Svenska styrelsers ersättningar och arbetssätt

2023-02-27

styrelseledamöter på kontor diskuterar ersättningar

Färre ordförandekvinnor i storbolagens styrelserum

Mångfald och jämställdhet blir allt viktigare för många företag. Samtidigt visar nu en ny kartläggning att andelen kvinnor på ordförandeposten minskar bland börsens större bolag. Dessutom ökar medelåldern bland styrelseledamöterna. Resultaten framkommer i PwC:s årliga studie om styrelsearbete, som täcker in samtliga bolag listade på stockholmsbörsens tre huvudlistor. 

–  Vi ser tyvärr att trenden med färre kvinnor på ordförandeposter i Large Cap-bolagen fortsätter, där andelen har minskat från tolv procent till nio procent på ett år. På Mid Cap är könsfördelningen oförändrad och bland Small Cap-bolagen ser vi en viss ökning av kvinnor med två procentenheter, berättar Anna Gustring Boman, som är ansvarig för rapporten på PwC.

 

"Vi ser tyvärr att trenden med färre kvinnor på ordförandeposter i Large Cap-bolagen fortsätter, där andelen har minskat från tolv procent till nio procent på ett år. På Mid Cap är könsfördelningen oförändrad och bland Small Cap-bolagen ser vi en viss ökning av kvinnor med två procentenheter."

Anna Gustring Boman, ansvarig för studien, PwC Sverige
Anna Gustring Boman, PwC

Medelåldern stiger bland män

Medelåldern för styrelseledamöter är nu 58 år och jämfört med förra året har medelåldern därmed ökat med ett år. Förändringen beror på att medelåldern för manliga ledamöter har ökat till 59 år, medan medelåldern för kvinnor är fortsatt 55 år. 

– Den digitala utvecklingen borde kunna leda till en föryngring av medelåldern i styrelserna, men den effekten har uteblivit och trenden är snarare att ledamöterna blir äldre än yngre, menar Anna Gustring Boman och fortsätter;
– Erfarenhet är självklart viktigt i styrelserummen, men skevheten är alldeles för stor i dagsläget där bara sex ledamöter är 33 år eller yngre.

"Den digitala utvecklingen borde kunna leda till en föryngring av medelåldern i styrelserna, men den effekten har uteblivit och trenden är snarare att ledamöterna blir äldre än yngre."

Anna Gustring Boman, ansvarig för studien, PwC Sverige

Arvodena ökar för såväl ordförande som ledamot

Det genomsnittliga arvodet till styrelsens ordförande har ökat på alla tre listorna, och även när det gäller ledamöter ökar arvoderingen. Störst är förändringen bland de medelstora bolagen, där det genomsnittliga arvodet till en ordinarie ledamot landade på knappt 280 000 kronor, vilket motsvarar en ökning med drygt tolv procent jämfört med året innan. Bland de största bolagen var ledamotens arvode upp med närmare sex procent till cirka 518 000 kronor, och på Small Cap-listan ökade arvodet till ledamöterna med drygt sju procent till drygt 197 000 kronor.

Ledamot Genomsnittlig ersättning (SEK)
  2020 2021 Förändring (%)
Small Cap 184 513 197 509 7,04%
Mid Cap 248 968 279 813 12,39%
Large Cap 490 061 518 748 5,85%

Andra utvalda resultat från rapporten

  • Stiltje när det gäller jämställdhet i styrelserummen
    Den totala könsfördelningen i styrelserna är oförändrad jämfört med föregående år, där andelen kvinnor är fortsatt 36 procent sett till samtliga listor.

  • Fler ledamöter i styrelserna
    1 864 ledamöter återfinns i börsbolagens styrelser vilket är en ökning från förra årets 1 803 ledamöter. Det här är även ett trendbrott, då antalet ledamöter minskat under de närmast föregående åren. Vi ser även att allt fler ledamöter har ett uppdrag (så kallade unika ledamöter), 1 480 i år mot 1 420 året innan.

  • Fortsatt högt antal styrelsemöten
    I genomsnitt har bolagen genomfört 14 styrelsemöten under året, vilket är i nivå med året innan då en ökning noterades. Det genomsnittliga antalet styrelsemöten har minskat på Small Cap och Mid Cap, medan de har blivit fler på Large Cap.

Om studien

Syftet med studien "Svenska styrelsers ersättningar och arbetssätt" är att ge svar på frågor om styrelsens sammansättning, arvode och arbete gällande Stockholmsbörsens listor Small-, Mid- och Large Cap. Årets studie omfattar år 2021 och totalt ingår 300 bolag i sammanställningen. 

Undersökningen har utförts genom att samla in information och data från bolagens årsredovisningar för 2021 samt från årsstämmoprotokoll från årsstämman 2022. Det är således endast publik information som undersökningen baserar sig på. 

I de fall där bolagen rapporterar arvoden i annan valuta än SEK har vi omräknat detta belopp till SEK. Växelkursen är beräknad efter den europeiska centralbankens (ECB) valutakurs per 31 december 2021.

Kontakta oss

Anna Gustring Boman

Anna Gustring Boman

Partner och pensionsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 89

Hanna Johansson

Hanna Johansson

Pensionsspecialist, PwC Sverige

Tel 0728-80 95 25

Följ oss i sociala medier