Finansiell revision

Finansiell revision visar vägen till insiktsfulla beslut

Med revision i framtiden kan vi hjälpa dig att ligga steget före genom att bedöma risker och se utvecklingsmöjligheter. Vi ger dig trygghet genom kontroll och kvalitet och visar dig vägen till insiktsfulla beslut.

Revision i framtiden syftar på att skapa förtroende kring organisationens finansiella rapportering.Tillsammans med analys och insikter levererar PwC affärsviktig information vilket skapar nya marknadsmöjligheter för våra kunder. Syftet är att integrera omvärldsanalys, megatrender och marknadsinformation med Business Intelligence för att ge beslutsfattare en mer "komplett bild" av kundens möjliga tillväxt.

Vi ger din organisation en kvalitetsstämpel

En revision genomlyser stora delar av verksamheten och ger en kvalitetsstämpel på hur väl företagets styrning samt interna processer och rutiner fungerar.

Granskningen ger konkret hjälp att identifiera utmaningar och att hitta rätt lösning.
En väl genomförd revision skapar förtroende hos kunder, ägare, leverantörer och samarbetspartners i näringslivet.

"Revision i framtiden ska ge förutsättningar för sunda och goda affärer och göra så att revisorn kan vara en starkare affärspartner och förutse händelser som kan påverka organisationen."

Bo Karlsson, Transformation Leader, PwC Sverige

Vilka är förväntningarna på revision i framtiden?

Kraven på företag blir allt högre. Vart pengarna tar vägen och hur de används, liksom hur investerarna skyddas och andra intressenters intressen? Här har den finansiella revisionen en avgörande roll.

Vilka förväntningar finns på revisionen i framtiden och vad krävs för att infria dessa? Digitaliseringen gör revisorsrollen än mer relevant som leverantör av en viktig förtroendetjänst i ett uppkopplat samhälle där mer beslut tas på realtidsinformation.

Förtroendeingivande revisorer känner din verksamhet

En revision och rådgivning till kapitalförvaltning ställer höga krav på utföraren. Utföraren behöver goda kunskaper om verksamheten som bedrivs med specialistkompetens inom kapitalförvaltning och det finansiella området.

Med ny teknik förändrar vi hur vi gör affärer där vi skapar nya produkter och tjänster för att utveckla våra kunders organisationer. För att internrevision ska ge mervärde måste organisationen förstå effekterna av teknisk innovation.

Det är viktigt att förstå effekterna av teknisk innovation så att det blir lättare att hantera riskerna och förändringarna som drivs av ny teknik och digitalisering. I den traditionella finansiella revisionen kan PwC bidra med värdeadderande tjänster och produkter som skapar nya marknads- och kundinsikter.

 


Revision inom det finansiella området omfattar:

  • Granskning av internkontrollmiljö och förslag till förbättringar

  • Rutiner för hantering av finansiella risker, riskkontroll och compliance

  • Genomgång av hanteringen av extern förvaltning och granskning av redovisning av finansiella instrument

  • Granskning av årsredovisningens eller årsberättelsens utformning och löpande stöd och rådgivning

  • Efterlevnad av lagstiftning

  • Finansinspektionens föreskrifter och krav inom självregleringens område
     

Så här jobbar vi med finansiell revision

PwC hjälper fondbolag, värdepappersbolag, försäkringsbolag, banker, stiftelser och andra kapitalförvaltande organisationer.

Följ oss i sociala medier