Stöd i frågor som aktualiseras av kriget i Ukraina

Vilka konsekvenser kan kriget i Ukraina få för dig och ditt företag? Gemensamt hittar vi svaren på dina mest akuta frågor och ser till att skapa stabilitet och förtroende i den uppkomna situationen.

Förutom effekterna för folket i Ukraina berör kriget – direkt och indirekt – hela världens ekonomiska och finansiella system. Du som driver företag bör ställa in dig på att situationen kommer att få följder på både kort, medellång och lång sikt. 

Vi på PwC Sverige finns här för att med hela bredden av vår expertis stötta dig i de många olika frågor som uppkommer. Några exempel på aktuella områden är: 

 • Vilka cyberrisker innebär den nya situationen för det egna företaget och för dina affärspartners?

 • Hur ska vi arbeta för att motverka eller upptäcka korruption och penningtvätt? Har ni en visselblåsarfunktion implementerad i er verksamhet? 

 • Hur påverkas mitt företag av sanktionerna mot Ryssland och Belarus? Vilka är sanktionerna mot Ryssland och vilka är konsekvenserna för dig och ditt företag?

 • Vilka skatteregler gäller om jag eller mitt företag vill skänka pengar eller gåvor till välgörenhetsorganisationer?

 • Vad gäller om vi vill starta en egen insamling till förmån för Ukraina? 
 • Hur hanterar vi personal på plats i Ukraina, Ryssland eller Belarus, och vad gäller vid förflyttning av medarbetare?
 • Vad gäller om vi vill avknoppa vår verksamhet i Ryssland?

Det vi skriver här ska inte betraktas som specifik rådgivning för dig och ditt företag. Givetvis är det viktigt att du stämmer av vad som gäller för dig i det enskilda fallet.

Podcast: Krigets konsekvenser för finansiell rapportering

Rysslands invasion av Ukraina leder till en hel del olika frågor att beakta i ett företags redovisning samt vid upprättande av de finansiella rapporterna.

Lyssna på PwC:s podcast

Cyber Security

Kriget i Ukraina har satt ytterligare fokus på cyberhoten och mycket tyder på att cyberattacker används som en del av själva krigföringen. Hanteringen av cyberfrågorna blir därför än viktigare i dessa kristider och det gäller nu för företagsledningar och styrelser att öka kunskaperna om cybersäkerhet. 

Vi har tagit fram en checklista i åtta steg, som kan användas som grund för att stärka organisationens cybersäkerhet.

Det vi skriver här ska inte betraktas som specifik rådgivning för dig och ditt företag. Givetvis är det viktigt att du stämmer av vad som gäller för dig i det enskilda fallet.

Åtta steg till att skydda er digitala infrastruktur:

 1. Se till att snabbt säkerställa de mest grundläggande behoven av cybersäkerhet.
 2. Se över planerna för incidentrapportering och genomför övningar.
 3. Sänk trösklarna för möjligheterna att upptäcka incidenter. 
 4. Försvåra spridning av en incident och se till att minska sannolikheten för att nätverket ska exploateras vidare vid en attack. 
 5. Lägg stort fokus på att identifiera potentiella hot från olika tredjepartsaktörer.
 6. Se upp för så kallat lösenordsfiske (phishing) eller annan aktivitet som är inriktad på kritisk infrastruktur och operativ teknik.
 7. Kontakta relevanta myndigheter och slå larm vid misstänkt aktivitet.
 8. Hitta en gemensam process för styrning av organisationens respons vid en incident.

Mer om Cyber Security

Vill du lära dig mer om cybersäkerhet kopplat till geopolitik?

Läs mer i vår globala rapport Cybersecurity + geopolitical conflict: What boards and CEOs should know

Läs mer om cybersäkerhet

Kontaktperson: Magnus Lindkvist
 

Sanktioner

Den senaste tiden har omfattande sanktioner införts som främst riktar sig mot Ryssland, men även mot Belarus. Förutom EU har bland annat USA, Storbritannien, Australien, Kanada, Japan, Schweiz och Taiwan beslutat om omfattande sanktionspaket. 

Sanktionerna är komplexa och inkluderar bland annat följande:

 • Sanktioner mot den ryska centralbanken, andra ryska myndigheter och företag med kopplingar till den ryska regeringen.
 • Sanktioner mot ett stort antal ryska banker, där vissa även kommer att stängas av från det internationella banksystemet SWIFT.
 • Sanktioner mot ett stort antal individer. Det rör sig bland annat om ryska makthavare och privatpersoner med kopplingar till president Putin.
 • Ett EU-förbud mot export av så kallade Dual Use Products (produkter med dubbla användningsområden) till Ryssland. Exportförbudet träffar även ett stort antal andra produkter. 
 • Kraftigt utvidgade och mycket komplexa amerikanska exportrestriktioner mot Ryssland. 
 • EU och ett flertal andra länder har beslutat att stänga ryska flygbolag ute från sitt luftrum och sina flygplatser.

