Social hållbarhet i fastighetsbranschen

Ny studie från PwC ger en bild av vart de bästa i fastighetsbranschen är på väg, hur bolagen som ligger i framkant tänker och hur de arbetar med social hållbarhet i sin finansiering.

Fastighetsbolagens arbete med social hållbarhet ger vinster på flera plan

Allt fler fastighetsägare börjar engagerar sig i sociala utmaningar som otrygghet, utanförskap, och bostadsbrist. Utöver samhällsfördelarna så finns en tydlig ekonomisk vinning för de bolag som väljer att arbeta med ett socialt fokus. PwC har gått igenom rapporteringen från 34 kända fastighetsbolag i Sverige. Mycket återstår att göra, men den tredjedel av bolag som ligger i framkant kan visa vägen till framgångsrikt arbete med social hållbarhet i Sverige.           

Fastighetsbranschen har under lång tid varit engagerad i arbetet med klimatomställningen. Nu riktas blickarna även allt mer mot branschens arbete med social hållbarhet, och det finns många fördelar med det här nya synsättet. I PwC:s rapport som främst inkluderar välrenommerade bolag med stora inslag av hyres- och samhällsfastigheter identifieras en grupp som ligger långt framme. Det rör sig om den knappa tredjedel bolag som har en strategi för social hållbarhet som utgår från fastighetsbolagets bredare samhällspåverkan. De här bolagen får nu agera draglok till övriga delar av branschen, bland annat till den tredjedel som fortfarande avstår från att rapportera enligt FN:s mål för social hållbarhet.

Studien visar att det är både samhällsekonomiskt och företagsekonomiskt lönsamt att ta ett socialt helhetsgrepp för de här fastighetsbolagen. Bolagen stärks genom att fastigheterna får en minskad risk för värdeförstöring och att attraktionskraften ökar för området. Sist men inte minst ger det även tillgång till social finansiering hos bankerna och på obligationsmarknaden. Men för att ligga i framkant i den här omställningen krävs förändrade arbetssätt och nytänkande när det gäller socialt engagemang. 

Ladda ner och ta del av den nya svenska studien "Social hållbarhet i fastighetsbranschen"!

Välkommen att kontakta rapportförfattaren Sophie Nachemson-Ekwall och våra fastighetsexperter Helena Ehrenborg och Patrik Texell.

"Vi vill inspirera fler fastighetsägare, övriga näringslivet, kommuner och regioner att arbeta med social hållbarhet och social finansiering för att lösa svåra samhällsproblem på ett helt nytt sätt."

Sophie Nachemson-Ekwall, PwC:s expert på social hållbarhet och social finansiering
Ladda ned rapporten om social hållbarhet inom fastighetsbranschen

Ladda ned rapporten

Fyll i dina uppgifter och få länk till nedladdning av rapporten.

Nya rapporteringskrav sätter press

Inom kort kommer EU:s nya riktlinjer för hållbarhetsrapportering där sociala mål måste inkluderas i bolagens strategier och affärsplaner. Det finns även krav på att finansmarknadens aktörer ska redovisa hur de bidrar inom social hållbarhet. 

Inom klimatområdet är Parisavtalet väl etablerat, men när det gäller social hållbarhet har det saknats tydliga mål och standarder. Samtidigt visar fastighetsbolagen som ingår i studien att avsaknaden inte utgör ett hinder för att engagera sig på ett sätt som ligger nära omvärldens allt högre krav på att fler än bara offentlig sektor ska ta ansvar för sociala utmaningar.

"Kraven ökar på att fler aktörer än offentlig sektor skall ta ansvar för sociala utmaningar. Fastighetsbolagen som ligger längst fram i arbetet med social hållbarhet samarbetar med offentlig sektor, civilsamhället, andra fastighetsägare och näringslivet."

Sophie Nachemson-Ekwall, expert på social hållbarhet och social finansiering, PwC Sverige
Illustration Social hållbarhet i fastighetsbranschen

Har du koll på CSRD-direktivet?

CSRD implementeras successivt från och med räkenskapsåret 2024 och innebär att fler bolag ska hållbarhetsrapportera. Kraven på innehåll blir mer omfattande och ska göras enligt en ny rapporteringsstandard. 

Framgångsfaktorerna för social hållbarhet i fastighetsbranschen

Vad utmärker då de fastighetsbolag som arbetat framgångsrikt med social hållbarhet? Först och främst så ser de bostäder, stöd till utsatta målgrupper i samband med renoveringar och områdesutveckling som ett gemensamt ansvar och samarbetar med offentlig sektor, civilsamhället, andra fastighetsägare och näringslivet. 

