Andra granskningar

kvinnor och män sitter vid skrivbord med datorer

Fatta rätt beslut med tillförlitliga granskningar


PwC arbetar med lagstadgade yttranden och intyg samt övriga bestyrkanden.

 

Särskilda yttranden är en viktig del av revisorernas arbete, som är att bestyrka ekonomisk eller annan information och andra sakförhållanden. Ett bestyrkande kan grundas på föreskrifter eller lagbestämmelser eller så kan parterna själva önska att få ett visst sakförhållande bestyrkt.
 

Lagstadgade yttranden

I samband med revision finns det ett antal intyg som efterfrågas, det kan vara sådana som krävs enligt Aktiebolagslagen, som intyg vid utdelning, emission, fusion eller förtida avgång.

Exempel på bestyrkandeuppdrag som grundas på ABL är upprättandet av särskilda yttranden i anknytning till genomförande av en apportemission eller i samband med en fusion. Andra yttranden kan avges i samband med att en bolagsaffär genomförs. PwC utfärdar också Comfort Letters, vilka utfärdas i kreditsyfte, där genomförandet baseras på en finansiell granskning som finns inkluderad i prospekt för uppdatering eller emission.
 

Våra oberoende granskningsuppdrag

PwC stöttar också i andra typer av granskningsuppdrag. Granskningen utförs i särskild överenskommelse vilket betyder att vi utför väldefinierade granskningsåtgärder och rapporterar faktiska iakttagelser eller slutsatser.

Uppdraget kan handla om värdering av lager, kundfordringar, avsättningar eller annan fordran. Det kan inkludera att utföra särskilda kontrollåtgärder, liksom att genomföra kontrollinventering i kundens affärer. PwC kan genomföra och leverera en granskning så att du som företagare eller ägare kan känna dig trygg.

"PwC kan genomföra och leverera en granskning så att du som företagare eller ägare kan känna dig trygg."

Följ oss i sociala medier