Strategi – så skapar du vinnande strategier

skapa strategier

Så skapar du vinnande strategier

Alla företag av alla storlekar inom alla branscher måste ha tydliga strategier att arbeta efter. En företagsstrategi ska fungera som en starkt lysande fyr i ett öppet hav som företaget navigerar på. Med en strategi kan du sätta konkreta mål, tydliga affärsmodeller, innovativa kulturer, teknologier och de rätta underlagen och verktyg för nå dina tillväxtmål.

Vad utmärker en gedigen strategi?

Det finns många missuppfattningar kring vad en strategi ska innehålla. Många blandar ihop strategier med visioner, verksamhetsplanering och till och med budgetarbetet. Andra tror att strategier bör vara orubbliga och långsiktiga. Så är det inte. Särskilt i dessa tider där pandemin, och den snabba digitaliseringstakten rubbat och förändrar samhället i grunden, är det viktigare än någonsin att ha agila strategier som snabbt kan ändras för att kunna möta oförutsägbara skeenden.

En gedigen strategi innehåller processer som är kraftfulla nog för att fånga morgondagens möjligheter samtidigt som de är tillräckligt praktiska för att säkerställa effektiv leverans och realisera strategier. Kom ihåg: En strategi i sig har noll värde om den inte kan förverkligas och omsättas i praktiken. Det är strategin som lotsar en  organisation genom alla förändringar och driver resultat som omdefinierar morgondagen. Det är strategin som förvandlar vision till verklighet.
 

9 tecken på att du behöver se över dina strategier:

 • Kostnaderna ökar snabbare än intäkterna
 • Företaget presterar sämre än sina konkurrenter
 • Du förlorar marknadsandelar till konkurrenter
 • Innovationsstrategin följer inte dina tillväxtmål
 • Nya produkter har inte levererat de förväntade marginalförbättringarna
 • Du vill förbättra den totala kundupplevelsen, kundlojalitet och kundnöjdhet
 • Aktiekursen sjunker eller är oförändrad
 • Du har utmaningar med den förändring som krävs kring omnichannellösningar
 • Du planerar att genomföra, eller har nyligen avslutat en fusion eller ett förvärv

Viktiga strategier

Strategisk planering:
Identifiera och ta beslut kring dina ambitionsmål, skapa och utvärdera viktiga initiativ, identifiera alternativ, en plan B, samt att leverera enligt din plan.

Tillväxtstrategi:
Framgångsrika tillväxtstrategier bygger på att kommersialisera innovationer så att de kan bli nya intäktskällor för din organisation och dina intressenter. Vidare gäller det att utveckla de strukturer som gör det möjligt för att främja innovationer.

Finans- och förvärvsstrategi:
Skaffa dig en fördjupad förståelse för din marknad genom modellering-, konkurrens- och prissättningsanalys. Här ingår due diligence-analys, integrationsplanering samt integrationstjänster efter sammanslagningar, oberoende av transaktionens storlek

 

 

Kundstrategi:
Kunderna står i centrum i allt från affärsstrategi till leverans. En gedigen kundstrategi beskriver hur du ska nå din  målgrupp, hur du säljer dina produkter och tjänster, hur du uppnår bättre kundservice och hur du engagerar dina  kunder i alla kanaler samt hur du ska använda affärsinsikter för att fatta bättre beslut.

Design av affär och teknologi:
Skaffa dig en djup branschinsikt i hur teknikplattformar och innovationer kan bidra till att ni når de strategiska affärsmålen.

Organisationsstrategi:
För att uppnå en strategisk likriktning inom organisationen krävs att strategin och dess strukturer, processer och medarbetare hänger ihop. Förvandla strategierna till ett långsiktigt aktieägarvärde.

Strategier

Strategy& – PwC:s strategispjutspets med hela världen som arbetsområde

PwC:s Strategy& består av 3 000 strategispecialister över hela världen. De bistår några av världens största organisationer och företag att effektivisera sina strategier inom alla verksamhetsområden. Strategy& kan hjälpa dig att möta de utmaningar  genom att identifiera differentierande strategi för ditt företag och utföra den med säkerhet, snabbhet och påverkan. Strategy & samlar ett ledande strategiteam med PwCs globala kapacitet, vilket ger dig rätt expertis för att hjälpa dig att skapa din strategi och genomföra den samt anpassa kostnadsstrukturen och verksamhetsmodellen till den. Du får svar på frågor som 

Hur utvecklar vi en vinnande strategi som är implementerbar?

