Moms

Moms är en skatt som betalas till staten vid inköp av varor och tjänster.

Vad är mervärdesskatt (moms)?

Mervärdesskatt, eller i dagligt tal moms, är en skatt som betalas till staten vid inköp av varor och tjänster. Momssatserna är 25, 12 och 6 procent beroende på vilken typ av vara eller tjänst som mervärdesskatten ska påföras. Vanligast är 25 procent.

 • Momssatsen 12 procent gäller för försäljning och import av konstverk, camping och rumsuthyrning, livsmedel samt restaurang- och cateringtjänster.
 • Momssatsen 6 procent gäller för böcker, tidningar, noter, broschyrer, vissa entréavgifter och idrotts-, musei- och biblioteksverksamhet, persontransport såsom buss, flyg- och taxiresor, transport i skidliftar och försäljning av vissa rättigheter.

"Vanliga frågor som vi får är "Vilken momseffekt får det avtal vi avser att ingå eller den omstrukturering vi tänkt oss att göra?"

Kajsa Boqvist, partner, PwC Tax & Legal Services

Betala och redovisa moms

Momsen redovisas i en momsdeklaration. När momsen har redovisats och betalats till Skatteverket är det skillnaden mellan utgående moms och ingående moms som du får betala eller får tillbaka. Hur ofta momsen ska redovisas och betalas beror på hur stor försäljningen är och vilken tidsperiod du valt.

Vad är ingående moms?

Ingående moms betalas när en vara eller tjänst köps in. Den ingående momsen utgör ingen kostnad för företaget eftersom företaget får den tillbaka av staten då den kvittas mot den utgående momsen i skattedeklarationen.

Vad är utgående moms?

Utgående moms är den moms som ett företag lägger på försäljningssumman för en vara eller tjänst.

Moms – varor och tjänster som inte är momspliktiga

 • Sjukvård, tandvård och social omsorg
 • Utbildning inom grundskola, gymnasieskola, högskola och universitet
 • Bank- och finansieringstjänster
 • Försäkringstjänster
 • Artistarvoden
 • Studieförbundens studiecirklar
 • Läkemedel som lämnas ut mot recept eller säljs till sjukhus
 • Skepp för yrkesmässig sjöfart
 • Framställning av medlemsblad, personaltidningar och liknande
 • Lotteri, vadhållning och andra former av spel
 • Köp och hyra av fastigheter
 • Konstverk som konstnären/konstnärens dödsbo säljer själv för högst 300 000 kronor under ett beskattningsår.

Effektiv och korrekt hantering av moms

Uppfyll lagkraven, undvik onödiga skattekostnader och minimera skatterisken. 

Vi hjälper er att uppnå en optimal momshantering oavsett om ni bedriver verksamhet i Sverige eller utomlands. Våra specialister på moms hjälper er gärna med riskhantering, tekniska lösningar för att uppnå en effektiv och korrekt momshantering.

Resultatet blir en minimerad skatterisk, minskad administration och att ni undviker onödiga skattekostnader. PwC:s rådgivare har goda kunskaper om momslagen (Mervärdesskattelag 1994:200) och rådande praxis samt en god förståelse för de förutsättningar och utmaningar som finns i olika branscher och verksamheter.
 

“Den finansiella sektorn och andra verksamheter med blandad momspliktig/momsfri verksamhet har en extra utmaning i att bedöma vilka tjänster som ska faktureras med moms eller inte och beräkningen av avdragsrätten.”

Jesper Öberg, partner, PwC Tax & Legal Services

"Data & Analytics kan, i form av automatiseringar, visualiseringar och robotics, hjälpa er att förbättra effektiviteten och kvaliteten på er momsredovisning, förhindra momsläckage samt förebygga bedrägerier."

Sara Lörenskog, partner, PwC Tax & Legal Services

Så gör du avdrag för moms vid representation

Så här beräknas avdragsrätten för moms beräknas vid representation

Avdragsrätten för moms medges på ett beskattningsunderlag à högst 300 kronor. Avdrag i inkomstskattehänseende får endast göras för utgifter för förfriskningar och enklare förtäring som inte kan anses som en måltid och som är av mindre värde. Som exempel nämns kaffe, te, kakor och enklare smörgås. Istället finns sedan 2017 en utökad avdragsrätt för moms på representationskostnader för måltider eller liknande förtäring.

