Transparens, riskhantering & hållbarhet

Den globala diskussionen kring transparens och rapportering av skatt har blivit allt större de senaste åren och flera regleringar har skett på området. I takt med att kraven på transparens ökar måste företag och organisationer i större omfattning fundera på hur skatt hanteras i verksamheten samt vilka förändringar av skattefunktionen som kan behöva göras. En central fråga i detta arbete är hur företaget ska förhålla sig till dessa krav på transparens och riskhantering utan att för den sakens skull öppna upp sig för risker.
 

Transparens

Transparens i skattefrågor är en allt viktigare förutsättning för att ett företag ska kunna skapa förtroende och anses trovärdigt på marknaden. Såväl i Sverige som i omvärlden ser vi allt tydligare kopplingar mellan ett företags förtroendekapital och företagets agerande i skattefrågor i allmänhet och att företaget bidrar till samhället genom att betala skatt i synnerhet. Med vår hjälp kan du uppvisa transparens i företagets skattehantering samt demonsterera företagets totala skattebidrag till samhället på lokal och global nivå.
 

Med vår hjälp kan du uppvisa transparens i företagets skattehantering samt demonsterera företagets totala skattebidrag till samhället på lokal och global nivå.

Minimerad risk och ökad kontroll

En genomtänkt skattestrategi minimerar såväl skatterisker som kommersiella risker och ger ökad kontroll över skattehanteringen i koncernen. Vi kan hjälpa dig att förbättra företagets skattestrategi, både i Sverige och utomlands, så att ni kan identifiera, värdera, hantera och följa upp risker i verksamheten.
 

Hållbarhet

Företag arbetar i dag mer med hållbarhetsfrågor än någonsin tidigare. Detta då hållbarhet blivit en allt viktigare fråga för såväl kunder och konsumenter som företagets egna anställda och ägare. 

Förutom frågor kring miljöhantering och sociala aspekter är även skattefrågor numera en del av företags hållbarhetsarbete. Detta då det ställs krav på företag att visa hur mycket skatt och avgifter som betalas i de länder där man är verksam för att i slutändan visa att man bidrar till det lokala landets utveckling. 

Många företag väljer att tillämpa Global Reporting Initiative:s standarder vid upprättandet av hållbarhetsredovisningen. Dessa standarder inkluderar sedan 2021 en standard kopplad till skattefrågor (GRI 207:Tax) för de företag som har identifierat skatt som en väsentlig fråga i sin väsentlighetsanalys. Standarden inkluderar bland annat ett krav på företagen att redovisa hur bolaget arbetar med skattefrågor och skatterisker samt det totala bidraget till respektive land där företaget är verksamt i form av skatter och avgifter. Detta i sin tur ställer krav på företagen att ha en genomarbetad skattestrategi, men även utmaningar i form av att samla in och sammanställa all efterfrågad information. Samtidigt ger en välarbetad hållbargetsrapporting företag en unik möjlighet att visa sitt bidrag till välfärden i form av skatter och avgifter, vilket är av intresse för såväl externa som interna intressenter. 

Vi arbetar tillsammans med våra klienter med frågor kring hållbarhet kopplade till skatteområdet, för att säkerställa att bolaget ger en korrekt och tydlig bild över hur skattefrågan är en inkorporerad del i företagets övergripande hållbarhetsarbete.
 

Förutom frågor kring miljöhantering och sociala aspekter är även skattefrågor numera en del av företags hållbarhetsarbete.

Kontakta oss

Peter  Heyne

Peter Heyne

Director, PwC Sverige

Tel 0725-80 04 38

Kim Jokinen

Kim Jokinen

Tax Transformation Lead, PwC Sverige

Tel 0709-29 44 30

Följ oss i sociala medier