Se sändningen från PwC:s Skattedagen 26 april 2023

Ta del av det senaste inom skatteområdet


Skattedagen

En omvärld i förändring – nya krav och nya möjligheter

Omvärlden förändras snabbare än någonsin tidigare. Ökad osäkerhet, minskad handel, störningar i leverantörskedjor och höga marknadspriser på råvaror som håller inflationen på en hög nivå dämpar tillväxtutsikterna. Samtidigt ökar vikten av hållbarhet, transparens, digitalisering och nya regelverk föreslås och implementeras i hög takt. I en sådan omvärld är det viktigt att ha ett strategiskt förhållningssätt till förändring. Att prioritera. Att förbereda sig, genomföra och kommunicera kring förändringar i rätt sammanhang och i rätt tid. Inte minst eftersom det vid förändring även skapas nya möjligheter.

Under förmiddagen diskuterades:

  • Utmaningar med förändringar i omvärld och regelverk
  • Vikten av ett proaktivt förhållningssätt och av att hantera förändringar i tid
  • Vikten av samarbete och kommunikation
  • ESG, compliance och realtidsdata: Hur möter vi behovet av att samla in, tolka, rapportera och kommunicera skatt i realtid?

Strategi, strukturerat samarbete och påverkan
Kontakter hos PwC: Eva Jigvall och Björn Nordgren

ESG, compliance och realtidsdata

Kontakter hos PwC: Marcus HammarstrandSara LörenskogJohan SohlbergPeter Heyne

Inledning och välkommen till Skattedagen 2023

Vår omvärld i förändring

Strategi, strukturerat samarbete och påverkan

ESG, compliance och realtidsdata

Agenda eftermiddag

3:12 – ett område i behov av förändring

Utvecklingen inom 3:12-området, som styr beskattningen av aktiva ägare till fåmansbolag, har de senaste åren varit omdiskuterad, bland såväl entreprenörer som deras rådgivare och i media och politiken. En mängd rättsfall har kommit som i vissa fall har förenklat men i många fall komplicerat tillämpningen av detta regelverk. Samtidigt arbetar nu en kommitté tillsatt av regeringen med att se över hela 3:12-regelverket och ska om ett år presentera sina förslag till förändringar. Vi förklarar den senaste utvecklingen inom området och diskuterar var förbättringspotential finns för dessa regler, samt försöker spekulera kring vilka förändringar vi kan vänta oss.
Kontakter hos PwC: Oscar Warglo, Annika Svanfeldt

En global personalstyrka – ett gemensamt skatteperspektiv

Hur möter vi de ökande kraven på en agil global personalstyrka, samtidigt som vi bibehåller en effektiv och samordnad hantering utifrån ett skatteperspektiv?

Vi ser en tydlig trend – inom flertalet branschområden och till flertalet befattningsnivåer – som påvisar vikten av att rekrytera rätt kompetens till rätt position, oaktat var talangerna befinner sig. Det är inte längre så att verksamhetens ledningsgrupp är självklart samlad vid huvudkontoret, att ett verksamhetsben är samlat inom en viss region eller ens att till exempel säljstyrkan består av egenanställd personal på samtliga marknader. Detta medför givetvis inte endast en utmaning i rekryteringsprocesser, utan även i den påföljande skattemässiga hanteringen. En följd av detta är givetvis att vi ser ett ökat fokus från skattemyndigheter globalt. 

En global personalstyrka kan lösa frågan kring kompetensförsörjning, men kring vilka frågor krävs aktiva beslut för att även effektivt hantera de skattemässiga aspekterna? Vi kommer beröra just dessa beslut och överväganden ur ett tvärsnitt av skatteperspektiv för att måla helhetsbilden.

Kontakter hos PwC: Hanna Ekelund, Raman Atroshi och Alexander Stänkelström

Pillar Two i praktiken

Under passet delar vi med oss av vanliga utmaningar som regelverket medför och hur man kan förhålla sig till dessa. Vi kommer bland annat diskutera kraven som ställs för att kunna tillämpa Safe harbours och vad man bör tänka på vid valet av verktyg för att kunna utföra de komplexa beräkningar som reglerna innebär. Vi kommer även att beröra kompletteringarna till delbetänkandet En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner som publicerades i slutet av mars. 
Kontakter hos PwC: Stefan Andersson och Eva Jigvall

3:12 - ett område i behov av förändring

Incitamentsprogram

Hur ett incitamentsprogram designas är rörlig materia och beror på många olika parametrar och det är därför aldrig EN typ av program som passar för alla bolag. Det är mycket att beakta för att landa rätt när man sätter upp ett program för sina anställda och inte helt lätt att navigera rätt. 

Experter från PwC:s egna incitamentsgrupp kommer dela med sig av trender och typ av program som vi ser hos både noterade och onoterade program och vad som är viktigt att tänka på. Då skattefrågan är en stor faktor till hur man utformar ett incitamentsprogram kommer vår trendspaning även innehålla en genomgång av nya rättsfall av betydelse för hur incitamentsprogram designas idag. 

Kontakter hos PwC: Shirin Arvanius och Michal Herink

Transfer pricing – nyheter och utveckling på området

Transfer pricing är ett område som många bolag brottas med i sin vardag och som ständigt är aktuellt och föränderligt. Det är ett av de primära fokusområden för skattemyndigheter och därför är det viktigt att hålla sig a jour för att säkerställa reglernas efterlevnad. Under Skattedagen kommer vi att gå igenom följande ämnesområden:

- Sammanfattning av viktiga utvecklingar i olika länder
- Domstolsavgöranden i Sverige som kan få påverkan på multinationella bolags verksamhet 
- Möjligheter till undvikande av dubbelbeskattning, någonting som många bolag drabbas av nu när skattemyndigheterna har ökat omfånget av skatterevisioner
- Cash pools, mot bakgrund av OECD:s riktlinjer

Kontakter hos PwC: Dimitri Gankin, Pär Magnus Wiséen och Anders Forslund

Fastighetsbranschen – utmaningar och möjligheter

Kort sammanfattning av innehållet:

- Ränteavdragsbegränsningsreglerna – hur hanterar man det höjda ränteläget?
- Moms – förslag till nya regler kring jämkning
- Genomgång av viktiga frågor inför deklarationerna.
- Skattenyheter – händer det något?

Kontakter hos PwC: Constantina Boberg, Emma Eriksson, Hillevi Söderberg

Transfer Pricing - nyheter och utveckling på området

Private Equity Portfolio Tax: Strategic Tax for Private Equity held Portfolio companies

Kort sammanfattning av innehållet: 

- Kort genomgång av de tre olika ägarfaserna för ett PE-ägt portföljbolag
- Vad vi på PwC hjälper till med i respektive fas
- Som skatteansvarig/CFO bör man ha koll på bolagets skattestrategi. Hur gör man det?
- Genomgång av olika viktiga frågor att ha koll på, varför man ska ha koll på dem samt hur man prioriterar dessa

Kontakter os PwC: Nickta Saberi och Marika Wedenberg

Aktuella frågor inom moms och tull

Våra specialister inom indirekt skatt går igenom aktuella frågor inom moms och tull. Vi kommer bland annat att beröra följande:

- VIDA: EU-gemensam momsreform med implementering 2025-2028
- Fastigheter – nya jämkningsregler
- Holdingbolag och frågor kring avdragsrätt för moms – angränsande frågor till TP/tull
- CBAM: Ny EU-gemensam importavgift på koldioxidintensiva produkter från oktober 2023

Kontakter hos PwC: Sara Lörenskog, Hillevi Söderberg och Astrid Bendz

Punktskatt

Punktskatter har sin särskilda logik som skiljer sig från andra skatter, är ofta styrda av EU-rätten och ändras ofta. Dessutom finns en tydlig ESG-koppling eftersom punktskatter används för att höja priset på verksamhet som anses ha så kallade externa kostnader, det vill säga kostnader för samhället. Seminariet syftar till att höja kunskapen om punktskatter och därmed minska den skatterisk som kan finnas för företagen.

Kontakter hon PwC: Fredrik Jonsson och Marc Gren

Aktuella frågor inom moms och tull samt avslutning av Skattedagen 2023

Se sändningen från hela dagen

Följ oss i sociala medier