NIS2-direktivet är här – så påverkas du

NIS2: Viktiga förändringar inom cybersäkerhet

EU:s medlemsländer har fram till oktober 2024 att implementera det nya direktivet kring nätverks- och informationssäkerhet – NIS2. Detta direktiv medför ett antal viktiga förändringar inom cybersäkerhet. Exempelvis kommer tillämpningskraven stärkas och sanktioner kommer tillämpas i hela EU mot företag och organisationer som inte följer NIS2.  En nyhet är att NIS2 berör företag och organisationer inom nya sektorer som nu bör vidta lämpliga åtgärder inom områden som hantering av cyberrisker, penetrationstestning och incidenthantering. De som inte följer NIS2 riskerar omfattande ekonomiska påföljder baserade på företagens globala omsättning.

Vilka omfattas av NIS2-direktivet? 

  • Företag eller organisationer som sysselsätter fler än 49 personer
  • Företag eller organisationer med omsättning eller balansomslutning som överstiger 10 miljoner euro per år

Så förbereder du dig inför NIS2-direktivet

  • Bedöm om du kommer att omfattas av NIS2-direktivet

  • Identifiera luckor i förhållande till direktivets krav

  • Utforma ett starkt ramverk för cybersäkerhet som inkluderar organisatoriska och tekniska åtgärder

  • Implementera både organisatoriska och tekniska åtgärder i din organisation

  • Ha övervakningsmekanismer på plats för att kontinuerligt bedöma dina åtgärder

NIS2-direktivet utökar cybersäkerhetskraven

NIS2-direktivet berör företagens och myndigheternas policies, processer och strategier kring cyber- och informationssäkerhet och fungerar som en bindande lag. Direktivet utökar kraven på cybersäkerhet och syftar till att effektivisera säkerhetsnivån mellan medlemsländerna. Företag och organisationer kommer att behöva hantera riskhantering av cyber, kontroll och övervakning samt incidenthantering.

NIS2 påverkar fler företag och samhällsfunktioner

EU vill att alla organisationer som fyller viktiga samhällsfunktioner omfattas av NIS2. Det betyder att NIS2 även gäller för sektorer som livsmedelsproduktion, avfallshantering och övriga delar av försörjningskedjan. Fokus i NIS2-direktivet är dels på cyberincidenter som kan leda till en risk för organisationer, även incidenter som kan skada eller hindra samhällsfunktionerna. Därför går omfattningen långt utöver traditionella kritiska infrastrukturorganisationer.

Exempelvis inom energisektorn, begränsades tillämpningsområdet enligt NIS till företag som producerar och levererar energi inom el- och naturgas. Med NIS2 förväntar vi oss att leveranskedjan, exempelvis tillverkare av vindkraftverk och operatörer av laddstationer för elfordon, inkluderas.

Väsentliga enheter och viktiga enheter

NIS2-direktivet skiljer mellan "väsentliga enheter" och "viktiga enheter" (se alla sektorer i tabellen nedan). Den största skillnaden mellan de två är att "viktiga enheter" drabbas av lägre ekonomiska påföljder och kommer att bli föremål för reaktiv tillsyn av myndigheter, i motsats till proaktiv tillsyn från myndigheterna som gäller för "väsentliga" enheter. 

Energi – leverans, distribution, överföring och försäljning av el, gas, olja, värme/kyla, vätgas, laddstationsoperatörer för elbilar Väsentliga entiteter
Flyg-, järnvägs-, väg- och vattentransporter (inklusive rederier och hamnanläggningar) Väsentliga entiteter
Bank/finans – kredit, handel, marknad och infrastruktur Väsentliga entiteter
Hälsa – vårdgivare, forskningslaboratorier, läkemedel, tillverkning av medicintekniska produkter Väsentliga entiteter
Vatten – dricksvattenleverantörer och avloppsvattenoperatörer Väsentliga entiteter
Digital infrastruktur och IT-tjänster – DNS, namnregister, förtroendetjänster, datacenter, cloud computing, elektroniska kommunikationstjänster, hanterade tjänster och hanterade säkerhetstjänster Väsentliga entiteter
Offentlig förvaltning på central och regional nivå Väsentliga entiteter
Rymd – markbaserade infrastrukturoperatörer Väsentliga entiteter
Leverantörer av post- och budtjänster Viktiga entiteter
Avfallshantering Viktiga entiteter
Kemikalier – produktion och distribution Viktiga entiteter
Livsmedel – distribution och produktion Viktiga entiteter
Tillverkare: medicinska/diagnostiska apparater, datorer, elektronik, optik, maskiner, motorfordon, släpvagnar, semitrailers, annan transportutrustning Viktiga entiteter
Digitala leverantörer – onlinemarknadsplatser, sökmotorer, sociala plattformar Viktiga entiteter
Forskningsorganisationer Viktiga entiteter

Kontakta oss

Magnus Lindkvist

Magnus Lindkvist

Partner, Cyber Security, PwC Sverige

Tel 0709-29 14 72

Jelena Minic

Jelena Minic

Cybersäkerhetskonsult, PwC Sverige

Tel 0728-80 94 26

Följ oss i sociala medier