Employment Tax

kvinna i möte om Employment Tax

Personalen är bland företagets viktigaste tillgångar

Kombinationen av att hitta rätt person till rätt plats och vara en attraktiv arbetsgivare för att locka till sig de främsta talangerna är en viktig faktor för en framgångsrik verksamhet. I en värld som går alltmer mot ett flexibelt arbetssätt ökar såväl kraven från den anställda men också möjligheter för företaget att organisera verksamheten på ett effektivt sätt. 

Vi ser också globala trender där allt fler länder sänker trösklarna för när en individ eller arbetsgivare blir rapporteringspliktiga i samband med vistelse i landet. En rapporteringsplikt behöver inte alltid innebära en skatteplikt men kan leda till straffavgifter om den inte efterlevs. Länder vill ha större insyn och vetskap om vilka aktiviteter och vistelser som sker i landet för att löpande ha möjlighet att utvärdera om rapporterings- och/eller skatteplikt uppkommer. Skyldigheter kan uppkomma för såväl det utländska som det lokala företaget och det är därför viktigt att ha en öppen dialog kring detta parterna emellan.
 

Läs vårt nyhetsbrev

Global Employment Taxes Newsletter


Se våra inspelade webbinarier

Din globala arbetsstyrka – så lyckas du med de bästa strategierna

2023-10-19
Det blir allt vanligare med att ha anställda som arbetar i ett annat land än där deras faktiska arbetsgivare finns, både under kortare och längre perioder. Den globala personalstyrkan är här för att stanna. Det innebär nya utmaningar som kräver förändrade medarbetarstrategier inom skatt, arbetsrätt, pensioner, compensation & benefits och anställningsformer, för att du som arbetsgivare ska behålla talanger och attrahera nya förmågor.

Hanterar hela cykeln hos arbetsgivaren

Teamet inom Employment Tax är experter på arbetsgivarfrågor i såväl en nationell som en internationell kontext. Vi hanterar alla arbetsgivarperspektiv från ersättning, rapportering och beskattning där vi kan hjälpa er att hantera hela processen korrekt och hjälpa er i att göra medarbetarupplevelsen så bra som möjligt från start. 

Frågor uppkommer vanligtvis kring beskattning när arbete sker i en internationell kontext, det är dock minst lika viktigt, särskilt för den anställde, att även de sociala avgifterna betalas på rätt sätt. Beskattning och sociala avgifter styrs av två helt olika regelverk och behöver därför inte alltid följa varandra i en specifik situation.
 

Tillväxt genom rätt personal

Kanske ser ni potential i ett annat land för just er verksamhet och vill ge en av era medarbetare en ny större uppgift genom att ge möjlighet att etablera er verksamhet även i ett annat land? Vi kan hjälpa er att göra det så korrekt och effektivt för såväl er verksamhet men också för den anställde. 

Vi vet att kompetensförsörjning är en stor utmaning för många svenska verksamheter och spelar en avgörande roll i företagets möjlighet till framtida tillväxt. Kanske finns kompetensen tillgänglig i ett annat land och ni vill knyta den till just er verksamhet. Vi kan hjälpa er att hitta sätt att knyta den till er, antingen genom en lokalanställning av personal i Sverige här eller en etablering av verksamhet i utlandet.
 

Global Employment Tax Function

För att en arbetsgivare ska vara så attraktiv som möjligt krävs, idag mer än tidigare, ett relevant och genomtänkt erbjudande ur ett helhetsperspektiv. Det inkluderar typiskt sett såväl rent monetära ersättningar som andra typer av förmåner eller incitament. Vad vi nu ser är att det också vanligtvis krävs flexibilitet från arbetsgivaren utifrån såväl arbetsplats, arbetstid och arbetsvillkor där förutsägbarhet och tydlig förväntan behöver vara ledord. 

Likväl som att personal vanligtvis är en verksamhets största tillgång är också omotiverade eller icke värdeskapande kostnader en klar motståndare i verksamheten. En viktig framgångsfaktor för att vara både en kostnadseffektiv och attraktiv arbetsgivare är att HR och ekonomiavdelning arbetar gemensamt för att skapa ett erbjudande till personalen som är just både kostnadseffektiv och värdeskapande. 

Detta arbete kallar vi för Employment Tax Function där HR och ekonomi jobbar i symbios med varandra utifrån ett arbetsgivarperspektiv, vilket också skapar möjlighet att påverka och aktivt arbeta med kostnaden för personal och personalrelaterade skatter. Likväl som att det är ett arbete som behöver ske på lokal nivå utifrån de landsspecifika reglerna och möjligheterna behöver det i en internationell kontext ske i ur ett gemensamt globalt perspektiv för att ge likvärdiga möjligheter inom hela koncernen, oavsett i vilket land de anställda arbetar. Förslagsvis bör globala policys avgöra vad de anställda ska erbjudas och att det därefter sker lokala anpassningar utifrån just de skattemässiga möjligheterna i respektive land.
 

Våra specialister kan hjälpa dig som arbetsgivare med frågor inom bland annat följande områden:

  • Bedömning av de anställdas tjänsteställe och konsekvenser på ex. reseersättningar 

  • Personalpolicys avseende ersättningar och förmåner

  • Planering och strukturering kring "Total reward"-paket för anställda

  • Hantering och rapportering av ersättning och förmåner för anställda

  • Särskilt utformade kompensationspaket till nyckelperson eller andra rekryteringar

  • Hantering av koncerninterna funktioner över landsgränser

  • Anställning av extern utländsk person

  • Flytt av medarbetare i samband med etablering av verksamhet utomlands

  • Policy och process för hantering av remote work och tjänsteresor

Kontakta oss

Shirin Arvanius

Shirin Arvanius

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 44 24

Hanna Ekelund

Hanna Ekelund

Director, Global Employment Tax, PwC Sverige

Tel 0709-29 44 45

Johanna Glimmerbeck

Johanna Glimmerbeck

Tax Director & Certified Tax Advisor, PwC Sverige

Tel 010-212 47 41

Följ oss i sociala medier