Vikten av kris- och kontinuitetshantering

Säkra verksamheten med rätt krishantering och kontinuitetshantering

Dagens ständigt föränderliga samhälle innebär både nya möjligheter och utmaningar för många organisationer. Trots förberedelser kan oförutsedda eller tidigare identifierade risker leda till en kris med finansiella, förtroendemässiga eller operativa konsekvenser som följd. Systematiskt och effektivt arbete med både så kallad kris- respektive kontinuitetshantering är därför viktiga delar för att skapa förtroende för er verksamhet. Att dra lärdom av hanterade händelser och kriser skapar även ofta nya vägar för innovation och tillväxt.

"Krishantering handlar om förmågan att kunna hantera större händelser som riskerar att få stora negativa konsekvenser. Kontinuitetshantering handlar om förmågan att upprätthålla kritisk verksamhet."

Vad är kris-och kontinuitetshantering?

Incidenter kan i värsta fall vara förödande för er verksamhet och leda till en kris, men ofta går det att minska riskerna genom förberedelse och rätt hantering när incidenten väl inträffar. Krishantering handlar om förmågan att kunna hantera större händelser som riskerar att få stora negativa konsekvenser. Kontinuitetshantering handlar om förmågan att upprätthålla kritisk verksamhet.

Vad behöver ni göra?

Genom rätt proaktivt arbete kan ni skapa en motståndskraftig organisation som kan identifiera potentiella hot och eventuell påverkan på verksamheten. Målet är att kunna upprätthålla verksamheten oavsett händelse genom förberedelser, rätt hantering och även återhämtning från kriser. Sist men inte minst så kan ni även dra lärdom från hanterade händelser och kriser, vilket ger ny viktig kunskap inför framtiden.

Vad kan vi hjälpa er med?

PwC hjälper er att utveckla både effektiv kris- och kontinuitetshantering genom ett systematiskt och strukturerat tillvägagångssätt. Med vår erfarenhet och expertis hjälper vi er att hantera hot och risker och skapa en verksamhet som inger förtroende.
 

Krishantering

Här är exempel på vad vi hjälper våra kunder med när det gäller kris-och kontinuitetshantering:

Före en händelse

 • Bedömning av förmåga
 • Utveckling av ramverk, processer, organisationer och planer
 • Utbildning och ökat medvetande (awareness)
 • Implementering
 • Test och övning
 • Validering och revision
 • Stöd vid deltagande i större övningar

Under en händelse

 • Operativt krisledningsstöd
 • Expertstöd till krisledningar
 • Teknisk incidenthantering
 • Omvärldsbevakning
 • Kriskommunikation och mediahantering

Efter en händelse

 • Utvärdering och uppföljning
 • Stöd i förändringsarbete
 • Varumärkeshantering
   

Kontakta oss

Kundtjänst

Kundtjänst

Kundtjänst, PwC Sverige

Tel 010-212 50 00

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide