Kris- och kontinuitetshantering

Krisberedskap och krishantering har aldrig varit viktigare

Idag inser de allra flesta vilka potentiellt katastrofala konsekvenser som kan uppstå genom olika typer av oväntade "issues" och störningar – särskilt för en organisation som inte är tillräckligt förberedd. Och även om inte varje oönskad händelse utvecklas till en kris är hoten många: geopolitiska förändringar, ekonomisk osäkerhet, klimatförändringar, cyberbrott – det nya begreppet "permakris" låter inte längre överdrivet.

I en omgivning som hela tiden förändras är organisationer som har tagit omfattande säkerhetsåtgärder mindre benägna att drabbas av allvarlig skada.

PwC kan hjälpa er att utveckla effektiv, systematisk och strukturerad kris- och kontinuitetshantering för att hantera olika typer av hot och risker.

Kontakta PwC:s experter inom krisberedskap och krishantering!
Magnus Lindkvist, Partner, Cyber Security
Cecilia Cederberg, Partner, Forensic Services

Två tredjedelar av organisationerna arbetar med att få rutiner och skyddsprogram på plats – men endast en av fem har lyckats helt med integrationen.

Källa: PwC:s rapport Global Crisis and Resilience Survey 2023

Vad är en kris?

När världen blir mer komplex och sammanlänkad blir hotet om kris mer påträngande. Ekonomisk oro, geopolitisk omvälvning och störningar orsakade av klimatförändringar är ständigt närvarande. Cyberbrott blir allt vanligare – och de som står bakom dessa brott blir mer sofistikerade. Detta är bara några exempel av många.

Det viktiga är att en kris kan inträffa var som helst, när som helst, av många olika skäl. Gemensam nämnare som affärsledare måste hantera i dagens era av ständig kris är potentialen för en störning – och det kaos den kan medföra:

 • Orsaka skada och problem för hela företaget
 • Störa affärsverksamheten
 • Skada företagets rykte

Allt detta kan vara mycket dåligt – för ditt företag, dina medarbetare och din ekonomi.

89 procent av företagsledarna säger att krishantering idag är bland de viktigaste strategiska prioriteringarna.

Källa: PwC:s rapport Global Crisis and Resilience Survey 2023

Vad är kris- och kontinuitetshantering?

Incidenter kan i värsta fall vara förödande för verksamheten och leda till en kris, men ofta går det att minska riskerna genom förberedelse och rätt hantering när incidenten väl inträffar.

Krishantering handlar om förmågan att kunna hantera större händelser som riskerar att få stora negativa konsekvenser.

Kontinuitetshantering handlar om förmågan att upprätthålla kritisk verksamhet i tillräckligt hög grad tills de ordinarie processerna är återställda.

Vad behöver ni göra?

Genom rätt proaktivt arbete kan ni skapa en motståndskraftig organisation som kan identifiera potentiella hot och eventuell påverkan på verksamheten. Målet är att kunna upprätthålla verksamheten oavsett händelse genom förberedelser, rätt hantering och även återhämtning från kriser. Sist men inte minst så kan ni även dra lärdom från hanterade händelser och kriser, vilket ger ny viktig kunskap inför framtiden.

Här är exempel på vad vi hjälper våra kunder med när det gäller kris- och kontinuitetshantering:

Krisexperten: En tidsfråga innan något händer

– Kriser i alla dess former drabbar förr eller senare även de mest välskötta företag och organisationer. God kommunikation och förberedelser kan vara det som avgör om verksamheten kommer ut intakt på andra sidan.

Läs hela intervjun med PwC:s Cecilia Cederberg i artikeln i Dagens Industri.

Bygg motståndskraft innan en kris inträffar!