Med måltid och enklare förtäring avses i detta avseende allt som är ät- eller drickbart. Någon åtskillnad görs inte mellan intern och extern representation. Möjligheten att inkomstskatterättsligt göra avdrag för representationskostnader som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring är alltså slopad sedan den 1 januari 2017.

En förutsättning för att avdrag för ingående moms ska medges är att representationsutgifterna har ett omedelbart samband med verksamheten, till exempel i form av inledande eller upprätthållande av affärsförbindelser. Det finns några olika sätt för att räkna fram den avdragsgilla kostnaden.

Nedan redogör vi i korthet för de olika principerna och Skatteverkets riktlinjer:

Mat och alkoholfri dryck (skattesats 12 procent) – faktisk kostnad

 • Det är endast representationskostnader på maximalt 300 kronor (exklusive moms) per person och tillfälle som berättigar till momsavdrag. Reglerna från 2017 innebär att beloppsgränsen blir samma för såväl extern som intern representation. Avdrag för ingående moms kan alltså medges med högst 36 kronor (12 procent x 300 kr) per person och tillfälle.

 • En utgift för lunch, middag eller supé på 300 kronor per person och måltid anses normalt som skäligt enligt Skatteverket om förutsättningarna för avdrag är uppfyllda i övrigt. Motsvarande bör också gälla för förtäring vid demonstration eller visning för företagsgrupper eller andra yrkesutövare som är av betydelse för företaget.

Mat och alkoholhaltig dryck (skattesatser 12 och 25 procent) - proportionering

 • Om kostnaden avser både mat (12 procent moms) och alkohol, det vill säga spritdrycker, vin eller starköl (25 procent moms), men den totala kostnaden exklusive moms är maximalt 300 kronor, kan avdrag medges med det momsbelopp som belöper på den faktiska kostnaden.

 • I de fall kostnaden överstiger 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle måste avdragsrätten för moms bestämmas efter en proportionering av den faktiska kostnaden för mat respektive alkoholhaltiga drycker.

 • Detta innebär i praktiken att om den totala kostnaden exklusive moms per person är 500 kronor (300 kronor mat och 200 kronor alkohol) måste en proportionering av det avdragsberättigade underlaget om 300 kronor göras. En sådan proportionering innebär att 120 kronor ((200/500) x 300 kr) av det totala underlaget avser dryck och 180 kronor av det totala underlaget avser mat ((300/500) x 300 kr). Avdrag för moms kan då medges med högst 30 kronor (120 kr x 25 procent) för dryck och 21,6 kronor (180 x 12 procent) för mat, det vill säga totalt 51,6 kronor.

Mat och alkoholhaltig dryck (skattesatser 12 och 25 procent) – schablon

 • Som ett alternativ till att göra en proportionerlig beräkning av den faktiska kostnaden enligt ovan anser Skatteverket att den skattskyldige istället kan välja att beräkna avdraget utifrån en förenklad schablon. Schablonen innebär att avdrag för ingående moms medges med skäliga 46 kronor per person och tillfälle.

 • Schablonen kan endast tillämpas om representationskostnaderna överstiger 300 kronor exklusive moms och den debiterade momsen uppgår till minst 46 kronor per person och tillfälle.

Sammansatt tillhandahållande (skattesats 25 procent)

 • I de fall representationskostnader i sin helhet är belagd med 25 procent moms kan avdrag för ingående moms medges med maximalt 75 kronor (25 procent x 300 kr) per person och tillfälle.
   

Kostnaderna får inte heller gå utöver vad som anses vara skäligt. Ledning för bedömningen om vad som anses skäligt, samt om utgifterna kan ha ett omedelbart samband med verksamheten, går att finna i tidigare praxis. Den nya lagstiftningen innebär ingen förändring i denna del.

Vidare gäller precis som tidigare att den skattskyldige måste bedriva en verksamhet som i sin helhet medför avdragsrätt eller rätt till återbetalning av moms för att fullt ut kunna utnyttja möjligheten att göra avdrag för moms på representationskostnader. Det bör också poängteras att representation i andra sammanhang än i samband med förtäring inte berörs av ändringen i momslagen. Möjligheten att göra avdrag för ingående moms på exempelvis biljetter till evenemang och representationsgåvor är således oförändrad.

Kontakta oss

Sara Lörenskog

Sara Lörenskog

Partner Tax, PwC Sverige

Tel 010-2133556

Kajsa Boqvist

Kajsa Boqvist

Tax Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 24

Jesper Öberg

Jesper Öberg

Partner, PwC Sverige

Tel 0725-84 95 53

Följ oss i sociala medier