Sustainability – Environmental, Social and Governance

Skatt som hållbarhetsfråga

Att visa engagemang, bygga förtroende och bidra  till samhället

Hållbarhet är en avgörande del i ett företags strategi och en fråga som företag inte längre kan bortse ifrån. Genom att titta på skatt ur ett ESG-perspektiv kan företag definiera och visa sitt engagemang för hållbarhet och socialt ansvar samtidigt som de bygger förtroende och bidrar till samhället.

Vad har skatter med hållbarhet att göra?

Kopplingen mellan skatter och hållbarhet är inte bara en fråga om att bocka av en lista med aktiviteter för att gällande regler ska efterlevas. Tvärtom är ESG en indikator på hur företagsledare ser på företagets roll i samhället, hur de väljer att beskriva sin syn på hållbarhet i sin vision, i sina värderingar och hur de faktiskt agerar.

Den globala diskussionen kring transparens och rapportering av skatt har blivit allt större de senaste åren och flera regleringar har skett på området. I takt med att kraven på transparens ökar måste företag och organisationer fundera på hur skatt hanteras i verksamheten samt vilka förändringar av skattefunktionen som kan behöva göras. En central fråga i detta arbete är hur företaget ska förhålla sig till dessa krav på transparens och riskhantering utan att öppna upp sig för risker.    

Ökat fokus på transparens, riskhantering och hållbarhet

Transparens

Transparens i skattefrågor är en allt viktigare förutsättning för att ett företag ska kunna skapa förtroende och anses trovärdigt på marknaden. Såväl i Sverige som i omvärlden ser vi allt tydligare kopplingar mellan ett företags förtroendekapital och företagets agerande i skattefrågor i allmänhet och att företaget bidrar till samhället genom att betala skatt i synnerhet. Med vår hjälp kan du uppvisa transparens i företagets skattehantering samt demonsterera företagets totala skattebidrag till samhället på lokal och global nivå.

Minimerad risk och ökad kontroll

En genomtänkt skattestrategi minimerar såväl skatterisker som kommersiella risker och ger ökad kontroll över skattehanteringen i koncernen. Vi kan hjälpa dig att förbättra företagets skattestrategi, både i Sverige och utomlands, så att ni kan identifiera, värdera, hantera och följa upp risker i verksamheten.

Hållbarhet

Företag arbetar i dag mer med hållbarhetsfrågor än någonsin tidigare. Detta då hållbarhet blivit en allt viktigare fråga för såväl kunder och konsumenter som företagets egna anställda och ägare. 

Förutom frågor kring miljöhantering och sociala aspekter är även skattefrågor numera en del av företags hållbarhetsarbete. Detta då det ställs krav på företag att visa hur mycket skatt och avgifter som betalas i de länder där man är verksam för att i slutändan visa att man bidrar till det lokala landets utveckling. 

Många företag väljer att tillämpa Global Reporting Initiative:s standarder vid upprättandet av hållbarhetsredovisningen. Dessa standarder inkluderar sedan 2021 en standard kopplad till skattefrågor (GRI 207:Tax) för de företag som har identifierat skatt som en väsentlig fråga i sin väsentlighetsanalys. Standarden inkluderar bland annat ett krav på företagen att redovisa hur bolaget arbetar med skattefrågor och skatterisker samt det totala bidraget till respektive land där företaget är verksamt i form av skatter och avgifter. Detta i sin tur ställer krav på företagen att ha en genomarbetad skattestrategi, men även utmaningar i form av att samla in och sammanställa all efterfrågad information. Samtidigt ger en välarbetad hållbargetsrapporting företag en unik möjlighet att visa sitt bidrag till välfärden i form av skatter och avgifter, vilket är av intresse för såväl externa som interna intressenter.

Hur påverkas er koncern? Så kan vi hjälpa er:

Vi hjälper gärna till med att kartlägga hur din verksamhets skattehantering påverkas av hållbarhetsrelaterade frågor och hur vi kan hjälpa till att formulera och definiera ditt företags skattestrategi på ett så tydligt sätt som möjligt.

Några av de tjänster vi kan tillhandahålla:

  • Effektivisera arbetet inom skatte- och ekonomifunktionen

  • Analysera effekter av leverans- och värdekedjans transformation

  • Offentlig land-för-land-rapportering ("CbcR")

  • Anpassa skatte- och hållbarhetsstrategier

  • Utforma skattepolicies i linje med er ESG-agenda

  • Granskning och dokumentation av ESG-aktiviteter för efterlevnad och Transfer Pricing Documentation ändamål

  • Analysera ESG-effekter på finansiella transaktioner

  • Analysera ESG som en viktig värdedrivare

  • Definiera skattestrategier för offentliggörande

Följ oss i sociala medier