Företag som har haft verksamhet i Ryssland

Det finns tyvärr inga snabba och enkla svar att ge till företag med verksamhet i Ryssland och därför behövs även juridiskt stöd för att hantera det enskilda bolagets situation. Här delar vi med oss av några övergripande och allmänna råd och synpunkter. 

Det vi skriver här ska inte betraktas som specifik rådgivning för dig och ditt företag. Givetvis är det viktigt att du stämmer av vad som gäller för dig i det enskilda fallet.

 • Det krävs noggrann analys av eventuell exponering för sanktioner och för att till exempel hantera pågående avtalsförhållanden samt frågor kring handel och export.
 • Vi rekommenderar alla att se över vilken exponering för införda sanktioner som bolaget har utifrån sin verksamhet. Riskanalysen kan till exempel inkludera bedömningar av eventuella exportrestriktioner som berör verksamheten, eller om bolaget har något avtal med en part som finns på en sanktionslista. Om så är fallet gäller det att avsluta dessa avtal.
 • En del bolag behöver sannolikt se över sina processer kring att kontrollera leverantörer eller samarbetspartners. Kunskap om vilka parter det egna bolaget gör affärer med och hur ägarstrukturen för affärspartners ser ut är helt enkelt kritisk. Här måste bolag ha processer på plats, både för nya och befintliga samarbeten.
 • Det är stora skillnader på frågeställningar beroende på vilken bransch företagen är verksamma inom. Utöver de finansiella sanktionerna finns det även sanktioner som träffar vissa branscher. 

Vad gäller angående ryska motsanktioner?  

Ryssland har hittills infört vissa motsanktioner som bland annat begränsar möjligheten för ryska aktörer att lämna lån och att sälja vissa typer av egendom till utländska aktörer. Ryssland har även hotat att ta till mer ingripande åtgärder såsom förstatligande av utländska företags tillgångar i Ryssland. Det är väldigt osäkert vad som händer framåt och det kan till exempel införas nya sanktioner eller motsanktioner från Ryssland.

Hur ska bolag förhålla sig till förslaget om att förstatliga företag som lägger ned sin verksamhet i Ryssland? 

Det finns absolut risker för ett förstatligande, men det är svårt att bedöma sannolikheten för dessa. Att det kommer motreaktioner från Ryssland när bolag bestämmer sig för att stänga ner eller lämna ryska marknaden är dock ett scenario som verksamheter bör räkna med.

Sanktioner och medborgarskap

Personer som är medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i ett land som har meddelat egna sanktioner kan vara skyldig att följa det landets sanktioner. Exempelvis USA, Storbritannien och Kanada har meddelat sanktioner som i vissa delar skiljer sig från EU:s sanktioner.

Mer om sanktioner

Vill du veta mer om sanktioner i samband med kriget i Ukraina, titta gärna på sändningen av vårt event Finansdagen som spelades in den 11 mars.

Kontaktperson: Cecilia Cederberg

Forensic

I kölvattnet av införda sanktioner kan vi räkna med högre risk för korruption, cyberbrott och ekonomiska oegentligheter. Vi kommer sannolikt se flera försök från ryska företag och privatpersoner att undvika de införda ekonomiska sanktionerna genom att exempelvis agera via bulvaner. 

Generella råd och synpunkter:

 • Ekonomiska oegentligheter utgör en av de allra största riskerna för näringsliv, offentlig verksamhet och organisationer. Företag som förknippas med oegentligheter, etiska felsteg eller handlingsförlamning hamnar snabbt i rampljuset. Det kan få svåra konsekvenser i form av finansiella skador, skadat varumärke och förtroende. Med genomtänkta strategier och tydliga processer kan du minimera risken att drabbas.
 • Att veta vem du gör affärer med och säkerställa att du samarbetar med rätt aktörer är en absolut nödvändighet i en osäker geopolitisk värld där nya risker uppkommer dagligen. Företag söker oavbrutet efter nya affärsmöjligheter genom företagsförvärv eller nya affärspartners. Men med nya marknader och nya möjligheter följer också större hotbilder som kan vara förödande för en affärsverksamhet. 
 • Att införa en visselblåsarfunktion är ett säkert sätt att hantera tips från medarbetare – tips som annars riskerar att inte fångas upp i de normala rutinerna. Dessa tips kan röra sig om korruptionsmisstankar, oegentligheter och misstankar om direkt olagliga incidenter inom företaget eller mellan företaget och dess externa stakeholders. Sedan december 2021 är alla företag med mer än 50 medarbetare skyldiga enligt lag att ha en visselblåsarfunktion. 
 • Se till att ha en process på plats för kontroll av dina leverantörer och tredjeparter.

Det vi skriver här ska inte betraktas som specifik rådgivning för dig och ditt företag. Givetvis är det viktigt att du stämmer av vad som gäller för dig i det enskilda fallet.
 

