Skatterådgivning inför och efter transaktioner

Vi arbetar med värdeskapande rapportering för portföljbolag

PE Portfolio Tax är ett av PwC Sveriges tjänsteutbud inom skatt där vi erbjuder värdeskapande aktiviteter för PE-ägda portföljbolag. Genom att bygga långsiktiga relationer förstår vi våra kunders faktiska behov och kan på ett strukturerat och koordinerat sätt lämna holistisk skatterådgivning.

Med vår breda skatteexpertis och långa praktiska erfarenhet erbjuder vi inom ramen för PE Portfolio Tax skräddarsydda tjänster inom svensk och internationell inkomstskatt, moms och internprissättning. Vi har även ett stort internationellt nätverk med handplockade kollegor som liksom vi har stor erfarenhet av skatt i en private equity-miljö.

Vår ambition

Vår ambition är att skapa en långsiktig relation och erbjuda värdeskapande rådgivning genom hela ägarperioden, det vill säga från det att portföljbolaget förvärvas tills dess att bolaget är redo för försäljning. För varje kund görs en skräddarsydd behovsanalys utifrån skattefunktion, strategi och historisk skattehantering för att identifiera skattemässiga utmaningar och möjligheter.

Vi finns där under portföljbolagets samtliga ägarfaser

Ett portföljbolags ägarfaser kan delas in i tre separata faser med olika behov av skatterådgivning i respektive fas:

  • Post Deal
  • Holding
  • Exit Readiness

PE Portfolio Tax erbjuder tjänster kopplade till samtliga faser. Vi rådger alltid från ett holistiskt perspektiv för att säkerställa att relevanta skatteområden beaktas i all vår rådgivning och att våra råd kan implementeras på ett praktiskt och effektivt sätt. 

Du kan läsa mer om respektive fas och hur vi kan hjälpa dig beroende på var i resan ni befinner er genom att klicka på nedan länkar för respektive fas.

Mer om skatterådgivning inför och efter transaktioner på engelska

Till engelska sidan

Post Deal – integrering, modellering och uppföljning av skatterisker

Post Deal-fasen kommer i direkt anslutning till att ett portföljbolag förvärvas. Vårt fokus är att i denna fas säkerställa en korrekt och effektiv integration med den förvärvade gruppen. Vi tar dessutom fram en plan för att hantera de risker som identifierats i samband med den due diligence-process som föregått förvärvet.

PE Portfolio Tax hjälper er att påbörja ett värdeskapande skattearbete genom att identifiera och prioritera de aktiviteter vi fångar upp för att enklast och snabbast skapa värde samtidigt som riskprofilen minskar.

Prioritering av risker och säkerställande av integration

I Post Deal-fasen hjälper vi er att hantera de eventuella risker som har identificerats i samband med den due diligence-process som har föregått förvärvet. Vi ser också till att prioritera mellan dessa risker beroende på “impact” och “likelihood”. Vi säkerställer dessutom en effektiv och skattemässigt korrekt integration mellan befintliga och nya parametrar vad gäller bland annat finansiella åtaganden, transaktionskostnader, moms samt internprissättning.

Skattefunktion och strategisk plan för skattehantering

Ytterligare ett av våra fokusområden i denna fas är att hjälpa portföljbolag att arbeta strategiskt med skatt snarare än att se skatt som en ren compliance funktion. Med en strategisk skatteplan på plats säkerställs att portföljbolagets skattearbete överensstämmer med den operationella planen och att bolaget arbetar proaktivt med värdeskapande arbete även inom skatt.

Holding – bibehåll en effektiv skattehantering

Holding-fasen är den period som är något mindre intensiv och i många fall den längsta fasen i förhållande till Post Deal och Exit Readiness. Under denna fas är vårt fokus inom PE Portfolio Tax att hjälpa portföljbolag att bibehålla en effektiv skattehantering och skattefunktion i takt med operationella förändringar samt säkerställa en effektiv riskhantering och resultatoptimering. Värdeskapande aktiviteter inom skatt skräddarsys och implementeras.

