Bolagsstyrning

Öka lönsamheten med fokuserad bolagsstyrning

God bolagsstyrning är gott affärsmannaskap

God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att verksamheter sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt för att förverkliga strategier och skapa värde för sina intressenter. Med Svensk Kod för Bolagsstyrning (Koden) som bas stärks förtroendet för de börsnoterade bolagen, vilket leder till positiv utveckling av värdeskapande bolagsstyrning i Sverige. Det är intressant att utvecklingen i näringslivet i Sverige tydligt visar att Koden blivit en måttstock även för verksamheter som inte direkt omfattas av Koden.

"I dagens miljö bedöms verksamheter inte bara på sina operativa och finansiella resultat – verksamheter behöver visa på sin förmåga att leverera icke-finansiella resultat, kunna styra, hantera och följa upp risker och visa hur de skapar värde för sina olika intressenter"

Katja Severin Danielsson

Svensk bolagsstyrning

Många bolag som visat på långsiktig framgång har, med Koden som bas, utvecklat en bra bolagsstyrningsmodell som ständigt anpassas efter behov och verksamhetens utveckling. Vi ser dock återkommande exempel i media där olika delar av bolagsstyrningen i verksamheter inte fungerat, däribland otillräcklig riskhantering. Varje bolag har sitt egna unika sätt att hantera sina risker i dagens snabbt föränderliga omvärld.

För att kunna dra nytta av riskhanteringen fullt ut behöver den vara praktisk och integrerad i verksamhetens styr- och rapporteringsmodell, tydligt ta utgångspunkt i mål och strategier, anpassas till företagskulturen och ansvariga från verksamhetens olika delar behöver naturligt utöva det löpande arbetet.  Styrelsen och ledningen behöver vara involverade då de fastställer och förväntas leverera på övergripande mål och strategier. De behöver riskbaserade beslutsunderlag för att kunna driva verksamheten på ett effektivt sätt. Ändamålsenlig kontroll och uppföljning av verksamhetens risker, integrerat med verksamhetens olika delar, är därför ett stöd för att styra verksamheten till att förverkliga mål och strategier.

Efterfrågan på transparens ökar behovet av att förse intressenter med verksamhetsspecifik information om hur bolagsstyrningen fungerar. Här bör verksamheter ta vara på möjligheten att underlätta deras förståelse av hur verksamheten skapar värde utifrån olika perspektiv.

Kontakta oss

Jon Widefjäll

Jon Widefjäll

Partner, Capital Markets, Corporate Governance, Risk & Regulation, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 49