Energiskatt på förnybar el

montering av solpaneler

Många företag investerar i förnybar energi för att minska sina energikostnader, bidra till klimatomställningen och öka sin affärsstabilitet. Tekniska framsteg och olika subventioner har även gjort förnybar energi till en attraktiv investeringsmöjlighet för många företag. Men de nya regelverken är i många fall komplexa. PwC hjälper dig.  Vi bistår med rådgivning i ett stort antal energiskattefrågor som: 

 • Investeringar i vindkraft och solceller

 • Registrering och hantering av energiskatt

 • Solcellsparker

 • Andelsägande

 • Energiskattefrågor inom fastighetsbolag och bostadsbolag

 • Energiskattefrågor för kommuner och regioner

 • Nya stadsdelar och interna nät

 • Lagring av el 

 • Frågor kring tilldelning av elcertifikat, ursprungsgarantier och kvotplikt.

Vad vi kan hjälpa till med

 • Frågor vid start av verksamhet, ansökningar till myndigheter, investeringsalternativ
 • Löpande allmän skatterådgivning, processföring samt kontakter med Skatteverket
 • Rättsutredningar
 • Genomgång av beräkningsmodeller, rapport- och redovisningsrutiner, för att säkerställa korrekta deklarationer och ansökningar om skattebefrielse
 • Framtagande av omprövningar
 • Rapportering av statsstöd
 • Information till och utbildning av personal

"Många företag investerar i förnybar energi för att minska sina energikostnader, bidra till klimatomställningen och öka sin affärsstabilitet. Tekniska framsteg och olika subventioner har gjort förnybar energi till en attraktiv investeringsmöjlighet för många företag."

Vanliga frågeställningar

 • Vilken skattesats gäller?
 • Vilka avdragsmöjligheter finns vid redovisning av elskatt?
 • När anses elkraften vara levererad i skattehänseende?
 • Vilka energiskattefördelar kan uppnås vid investering i solceller?
 • Hur ska hjälpkraft hanteras?

Skatt på el från solcellsanläggning 

Solceller har under de senaste åren blivit en allt vanligare metod för att producera egen el. För att ytterligare uppmuntra och främja användningen av solceller som en energikälla, har man skattelättnader och i vissa fall total skattebefrielse för både företag och individer som producerar el med solceller. Detta har lett till att allt fler företag och privatpersoner ser solceller som en lönsam och hållbar investering, samtidigt som det bidrar till en mer miljövänlig elproduktion och minskad klimatpåverkan. 

Är jag skattskyldig?

Som huvudregel är all förbrukning av el i Sverige skattepliktig med en skattesats på 39,2 öre per kilowattimme. Beträffande el från solceller kan elen i vissa fall vara undantagen från skatt. Om elen kommer från en anläggning med en installerad toppeffekt på mindre än 500 kW kan elen vara skattefri. Skulle den installerade toppeffekten (till exempel i flera mindre anläggningar) överstiga 500 kW är elen inte skattefri, men under vissa förutsättningar kan skatteavdrag medges. Detta kan även få momskonsekvenser.

Vanliga frågeställningar: 

 • Är mitt företag elproducent?

 • Ska registrering ske?

 • Är elproduktionen undantagen beskattning eller kan avdrag göras? 

 • Betraktas solcellsanläggningarna som en eller flera anläggningar? 

 • Hur ska mitt företag tänka om solcellsprojektet ska skalas upp?

 • Vad gäller vid batterilagring och laddning av elbilar?

Skatt på el från vindkraftverk

För att skapa ett incitament för elproduktion med vindkraftverk har man infört skattelättnader och i vissa fall total skattebefrielse för företag och individer som producerar el med vindkraftverk. Här kan du läsa vilka regler som är viktiga att ha i åtanke när du vill producera el med vindkraftverk. 

Är jag skattskyldig?

El från vindkraftverk kan i vissa fall vara undantagen från skatt. Om elen kommer från en anläggning med en installerad generatoreffekt på 250 kW kan elen vara skattefri. Skulle den installerade toppeffekten överstiga 250 kW är elen inte skattefri, men under vissa förutsättningar kan betydande skatteavdrag göras.

Vanliga frågeställningar: 

 • Under vilka förutsättningar kan jag göra avdrag på skatten? 

 • Betraktas dina solcellsanläggningar som en eller flera? 

 • Behöver du momsregistreras

Elcertifikat och ursprungsgarantier

Vad är ett elcertifikat?

Ett elcertifikat är en handling som bekräftar att en viss mängd el har producerats från förnybara energikällor. Elcertifikat används som en form av styrmedel för att främja produktion och användning av förnybar energi och för att minska klimatpåverkan från elproduktionen. 

Elanvändare är ofta förpliktigade att köpa ett visst antal elcertifikat för att visa att en viss del av elkonsumtionen kommer från förnybara energikällor. Görs inte det riskerar man att bli föremål för sanktionsavgifter som ofta är än kostnaden för elcertifikatet. 

Är jag skattskyldig?

Det finns en rad olika faktorer som påverkar värdet av ett elcertifikat, till exempel hur mycket förnybar energi som produceras och efterfrågan på elcertifikat på marknaden. Dessa faktorer regleras av särskilda bestämmelser för att säkerställa att beskattningen av elcertifikat är rättvis och korrekt.

Vanliga frågeställningar:

 • Hur ska elcertifikat värderas för beskattning?

 • Kan man göra skatteavdrag för köp av elcertifikat? 

 • Vilka skatteregler gäller för försäljning av elcertifikat? 

 • Hur ska elcertifikat hanteras om vid räkenskapsårets utgång om de redovisas som en upplupen intäkt?

Lagring av el

Det finns regler som syftar till att det inte ska bli dubbelbeskattning av el under vissa förutsättningar. Vissa villkor har ställts upp av lagstiftaren, villkor som kan vara komplexa att tillämpa.

Har du frågor kring vad som gäller dig och ditt företag? Hör av dig till oss!

Kontakta oss

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson

Skatterådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 41 63

Marc Gren

Marc Gren

Specialist på energiskatter, PwC Sverige

Tel 0738-60 18 84

Följ oss i sociala medier