Aktuarie

Försäkringsbranschen står inför stora utmaningar och möjligheter. Digitaliseringen i kombination med nya regelverk och att kraven på transparens ökar, gör att vi på PwC anpassat våra aktuarietjänster.

Hantera utmaningar med hjälp av erfarna aktuarier. PwC har aktuarier som klarar av dina utmaningar

Vi tillgodoser ert behov av oberoende granskning och utvärdering. Med vår breda kompetens inom aktuarieområdet hjälper vi dig att reda ut komplexa frågeställningar i er verksamhet.

PwC hjälper er att

  • värdera försäkringsbestånd 
  • utföra benchmarkanalyser
  • prissätta risker
  • analysera kapitalbehov

Hos oss får ni relevanta råd när förändringar sker i regelverk eller när implementeringar krävs. Vi erbjuder resursförstärkning och hjälper till med regelefterlevnad inom exempelvis Solvens II och IFRS 17.

Vad är en aktuarie?

Aktuarier är ofta anställda på försäkringsbolag för att räkna ut och modellera företagets finansiella position, till exempel solvens och lönsamhet.

Revision – Försäkringsrelaterade poster

Våra aktuarier kan genom standardiserade metoder och egenutvecklade system räkna om stora mängder data på ett effektivt sätt. Genom detta arbetssätt kan vi ge trygghet i att exempelvis premier och försäkringstekniska avsättningar är korrekta. Resultaten av våra beräkningar och analyser presenteras så att de stödjer och utmanar våra kunder.

Benchmarking – håll koll på verksamheten

Försäkringsbranschens snabba utveckling innebär att nya produkter, system och modeller implementeras. Därmed utmanas organisation och processer vilket kräver en översyn av bland annat aktuariefunktioner och riskhanteringssystem. Vi har erfarenhet av att utföra benchmarkanalyser med utgångspunkt från krav i externa regelverk och best practice, vilket ger våra kunder en övergripande bedömning av verksamhetens kvalitet.

Utveckling – säkra lönsamheten

Ökade krav på kapitalbas och minskande marginaler gör att många försäkringsföretag i dagsläget ser över sina omkostnader för att säkra sin lönsamhet. Vi kan hjälpa till med detta på många olika sätt, exempelvis genom att se över system, metoder, styrande dokument, kulturer och kompetens. Tack vare vår breda och samlade kompetens inom områden som redovisning/regelverk, utbildning och IT-system/strategi kan vi ta fram helhetslösningar för verksamheter och göra dem mer konkurrenskraftiga.

Regelverk – hantera den ökade omfattningen

Enligt en undersökning gjord av PwC och Centre for the Study of Financial Innovations, så upplever försäkringsbranschen de nya regelverken som den största risken just nu. Implementering av nya regelverk leder till ökade kostnader vilket gör det svårt att samtidigt ha fokus på utveckling av verksamheten. Vi har erfarenhet av att hjälpa verksamheter i alla faser av implementering av nya regelverk (t ex Solvens II och IFRS 4) genom att stödja eller leda interna projekt och/ eller hålla i utbildningar. Vidare stödjer vi organisationer i att göra de vägval som leder till störst affärsnytta, att effektivt införa regulatoriska krav i aktuella system samt att genomföra uppföljningar. Vi hjälper också till med att utnyttja synergier mellan olika regelverk för att minska den regulatoriska bördan.

Värdering – få en ”second opinion”

En av hörnstenarna bland aktuariens uppgifter är premiesättning och värdering av de försäkringstekniska avsättningarna. Vi kan utföra eller hjälpa till vid värdering av exempelvis försäkringstekniska avsättningar, samt framtagande av premietariffer och är vana vid att ge synpunkter på andras värderingsprinciper.

Värdering av pensioner för bolagets eller koncernens anställda

Många bolag och koncerner inom försäkringsbranschen utlovar förmånsbestämda pensioner till sina anställda och redovisar dessa i sin balansräkning. Vi kan utföra beräkningar av pensionsskulder i enlighet med till exempel IFRS. Vi kan även stödja aktuariefunktioner genom att ge synpunkter på beräkningsmodellerna. De kommande åren sker väsentliga förändringar inom IAS 19 vilket påverkar såväl beräkning som redovisning och kan få en stor påverkan på eget kapital. Vi kan hjälpa till att öka förståelsen för dessa förändringar så att ni är förberedda när de träder i kraft.

Värderingsmetoder – validera modeller

I de kommande regelverken läggs stor vikt vid försäkringsmatematik och kvantitativa modeller för värdering av risk. Det innebär att finansiella bolag ska kunna visa att de modeller som används är robusta och värderar olika risker korrekt. Det är även viktigt ur ett lönsamhetsperspektiv att olika modeller, som till exempel premiesättningsmodellen, är pålitliga och värderar risk på ett korrekt sätt. Vi kan validera de modeller som tillämpas och har även erfarenhet av att utveckla modeller, inklusive interna modeller under Solvens II.

Resursförstärkning – fyll era luckor

Erfarna aktuarier är idag en bristvara och det kan därmed vara svårt att snabbt ersätta aktuarieresurser som slutar. Vid akut aktuariebrist kan vi hjälpa till att fylla temporära luckor. Vi erbjuder konsulter med erfarenhet av chefsaktuarierollen, projektledning och personalansvar.

Granskning av projekt

PwC har en väl utvecklad modell för granskning av projekt. Modellen tar bland annat hänsyn till intressenter, riskanalyser, mervärde, aktiviteter och tidplaner samt projektorganisation. Vi har goda erfarenheter i att stötta försäkringsföretag i samband med förändringsprojekt så som Solvens II med denna modell. 

PwC:s aktuarier i Sverige

Vi har idag sju aktuarier anställda i Sverige. PwC är stolta över att vi är unika bland revisionsföretagen i Sverige med en långsiktig satsning inom rekrytering av erfarna aktuarier med chefsaktuarieerfarenhet.

PwC:s aktuarier i Norden

Våra aktuarier har ett mycket nära samarbete med PwCaktuarier såväl inom Norden som Globalt. I Norden har PwC 15 aktuarier och med de likheter som finns i de nordiska länderna kan vi erbjuda en hög leverenskapacitet till våra kunder.

PwC:s aktuarier globalt

PwC är världens tredje största aktuariefirma efter Tower Watson och Milliman med ca 1000 anställda aktuarier varav ca 250 aktuarier i Storbritannien. Genom vårt globala nätverk och det nära erfarenhetsutbyte som finns inom PwC kan våra svenska aktuarier förse våra svenska kunder med insikter och erfarenheter, exempelvis globala trender och ställningstaganden i specifika frågeställningar.

Kontakta oss

Viktor Lindroth

Viktor Lindroth

Partner, ansvarig FS Risk and Regulation, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 73

Magnus Weiderling

Magnus Weiderling

Actuarial Lead, PwC Sverige

Tel 0728-80 93 64