Skapa verksamhetsnytta med en väl fungerande IT-styrning

Dagens snabba teknikutveckling ställer allt högre krav på IT-verksamheter. Du som är CIO, CFO, COO, digitaliseringschef, informationssäkerhetsansvarig eller internrevisor verkar i en allt mer komplex miljö. Detta ställer krav på en effektiv och ändamålsenlig IT-styrning. Vi hjälper dig att öka värdet i din verksamhet genom att säkerställa att IT styrs, bedrivs och används optimalt.
 

Vanliga utmaningar inom IT-styrning

Kraven som ställs på IT i dag är ofta höga. Samtidigt som IT-verksamheten ska tillhandahålla effektiva, säkra och hållbara IT-stöd så förväntar sig verksamheten även proaktivt stöd i arbetet med digitalisering. Vanligt förekommande utmaningar inkluderar:

 • För stort avstånd mellan IT och verksamhet medför svårigheter att få samsyn i prioriteringar och initiativ.
 • IT-stöd som inte tillgodoser verksamhetens behov.
 • Osäkerhet om organisationens IT-leverans motiverar kostnaderna.
 • Försenade IT-leveranser.
 • Otydlig ansvarsfördelning mellan IT och verksamhet.
 • Otydlig kravprocess vid förändringar inom IT.
 • "Skugg-IT" med dolda IT-kostnader som resultat
   

Vad är IT-styrning?

IT-styrning handlar om att styra och leda IT-verksamheten så att den tillför så stort värde som möjligt för verksamheten. Detta innebär bland annat att skapa en organisations- och leveransmodell som stödjer verksamhetens övergripande mål, att definiera processer för hantering av IT-frågor på kort och lång sikt samt att kontinuerligt följa upp att IT-verksamheten levererar i tid med rätt kvalitet och till rätt kostnad.

Vi hjälper dig

Med oss som rådgivare ser vi tillsammans till att analysera ditt nuläge, göra en konkret handlingsplan och genomföra de rätta åtgärderna. Du får en personlig kontakt med vårt team som hjälper dig med bland annat:

 • Analys av IT-mognad
 • Digital transformation
 • Genomlysning av IT-kostnader
 • Stöd vid genomförande av IT-relaterade projekt
 • Styrande dokument som IT-strategi, IT-policy med riktlinjer och instruktioner
 • Projektledning
 • Organisering och utformning av IT-verksamheter
 • Stöd i samband med kravställning och upphandling av IT

IT-kollen

PwC:s tjänst för små och medelstora företag som vill optimera sin IT-styning

"Med oss som rådgivare ser vi tillsammans till att analysera ditt nuläge, göra en konkret handlingsplan och genomföra de rätta åtgärderna."

Anders Gustafson

Granskning av företagets IT-mognad – så att du vet vad du behöver göra

Den snabba digitaliseringen ställer höga krav inte bara på IT-organisationen utan även på ledningen och verksamheten som nyttjar IT-stödet.

Med PwC:s tjänst IT-mognad får du en utförlig genomlysning av organisationens förmåga att styra, bedriva och nyttja IT på ett effektivt sätt. Du får även en tydlig sammanställning på konkreta förbättringsåtgärder. Resultatet av granskningen presenteras i en rapport och genom en muntlig presentation där vi tillsammans går igenom de viktigaste punkterna och åtgärderna.

Oberoende genomlysning av  IT-miljön
Utifrån ett oberoendeperspektiv får du en övergripande bedömning av IT-mognaden baserad på erfarenhet, best practices och strukturkapital.  

Förbättringsområden och åtgärder kring dina IT-system
Utifrån mognadsgrad och med välbeprövat ramverk åskådliggörs förbättringsområden och konkreta åtgärder.

Handlingsplan för IT-styrning
Identifierade åtgärder dokumenteras i en handlingsplan med prioriterade områden och aktiviteter.
 

datorer på bord

Med PwC:s tjänst IT-mognad får du en utförlig genomlysning av organisationens förmåga att styra, bedriva och nyttja IT på ett effektivt sätt. Du får även en tydlig sammanställning på konkreta förbättringsåtgärder.

Anders Gustafson, specialist inom IT-styrning, PwC

Kontakta oss

Anders Gustafson

Anders Gustafson

Director, PwC Sverige

Tel 0709-29 42 62

Nils Thunberg

Nils Thunberg

Partner, Technology Strategy & Delivery, PwC Sverige

Tel 0733-37 75 11