Mer om forensic

Läs mer om forensic

Kontaktperson: Cecilia Cederberg

 

Skattefrågor

Vi får många frågor från våra kunder om vilka skatteregler som gäller vid donationer och gåvor. Här har vi sammanställt några saker som är bra att känna till:

 • För att få skattereduktion som individ när du ger en gåva är det viktigt att gåvomottagaren är godkänd av Skatteverket, att du ger minst 200 kronor till samma gåvomottagare vid ett och samma tillfälle och att du måste skänka minst 2 000 kronor under året till en eller flera gåvomottagare.
 • Gåvor som ett företag lämnar är inte skattemässigt avdragsgilla. 
 • Om du är aktieägare i ett företag kan du ge bort din rätt till utdelning på aktierna som gåva. 
 • Donationer av varor och tjänster kan bli föremål för uttagsbeskattning för moms.
 • Om du köper varor i syfte att donera dem kan momsen bli en kostnad.

Det vi skriver här ska inte betraktas som specifik rådgivning för dig och ditt företag. Givetvis är det viktigt att du stämmer av vad som gäller för dig i det enskilda fallet.
 

Skydd och säkerhet är främsta prioritet

För företag med personal i Ukraina eller Ryssland handlar det naturligtvis i första hand om medarbetarnas säkerhet. Det gäller att omgående se över och utveckla krisplanen och få grepp om hur medarbetare mår, men också om konsekvenserna för medarbetarna av de beslut som bolaget tar till exempel ur ett säkerhetsperspektiv. 

Till de mer akuta frågorna som rör medarbetare hör exempelvis:

 • Hur kan du föra anställda som befinner sig i krisområden i säkerhet? 
 • Hur kan du bäst stötta dina team och affärspartners som finns i Ukraina eller Ryssland? 
 • Vilket stöd behöver ukrainska eller ryska anställda i Sverige mest akut? 
 • Om ni avvecklar eller pausar verksamheten i Ryssland, hur kan medarbetarnas säkerhet hanteras och vilka åtgärder krävs för att skydda medarbetarna?

Efter den allra mest akuta fasen uppstår ganska snart en rad följdfrågor och situationer att hantera för både HR-avdelningen och andra delar av företaget.

 • Din HR-funktion måste tydligt kunna hantera frågor som rätt till fortsatt lön under evakuering och flytt.

 • Företag måste även planera för att pausa produktionslinjer vid störningar och avbrott inom supply chain-processerna.

 • Om företaget lägger ner eller pausar verksamhet i Ryssland så blir nästa steg att se över och eventuellt även avsluta avtalsförhållanden. Följdfrågorna är sedan vilka konsekvenserna blir för verksamheten som finns kvar och hur förändringen kommuniceras till kunder, leverantörer och samarbetspartners.  

 • Bemöta oro hos medarbetare, oavsett var de befinner sig. Det är krisgruppens och ledningens ansvar att stilla denna oro med snabbhet, tydlighet och raka besked. 

 • Extra fokus behöver läggas på kommunikation, hälsa och välmående hos er personal samt stöd till chefer och ledare.

 • Om det gäller medarbetare i Ryssland så kommer de sanktioner som införts påverka Rysslands ekonomi över tid, vilket också riskerar att ge oro och instabilitet i framtiden. Så då är nästa fråga: hur påverkas medarbetarna av en sådan långsiktig utveckling?

Det vi skriver här ska inte betraktas som specifik rådgivning för dig och ditt företag. Givetvis är det viktigt att du stämmer av vad som gäller för dig i det enskilda fallet.
 

Mer om personalfrågor

Här kan du läsa mer om rådgivning inom HR-transformation:

HR-frågor

Kontaktperson HR: Katarina Roddar

Klicka in och ta del av inspelningarna från Finansdagen 2022!

Tack för i år! Hoppas att du hade en givande dag, att du kanske till och med vill titta på valda delar igen eller dela med någon som du känner? Sändningen finns publicerad i sin helhet och kan ses i efterhand på eventsidan Finansdagen 2022. Här hittar du även klipp till specifika programpunkter: Omvärldsspaning och trender, Sverige i fokus: Hur påverkas finansbranschen?, ESG - en hållbar finansbransch, Framtidens bank och försäkring.
 

Lyssna på PwC-podden

Rysslands invasion av Ukraina får även konsekvenser för många företags redovisning. Hur ska redovisningen hanteras och hur ska de finansiella rapporterna utformas? Det här är aktuellt för företag som har verksamhet med varuflöden och kapitalflöden i Ryssland eller Ukraina. Gäste är Claes Janzon och Per-Ove Zetterlund, redovisningsspecialister på PwC och rådgivare i IFRS till börsnoterade bolag.

 

Kontakta oss

Vi på PwC vill hjälpa till att stödja företag under denna tid av osäkerhet. Ange gärna under "Ditt meddelande" vilket område din fråga gäller – cyber, sanktioner, forensic, skattefrågor eller personal – så ska vi se till att ditt ärende kommer till rätt person på PwC. 

Tveka inte att höra av dig!

Kontakta oss

Skriv in dina uppgifter nedan så kontaktar vi er så fort vi kan.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Kontakta oss

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Markets Leader och vice vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 51

Följ oss i sociala medier