Hur förändrar vi vår verksamhet samtidigt som vi skapar utrymme att investera?

Hur säkerställer vi genomförandet av strategin?

Strategy& har en djärv och pragmatisk inställning till strategi. Vi hjälper dig att inte bara se vart du behöver gå utan också de val du behöver göra för att komma dit, så att du kan skapa en tydlig väg från dagens potential till morgondagens löfte.

Läs mer om Strategy&

 

Hur ser världens företagsledare på strategiarbetet i pandemins skugga?

PwC:s CEO Survey 2021 har svaret

När nästan 1 800 företagsledare över hela världen listar risker som de har vävt in i det strategiska riskhanteringsarbetet, så är det föga förvånande att 68 procent nämner pandemier och andra hälsorelaterade risker. Därefter följer cyberhoten som 59 procent anger inom ramen för den strategiska riskhanteringen. Mer överraskande är att så få som 40 procent har vägt in klimatförändringar i riskarbetet och bara 29 procent geopolitisk osäkerhet.

Läs mer om CEO Survey

Strategiformulering för företagare

Oberoende av företagsstorlek bör varje verksamhet drivas av tydliga strategier. Börja med att definiera nyckeltal och ta fram en SWOT-analys. För dig som verkar inom ett mindre företag kan du sätta igång med ett effektivt strategiarbete genom 4 steg, från vision och syfte till strategiska områden och aktiviteter:

 1. Skapa en gemensam bild av företagets syfte
  Börja med att definiera vad bolaget egentligen ska göra och vad syftet med verksamheten är. 

 2. Ta fram en vision
  Företagets vision ska vara en engagerande målbild över hur framtiden kan se ut. Tillsammans med syftet fungerar den som en vägvisare som tydliggör företagets affärsplan och strategiska riktning.  

 3. Identifiera era viktigaste strategiska områden
  När du har arbetat fram företagets syfte och vision är det dags att sätta den mer konkreta strategiska agendan framåt. Du bör identifiera vilka strategiska områden företaget måste utvecklas inom och jobba med för att uppnå syfte och vision.   

 4. Definiera era strategiska aktiviteter
  När du vet vilka strategiska områden du ska arbeta med, är det dags att definiera de aktiviteter som ska utföras. Om ett strategiskt område till exempel är ökad digitalisering, så skulle en strategisk aktivitet kunna vara att digitalisera utvalda uppföljningsprocesser eller delar av kundtjänsten. 

Läs mer om strategiformulering

Strategier och covid-19

Strategier fastställs ofta under de bästa tiderna, men de testas verkligen när det råder osäkerhet. Pandemins verkningar på människor, samhälle och näringsliv leder till att företag av alla storlekar över hela världen granskar sina strategier för att snabbt anpassa sig efter nya marknadsförhållanden. Dessa strategier kommer att testas ytterligare när ekonomin gradvis öppnar igen och människor återvänder till arbetet. Det är viktigt att förbereda dig nu för vad som kan komma.

Flera stora strategiska utmaningar har dykt upp: snabbt föränderliga efterfrågemönster, stora kostnader inför fallande intäkter och stora utmaningar när företag anammar digitala arbetsätt. Hur företagsledare reagerar under denna tid med stor osäkerhet kommer att få långsiktiga konsekvenser för varumärket när ekonomin återhämtar sig.

Corporate finance-strategier

Börsintroduktion? In på nya marknader? Vi har de rätta strategierna för dig

Våra strategikonsulter hjälper företagskunder och privata investerare att utveckla och bedöma strategiska affärsplaner genom noggrann analys av företagets marknad, konkurrenssituation och interna resurser. Med oss vid din sida fattar du rätt beslut för att möjliggöra en lönsam tillväxt och får stöd och praktiska lösningar i att nå dina tillväxtmål.

Cyberstrategi

Nulägesanalysen – grunden för en effektiv cybersäkerhetsstrategi

Cybersäkerhet är ett komplex område och många gånger kan det vara svårt att prioritera resurser både i form av teknikinvesteringar och medarbetare. En ständig flora av nya lagar och vägledningar ställer krav på en tydligt utarbetad strategi för cybersäkerhet med en tydlig koppling till hela verksamhetens strategi, mål och vision.  För att lyckas är det därför viktigt att utveckla en effektiv strategi. Första steget är en nulägesanalys. Läs mer om cybersecurity.

 

 

Vi på PwC ger dig viktig rådgivning och de rätta verktygen som skapar de rätta strategier för Business disruption, Risk, Digital, Transformation, Regulation och Deals.

Följ oss i sociala medier