Ju mer förberedd en organisation är för att hantera en kris, desto bättre hanterar den hot i en nödsituation. PwC kan stödja dig i att säkerställa att du har alla verktyg du behöver i en kris – från att utveckla krisplaner och hålla krisutbildning till att skapa ett integrerat krishanteringsprogram. Vi hjälper dig med:

 • Business Impact Analysis – identifiera kritiska verksamhetsprocesser och beroenden 
 • Tydliggöra kopplingen mellan prioriterade verksamhetsprocesser och IT-stöd
 • Risk- och sårbarhetsanalyser 
 • Utveckling, implementering och testning av kontinuitetsplaner för verksamheten
 • Utveckling, implementering och testning av  katastrofåterställningsplaner för IT
 • Utbildning och ökad medvetenhet 
 • Krissimulering samt stöd vid större övningar
 • Oberoende validering och revision av kontinuitetsarbetet

Bygg självförtroende och ta kontroll!

Rätt planering, riktade insatser och en tydlig strategi ligger till grund för en samordnad och effektiv krishantering. Medan organisationen arbetar med att upprätthålla verksamhetens kritiska processer och återställa viktiga systemstöd har krisledningen till uppgift att, ibland med ytterst bristfällig information, ta snabba beslut i viktiga frågor. Vi kan vara till hjälp med rådgivning under en pågående kris med bland annat:

 • Ledning av eller stöd i insatser för att återställa verksamhetens normalläge
 • Dokumentation och riskanalyser
 • Expertstöd för krishantering 
 • Teknisk incidenthantering 
 • Omvärldsbevakning 
 • Kriskommunikation och mediehantering

Kom ur en kris starkare, snabbare och mer motståndskraftig!

En organisation som aktivt drar nytta av de lärdomar som uppkommer under en kris är den som är bäst förberedd på att hantera nästa. Utvärdering av krisledningens hantering av händelseförloppet, de beslut som tagits och effekten av åtgärderna som en följd av besluten ger ovärderlig information för kommande händelser. Var ledningen beslutsmässig? Kommunicerades beslut om åtgärder på ett sätt som gjorde att de kunde verkställas effektivt? Följdes åtgärderna upp? Fanns det material som eventuellt behövdes tillgängligt? Debriefing och intervjuer med inblandade nyckelpersoner ger värdefull information för uppdatering och anpassning av planer och processer för än mer ändamålsenligt agerande i händelse av ny kris.

Under efterarbetet analyseras också de ursprungliga orsakerna till krisen och åtgärder för att hantera dem om en liknande situation uppstår tas fram. I efterdyningarna av en kris kan effekterna vara så långtgående att verksamheten behöver ställa om sin affärsmodell för en ny verklighet. PwC kan hjälpa dig med: 

 • Tjänster inom forensics
 • Postincidentanalys 
 • Utvärdering och uppföljning av krishanteringen
 • Stöd i förändringsarbete 
 • Varumärkeshantering
 • Juridisk och ekonomisk rådgivning

Nyttiga länkar om crisis och resilience

Mer om PwC:s tjänster inom Cyber & Cloud Security och hur du kan skydda dig från cyberincidenter 

Cyber Security handlar om att skapa rätt förutsättningar för din verksamhet och affär i en värld där digitaliseringen sker i allt snabbare takt. Låt oss minska cyberriskerna och bygga ett säkert digitalt samhälle tillsammans.
Mer om cybersäkerhet

Mer om PwC:s tjänster inom Forensic Services, om kriser och risker relaterade till korruption och penningtvätt

Korruption, karteller, bedrägerier, förskingringar och oegentligheter drabbar allt fler, allt oftare. Vi hjälper dig att förebygga och utreda incidenter med allt från visselblåsarsystem till effektiva skydd mot cyberbrott, insiderbrott och andra oegentligheter.
Mer om forensic

Mer om PwC:s tjänster för offentlig sektor

Tillsammans skapar vi morgondagens samhälle. Vår vision är ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. Låt oss förverkliga visionen tillsammans!
Mer om offentlig sektor


{{filterContent.facetedTitle}}

Kontakta oss

Magnus Lindkvist

Magnus Lindkvist

Partner, Cyber Security, PwC Sverige

Tel 0709-29 14 72

Cecilia Cederberg

Cecilia Cederberg

Partner, Forensic services, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 20

Sabrina Sydney

Sabrina Sydney

Rådgivare, Cyber & Cloud Security, PwC Sverige

Tel 0721-56 08 00

Följ oss i sociala medier