 

Områden där vi ofta använder dataanalys för att skapa ett ökat värde för våra kunder inkluderar bland annat intäkter, leverantörsbetalningar samt löne- och personalkostnader.

I rätt tid – en förtroendefull, öppen och ärlig dialog mellan revisorer, styrelse och kundens ledning är en förutsättning för ett väl fungerande samarbete och en värdeskapande kommunikation. Smidig samverkan bidrar också till en revision utan överraskningar där vi identifierar potentiella frågeställningar tidigt. Vår revision löper året runt. Nyckeln är vår höga tillgänglighet där vi alltid finns till hands för att diskutera och hantera de frågeställningar som kan uppstå. 

Översiktligt kan vi sammanfatta vår revisionsansats i fem steg: 

 1. Affärsförståelse

 2. Fokus på risker

 3. Smart urval av enheter som granskas

 4. Relevant testning

 5. Öppen kommunikation

Slutresultatet av revisionen – vad kunden får konkret i form av enskilda leveranser – beror på storleken på företaget och huruvida det är noterat eller inte. Det kan exempelvis handla om olika typer av rapporter, presentationer och analyser. 

Några exempel är:

 • Kvartalsgranskning

 • Tidig indikation på områden som behöver granskas särskilt (Early Warning), där vi möter lokal ledning och diskuterar händelser under året och fångar upp eventuella frågor inför årsbokslutet.

 • Genomgång och granskning av intern kontroll, IT samt förvaltningsrevision.

 • Skriftlig granskningsrapport avseende bokslutsgranskningen för koncernen.

 • Bokslutsgranskning

 • Revision av årsredovisning

 • Förvaltningsrevision.

Som medlem i PwC-nätverket har PwC Sverige tillgång till och använder PwC Audit, en gemensam revisionsmetodik och process för hantering av revisionsuppdrag. Denna baseras på International Standards on Auditing (ISA) med ytterligare PwC-specifik policy och vägledning vid behov.

PwC Audit har utarbetats för att möjliggöra revisioner som är förenliga med alla ISA-krav som är relevanta för varje revisionsuppdrag. Vår gemensamma metodik tillhandahåller ett ramverk som innebär att medlemsföretagen inom PwC på ett enhetligt sätt kan efterleva alla professionella standarder, regler och legala krav.

PwC Audit görs tillgängligt genom vårt interna revisionsverktyg Aura, som används av våra mer än 134 000 revisorer runt om i världen. I tillägg till PwC Audit har PwC Sverige särskilda krav på revisionen som följer av svenska krav på revision och god svensk revisionssed (till exempel förvaltningsrevision).

kollegor läser om finansiell revision

Ny teknik + revision

För oss på PwC är det självklart att använda den senaste tekniken för att ytterligare öka kvaliteten på våra revisionstjänster. Det kan till exempel handla om att använda dataanalyser eller att vi tar hjälp av artificiell intelligens (AI) i vår granskning. 

Ett av målen med detta är att vi ska kunna hjälpa våra kunder att bli proaktiva i stället för att reagera på förändringar som redan skett. 

Nästa generations revision

På PwC driver vi ett program som heter Next Generation Audit (NGA) och omfattar hela det globala PwC-nätverket. NGA är ett samlingsbegrepp för hur vi kommer att arbeta med revision i framtiden. Det övergripande syftet är att standardisera, förenkla, centralisera och automatisera vårt revisionsarbete, men även att kombinera människan (revisorn) och tekniken. På sikt kommer NGA helt förändra hur vi genomför vår revision.

NGA bygger på en helt ny teknisk plattform där de olika modulerna är sammankopplade på ett sätt som gör att all relevant information finns tillgänglig när den behövs. Lokalt i Sverige driver vi en rad olika tekniska initiativ inom ramen för NGA för att underlätta för våra medarbetare och kunder.

kollegor diskuterar finansiell revision

Hallå där, Carl Fogelberg, ansvarig för transformation inom PwC:s revisionsverksamhet

"Det händer många spännande saker inom revisionsverksamheten just nu som på sikt kommer att förändra hur vi arbetar med revision. Förändringarna handlar lika mycket om människan som om tekniken. Det handlar om hur vi, med hjälp av teknik och förståelsen för våra kunder, matchar rätt kompetens med rätt hjälpmedel när vi planerar och designar våra revisioner."

Kontakta Carl

Kontakta oss

Helena Kaiser de Carolis

Helena Kaiser de Carolis

Assurance Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 11

Pontus Tonning

Pontus Tonning

Assurance Leader, PwC Sverige

Tel 010-212 55 10

Följ oss i sociala medier