Så ska du arbeta med CBAM

cyklister kör framför och bredvid buss

Vad är CBAM?

Arbetet med att minska de globala koldioxidutsläppen högprioriteras bland många länder och märks idag på många sätt. Under 2023 trädde CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) i kraft som innebär att utsläpp från vissa koldioxidintensiva varor som importeras till EU från tredjeland ska prissättas framöver. 

CBAM ska motverka koldioxidläckage, samt ge aktörer utanför EU incitament att minska sina utsläpp. Vidare ska CBAM bidra till ett mer rättvist förhållande mellan EU-produktion som redan är föremål för omfattande klimatkrav och produktion i tredje land. Den innebär från 2026 en kostnad på import av koldioxidintensiva varor och tillkommande administration redan från januari 2024. CBAM är en del av EU:s gröna giv, och Fit-for-55-paketet som båda syftar till att EU ska kunna uppnå sina klimatmål till 2030 (- 55 procent) och 2050 (Net Zero).

CBAM har nu trätt i kraft och det första tillfället för rapportering var redan 31 januari 2024 avseende utsläpp från importer som skett under perioden oktober - december 2023. Under en övergångsperiod gäller vissa förenklade regler. Tveka inte att kontakta oss om du vill du veta mer om CBAM. Vi hjälper dig med:

 • Stöd och utbildning

 • Avgöra om en viss verksamhet omfattas av CBAM 

 • Rapportering och krav

 • Konsekvensbedömningar

"CBAM ska motverka koldioxidläckage, samt ge aktörer utanför EU incitament att minska sina utsläpp. Vidare ska den bidra till ett mer rättvist förhållande mellan EU-produktion som redan är föremål för omfattande klimatkrav och produktion i tredje land."

Kompletterar EU ETS

EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS) täcker redan utsläpp från tillverkande industrier och anläggningar som producerar el och värme i EU, samt flyget och sjöfarten. Systemet ställer krav på minskade utsläpp och möjliggör handel med utsläppsrätter. Ett separat system (EU ETS 2) ska också införas för byggnader och vägtransporter. CBAM inför en liknande ordning för vissa importerade varor, som alltså inte omfattas av EU ETS.

Kraven som följer av CBAM kommer att genomföras stegvis under perioden 2023–2026. I praktiken innebär den inledande perioden fram till 2026 endast rapportering av utsläpp från importerade varor. Därefter tillkommer krav på CBAM-certifikat som kommer öka i takt med att den fria tilldelning i EU ETS fasas ut över perioden 2026–2034. Denna rapportering innebär att du behöver ha uppgifter och data om mängden importerade varor samt deras direkta och indirekta utsläpp för att kunna rapportera korrekta uppgifter

Dessa produkter omfattas av CBAM

Import av varor inom kategorierna som anges nedan omfattas av krav enligt CBAM. Direkta och indirekta utsläpp ska beaktas och kostnaden för certifikat kommer matcha genomsnittligt spot-pris för utsläppsrätter i EU ETS, med en veckas eftersläpning. Importörer av dessa varor behöver ansöka om att bli deklarant och ska även kunna uppge antal importerade produkter, direkta och indirekta utsläpp, samt eventuellt utsläppspris som betalats i exporterande land.

 • Aluminium
 • Järn och stål
 • Cement
 • Gödselmedel
 • Elektricitet
 • Väte
 • Vissa prekursorer
 • Ett begränsat antal produkter i senare led

Företag som importerar någon eller flera av varorna ovan och berörs av CBAM ska ha registrerat sig och börjat rapportera redan i januari 2024 för importer gjorda under sista kvartalet 2023

Kontakta oss

Sebastian Carbonari

Sebastian Carbonari

Manager, PwC Sverige

Tel 0728-80 96 21

Ulf Särkioja

Ulf Särkioja

Senior Associate, PwC Sverige

Tel 0728-80 94 19

Douglas Limnell

Douglas Limnell

Manager, PwC Sverige

Tel 0729-80 97 60

Följ oss i sociala medier