ESG Due Diligence (ESG DD): Genomlysning av bolag med hållbarhetsfrågorna i fokus

Vad är ESG Due Diligence?

En ESG DD fokuserar på att genomlysa alla ESG-relaterade områden inom ett bolag. Här ingår risker som miljöfrågor, mänskliga rättigheter, antikorruptionsarbete med mera. Men en ESG DD lyfter även fram möjligheterna och kan addera stort värde, inte minst i samband med M&A-processer.
 

Vilket värde adderar en ESG DD?

För institutionella investerare är hållbarhetsfrågorna allt viktigare områden att ta hänsyn till. Miljö-, social- och styrningsfrågor är nu självklarheter i processen för investeringsbeslut och portföljförvaltning. Ingen investerare vill behöva hantera negativ massmediabevakning, riskera höga böter eller se värdet av ett förvärv sjunka. Investerare vill också mer och mer förstå hur värdet på deras förvärv kan öka med hjälp av ESG-relaterade intäkter genom att hitta nya kundgrupper, minska kostnader eller säkerställa hållbara leverantörskedjor.

I samband med företagstransaktioner säkerställer många institutionella investerare att alla ESG-relaterade risker och möjligheter är grundligt genomlysta. Kort sagt, en ESG DD blir allt mer ett lika ofrånkomligt som nödvändigt verktyg i transaktionsprocessen.  

Vi hjälper dig att utveckla ett effektivt tillvägagångssätt för hanteringen av ESG-faktorer i både strategi-, förvärv-, transformations- eller exit-faser.  På ett generellt plan gör vi en genomlysning av följande områden:

 

Josefina Sandman, PwC

Josefina vet hur du skapar värde

Josefina Sandmans är ESG-rådgivaren som med expertkunskaper och tydlig projektledning hjälper dig med dina transformationsstrategier.

Kontakta Josefina

E – miljö

 • Initiativ för att minska miljöpåverkan inom företaget, på arbetsplatser, produkter eller leverantörskedjor

 • Effektiviseringen av användningen av råmaterial eller initiativ för att köpa in hållbarhetscertifierade produkter

 • Samarbeten med leverantörer inom klimat, resurseffektivisering etc.

 • Kravställning från kunder att utöka arbetet med miljöfrågor

 • Pågående eller historiska tvister angående miljöpåverkan från verksamheten

S – socialt hållbarhetsansvar

 • Medarbetarnas arbetsvillkor

 • Genomlysning av underleverantörer

 • Kravställning och uppföljning med underleverantörer angående medarbetarnas hälsa och säkerhet av personal

 • Finns en Supplier Code of Conduct på plats?

 • Kravställning från kunder kring socialt ansvar i era leverantörsled

 • Genomlysning av påverkade grupper och samhällen
 • Genomlysning av påverkade konsumenter och slutanvändare

G – bolagsstyrning

 • Interna policys kring mutor, korruption och oegentligheter
 • Säkerställandet av en god affärsetik
 • Whistleblowingsystem 
 • ESG-relaterade incitamentsprogram
 • Identifiering av ESG-områden i bolagsstyrning
 • Hållbarhetsrapporteringen – kvalitetsgranskning

Kontakta oss

David Ringmar

David Ringmar

Head of ESG Strategy & transformation, PwC Sverige

Tel 0702-06 31 69

Azfar Hashmi

Azfar Hashmi

Director, Sustainable Deals, PwC Sverige

Tel 0761-12 27 07

Följ oss i sociala medier