PwC-rapport om nästa generations familjeföretagare

2024-04-12

Splittrad syn på AI bland nästa generations familjeföretagare

Nästa generations familjeföretagare i Norden har en splittrad syn på AI. Trots att de är optimistiska om potentialen med AI, är de tveksamma till om deras företag kan dra nytta av det. Jämfört med globala snittet är det betydligt färre i Norden som tror att AI kommer påverka hur deras företag skapar värde. Detta enligt en global rapport från PwC om nästa generations familjeföretag.

Intresset för AI är stort bland nästa generations familjeföretagare, både globalt och i Norden, 82 respektive 90 procent uppger att de har ett personligt intresse för generativ AI och många vill också engagera sig mer inom området.  Samtidigt anser 59 procent av de nordiska respondenterna att AI utvecklas så snabbt att det är svårt att hänga med och nästan hälften tycker att det är svårt att veta hur det egna företaget kan dra nytta av AI.

- Det finns en avvaktande hållning här i Norden till hur AI påverkar deras familjeföretag. Exempelvis tror endast 18 procent att generativ AI kommer påverka hur de skapar värde och ännu färre tror att medarbetarna kommer behöva kompetensutveckla sig. Detta är betydligt färre än den globala helheten. Det gör mig förvånad, visserligen är det en liten grupp som intervjuats, men i många andra sammanhang är Norden i teknisk framkant så det här kommer vi definitivt att fördjupa oss i, säger Oscar Warglo, skatterådgivare med fokus på familjeföretag, PwC Sverige.

Unga i Norden ser färre risker kopplade till generativ AI

Betydligt färre i nästa generations familjeföretagare i Norden än globalt ser att generativ AI bidrar till att öka olika risker under det kommande året. Medan 38 procent i Norden tror att generativ AI kommer öka cyberriskerna anser 48 procent globalt det. Och endast 18 procent av de nordiska respondenterna uppger att desinformationen kommer att öka med hjälp av generativ AI, motsvarande andel globalt är 33 procent. 

AI ses som en möjliggörare för familjeföretag

Såväl de globala som de nordiska respondenterna ser att AI kan bidra positivt i verksamheten på många sätt, främst för att skapa tillväxt, kompetensutveckling inom det digitala området samt vid implementering av ny teknik. Dessutom ser de att AI kan hjälpa deras familjeföretag att öka de anställdas produktivitet, minska kostnader och öka effektivitet.

Styrning och utbildning för ansvarsfull användning av AI

Undersökningen visar att endast fem procent av de nordiska familjeföretagen och 6 procent bland de globala idag har styrdokument för hur AI ska användas på ett ansvarsfullt sätt i verksamheten. Samtidigt uttrycker nästa generation att det finns behov av det. Bland de nordiska deltagarna anser 56 procent att deras företag borde ha dessa styrdokument och 69 procent ser att såväl medarbetare som ledning borde utbildas om risker och möjligheter med AI. Motsvarande andel globalt är 62 respektive 72 procent.

- En gemensam strategi och målbild är en nyckel för alla typer av företag som vill sätta sig i förarsätet för vad man vill kunna uppnå med hjälp av AI och annan teknik. Här skulle den yngre generationen kunna hitta sin roll för att driva detta i önskad riktning för deras verksamhet, säger Oscar Warglo.  

Tillväxt i fokus 

På frågan om vilka prioriteringar som är viktigast för företaget de kommande två åren svarade respondenterna att skapa ekonomisk tillväxt i företaget har högst prioritet, följt av expansion till nya branscher eller marknader. På tredje plats bland de nordiska deltagarna kom att säkerställa att produkter och tjänster möter kundernas efterfrågan samt att öka företagets investeringar inom hållbarhet. Bland de globala respondeterna lyftes däremot kompetensförsörjning som tredje viktigast och därefter att använda ny teknik. 

- Samtidigt anser en tredjedel av nästa generations familjeföretagare att AI kan bidra till företagets tillväxt men betydligt färre ser samma möjligheter med AI inom de fyra andra mest prioriterade områdena, avslutar Oscar Warglo. 


För mer information

Jenny Lilljeqvist, presschef PwC Sverige
jenny.lilljeqvist@pwc.com
070-818 82 55
 

Om NextGen Survey

Syftet med undersökningen är att få insikter i hur nästa generation i familjeföretag ser på aktuella frågor, vilken roll de själva har idag och hur de ser på sin framtida medverkan i företaget. Intervjuerna till årets NextGen Survey genomfördes 1 november 2023 till 23 januari 2024 bland totalt 917 respondenter från 63 länder. 39 deltagare kom från Sverige, Danmark, Norge och Finland. Här kan du ta del av rapporten: pwc.se/nextgen-survey

PwC i samarbete med Workday om digital omställning
Följ oss i sociala medier