NIS-direktivet - är din organisation redo?

2017-11-30

man med id-bricka på kontor

NIS-direktivet (Network and Information System Directive), som trädde i kraft den 1 augusti 2018, har som mål att skapa en gemensam lägsta nivå för den Europeiska Unionens nätverks- och informationssäkerhet och öka samarbetet mellan medlemsländerna kring dessa frågor.


Direktivet omfattar samhällsviktiga och digitala tjänster i hela EU och ställer krav på både offentliga och privata aktörer inom ett flertal områden. Områden som innefattas är energi-, transport-, bank- och finans- samt hälso- och sjukvårdssektorn. Även dricksvattenförsörjning och digital infrastruktur ryms inom direktivet.

Vad behöver din organisation göra för att följa de krav som ställs i NIS?

Aktörer inom samhällsviktiga och digitala tjänster behöver kunna visa vilka tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som finns på plats för att hantera de risker som utgör hot mot nätverks- och informationssäkerheten. De ska även vara beredda på att rapportera allvarliga IT-incidenter till en av sex utsedda tillsynsmyndigheter.

Att implementera NIS i en verksamhet bidrar till att skapa en mer motståndskraftig organisation med bättre förutsättningar att hantera den snabba utvecklingen och tillhörande risker som uppstår i ett alltmer digitaliserat samhälle.

"Aktörer inom samhällsviktiga och digitala tjänster behöver kunna visa vilka säkerhetsåtgärder som finns på plats för att hantera de risker som utgör hot mot nätverks- och informationssäkerheten."

Vad kan vi hjälpa till med?

Våra specialister kan ge er organisation den vägledning som krävs för att säkerställa efterlevnad av direktivet, samtidigt som ni drar nytta av de möjligheter som följer på NIS.

Exempel på tjänster:

  • Tolkning av direktivet och vad det betyder för er

  • Analys av nuvarande tillstånd och identifiering av kritiska tillgångar

  • Rekommendationer inom förbättringsområden och rådgivning i hur förändringar bäst implementeras

  • Beredskapsövningar

Kontakta oss

Johan Wiktorin
Director Intelligence Cyber Security, PwC Sverige
Tel 0728-80 90 08
Email

Jakob Bundgaard
Cyber Security Leader & Partner, PwC Sverige
Tel 0709-29 13 23
Email

Följ oss