Kontinuerlig anpassning av skattestruktur i förhållande till operationell struktur

I Holding-fasen fokuserar vi på att identifiera värdeskapande aktiviteter i linje med koncernens operationella struktur. Vi hjälper till att identifiera aktiviteter som förbättrar cash tax situationen där så är möjligt, skräddarsyr verktyg och processer för att underlätta och förbättra skattearbetet samt lämnar praktisk rådgivning kring implementering och efterlevnad. Vi hjälper portföljbolagen att fokusera på värdeskapande aktiviteter och reducera onödiga skatterisker som lätt kan uppstå om skatten inte är en del av det operationella planeringsarbetet. 

Proaktivt samarbete för att skräddarsy en korrekt och lätthanterlig skattestruktur

Under Holding-fasen ligger fokus bland annat på att analysera föregående års resultat och utmaningar samt följa upp med förslag på möjliga förbättringsåtgärder. Genom vårt holistiska arbetssätt lär vi känna portföljbolagets skattemässiga styrkor och utmaningar och kan med hjälp av ett kontinuerligt och proaktivt samarbete säkerställa en effektiv och hanterbar skattestruktur som löpande anpassas efter operationella förändringar i verksamheten.

Våra verktyg. Vi har byggt verktyg skräddarsydda för att tydliggöra, planera och effektivisera skattearbetet.

Nära samarbete med skatteansvarig. Vi håller alltid nära kontakt och strävar alltid efter långvariga kundrelationer.

Hållbara lösningar. Vår rådgivning beaktar både utfallet i närtid och utfallet på lång sikt, hållbarhet är alltid centralt.

Exit Readiness – förberedelse inför försäljning eller IPO

Exit Readiness-fasen är portföljbolagets sista resa tillsammans med nuvarande ägare, och bör inledas inom cirka ett till två år innan planerad exit. Här påbörjas förberedelser inför den kommande försäljningen och det hålls diskussioner om hur du som ansvarig bäst kan förbereda portföljbolaget inför en kommande due diligence process.

Hälsokontroll

I samråd med våra kunder diskuteras och trycktestas portföljbolagets styrkor och svagheter inom sex olika skatteområden. Med hjälp av ett aktivitetsbaserat verktyg mäts och diskuteras nuvarande situation i förhållande till önskat läge inom sex olika skatteområden. PE Portfolio Tax hjälper er att koordinera, prioritera och upprätta en åtgärdsplan med handfasta aktiviteter varefter vi tillsammans arbetar för att implementera överenskomna aktiviteter i god tid innan försäljning. Allt arbete sorteras och dokumenteras i vårt lätthanterliga dokumentationssystem som kan replikeras vid upprättande av datarum.

Riskstrategi, historik och värdehöjande skattestruktur

PE Portfolio Tax hjälper er att sammanställa och dokumentera portföljbolagets skattestrategi, historik och genomförda värdehöjande aktiviteter som även gynnar nya ägare. Ett proaktivt förhållningssätt  och en strategisk plan kring skattearbetet inom en koncern resulterar uteslutande i ökat värde i form av minskade risker och en effektiv struktur. Detta är särskilt viktigt för bolag ägda av private equity till följd av den komplexitet som oftast finns på skatteområdet för dessa koncerner.

Kontakta oss

Marika Wedenberg

Marika Wedenberg

Director, Head of PE Portfolio Tax, PwC Sverige

Tel 0722-07 40 90

Simon Björkheim

Simon Björkheim

Senior Manager, CIT Specialist PE Portfolio Tax, PwC Sverige

Tel 0768-52 29 73

Elif Agic

Elif Agic

Senior Manager, VAT Specialist PE Portfolio Tax, PwC Sverige

Tel 0729-80 96 21

Tim von Oelreich

Tim von Oelreich

Manager, TP Specialist PE Portfolio Tax, PwC Sverige

Tel 0708-73 97 33

Följ oss i sociala medier