CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism

cyklister kör framför och bredvid buss

Vad är CBAM?

Att arbetet med att minska de globala koldioxidutsläppen högprioriteras bland många länder märks idag på många sätt. Företag och organisationer initierar frivilliga åtgärder och nya regelverk och lagar införs på en regelbunden basis. Nu lanseras CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) som i praktiken är en koldioxidtull på importer till EU av vissa koldioxidintensiva varor.

CBAM ska motverka koldioxidläckage, samt ge aktörer utanför EU incitament att minska sina utsläpp. Vidare ska CBAM bidra till ett mer rättvist förhållande mellan EU-produktion som redan är föremål för omfattande klimatkrav och produktion i tredje land. Den innebär från 2026 en kostnad på import av koldioxidintensiva varor  och tillkommande administration redan från innevarande år. CBAM är en del av EU:s gröna giv, och Fit-for-55-paketet som båda syftar till att EU ska kunna uppnå sina klimatmål till 2030 (- 55 procent) och 2050 (Net Zero).

"CBAM ska motverka koldioxidläckage, samt ge aktörer utanför EU incitament att minska sina utsläpp. Vidare ska den bidra till ett mer rättvist förhållande mellan EU-produktion som redan är föremål för omfattande klimatkrav och produktion i tredje land."

Kompletterar EU ETS

EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS) täcker redan utsläpp från tillverkande industrier och anläggningar som producerar el och värme i EU, samt flyget. Systemet ställer krav på minskade utsläpp och möjliggör handel med utsläppsrätter. EU ETS ska utvidgas för att även inkludera sjöfarten, samtidigt som ett nytt och separat system för byggnader och transport införs genom Fit-for-55. CBAM inför en liknande ordning för vissa importerade varor, som alltså inte omfattas av EU ETS.

Ännu under utformning

Det ursprungliga förslaget från 2021 har förhandlats och EU-institutionerna har nått en överenskommelse om hur CBAM ska utformas. Förordningen gäller direkt hela EU när den slutliga versionen publiceras. 

Införs stegvis

Kraven som följer av CBAM kommer att genomföras stegvis under perioden 2023–2026. I praktiken innebär den inledande perioden fram till 2026 endast rapportering av utsläpp från importerade varor. Därefter tillkommer krav på CBAM certifikat som kommer öka i takt med att den fria tilldelning i EU ETS fasas ut över perioden 2026–2034. Denna tillkommande rapportering innebär att flera aktörer behöver ha uppgifter och data om mängden importerade varor samt deras direkta och indirekta, för att kunna rapportera korrekta uppgifter.

Produkterna som omfattas av CBAM

Import av varor inom kategorierna som anges här kommer att vara förenat med krav enligt CBAM. Direkta och indirekta utsläpp ska beaktas men den exakta metoden för att beräkna utsläppen är ännu ej fastställd. Kostnaden för certifikat kommer matcha genomsnittligt spot-pris för utsläppsrätter i EU ETS, med en veckas eftersläpning. Importörer av dessa varor behöver ansöka om att bli deklarant och ska även ska kunna uppge antal importerade produkter, direkta och indirekta utsläpp, eventuellt utsläppspris som betalats i exporterande land kompensationer för detta.

  • Aluminium
  • Järn och stål
  • Cement
  • Gödselmedel
  • Elektricitet
  • Väte
  • Vissa prekursorer
  • Ett begränsat antal produkter i senare led

Aktörer som importerar någon eller flera av varorna ovan och berörs av CBAM ska börja rapportera redan i oktober 2023.

Kontakta oss

Sebastian Carbonari

Sebastian Carbonari

Manager, PwC Sverige

Tel 0728-80 96 21

Johan Jacobsson

Johan Jacobsson

Director, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 27