Ett tiotal fastighetsbolag i studien presenterar modeller för sitt förändringsarbete där de exempelvis försöker beskriva hur de arbetar aktivt med att involvera hyresgästerna, skapar sysselsättning och är engagerad i samskapande processer med andra aktörer i samhället. Studien visar att de fastighetsbolag som lyckas bäst har ett systematiskt arbetssätt för samhällsengagemang och arbetar med långsiktiga mål

Till skillnad mot en grön förflyttning så är sociala insatser ofta lokala och kontextuella, kräver insatser över en längre tidsperiod och förutsätter ofta samarbeten mellan aktörer från olika samhällssektorer (näringslivet, offentlig sektor och civilsamhället). Företagen måste därför arbeta i flera dimensioner. För fastighetsägare och byggbolag behöver det finnas processer på plats för att både följa upp hur anställdas villkor är hos underleverantörerna, och engagemang för att långsiktigt stötta underleverantör och de anställda med verktyg att hantera det.

Fastighetsbranschens fokus på social hållbarhet kommer att öka och det finns bara vinnare med en sådan utveckling. Det kan inspirera andra fastighetsägare och resten av näringslivet, men även plockas upp av kommuner och regioner med sociala utmaningar på ett helt nytt sätt.

"Samhällsansvaret kommer bli än viktigare att synliggöra i en tid med stigande räntor, elräkningar och höjda hyror som slår hårt mot redan utsatta målgrupper. "

Sophie Nachemson-Ekwall, expert på social hållbarhet och social finansiering, PwC Sverige
Illustration Social hållbarhet i fastighetsbranschen

Sex punkter för att utveckla social hållbarhet

  • Integrera social hållbarhet i styrelsens arbete med företagets strategi. 
  • Var i framkant med de nya rapporteringskraven CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) och EU:s kommande sociala taxonomi.

  • Gör en social hållbarhetsanalys som visar på sociala utmaningar och vilka insatser och investeringar som redan görs för att möta utmaningarna. 

  • Avsätt resurser för att utveckla en plan för förändring och mät, följ upp och utvärdera effekterna av gjorda insatser.

  • Koppla sociala indikatorer till fastighetsbolagets finansiering på obligationsmarknaden eller banklån. Det ökar intresset från investerarna, ger ränterabatt och anseendet stärks gentemot kunder, anställda och samhällsintressenter. 

  • Försök att beräkna det direkta ekonomiska värdeskapandet. Beräkna till exempel kostnader och besparingar kopplat till mindre skadegörelse och lägre omflyttning. 

"Hållbarhet står högt på agendan i fastighetsbranschen. Det är både samhällsekonomiskt och företagsekonomiskt lönsamt att ta ansvar för hyresgäster och anställda hos underleverantörer, och att engagera sig i lokalsamhället."

Helena Ehrenborg, ansvarig fastighetsbranschen, PwC Sverige
Illustration Social hållbarhet i fastighetsbranschen

Utvecklingen kommer att fortsätta!

På PwC tror vi att den här utvecklingen kommer att fortsätta. Samhällsansvaret kommer bli än viktigare att synliggöra i en tid med stigande räntor, elräkningar och höjda hyror som slår hårt mot redan utsatta målgrupper. Med rapporten vill vi därför visa på de initiativ som tas av fastighetsbolag som integrerar social hållbar omställning i sin affärsstrategi. Vårt medskick är att alla fastighetsbolag behöver göra en genomgång av hur de arbetar brett med social hållbarhet i sin verksamhet, precis som de flesta redan gör på miljö- och energiområdet.

Även de bästa har en bit kvar för att få ihop helheten. Vi pekar på

  • vikten av att ha ett systematiskt arbetssätt på plats, 
  • att det kan vara värdefullt att göra en social due diligence i samband med fastighetsaffärer 
  • och att öppenhet får positiv effekt på andra delar av samhället. 

Framförallt tror vi att utvecklingen går mot att fastighetsbranschens investeringar i social hållbarhet blir både en självklar del i arbetet med klimatomställningen och kommer att utvecklas på egna meriter. Detta även i ett osäkert konjunkturläge.

"Hållbarhet står högt på agendan i fastighetsbranschen. Det är både samhällsekonomiskt och företagsekonomiskt lönsamt att ta ansvar för hyresgäster och anställda hos underleverantörer, och att engagera sig i lokalsamhället."

Helena Ehrenborg, ansvarig fastighetsbranschen, PwC Sverige

Om studien

Social hållbarhet är fortfarande ett nytt begrepp inom många branscher. För att skapa inblick i nuläget inom fastighetsområdet har PwC:s hållbarhetsavdelning studerat rapporteringen från 34 större välkända svenska fastighetsbolag som uppmärksammas för sitt arbete med social hållbarhet. Kartläggningen genomfördes under hösten 2022. 

Illustration Social hållbarhet i fastighetsbranschen

Av fastighetsbolagen i studien har 21 av 34 valt att grunda sitt sociala arbete i FN:s 17 globala hållbarhetsmål. 

Kontakta oss

Sophie Nachemson-Ekwall

Sophie Nachemson-Ekwall

Phd, expert social hållbarhet, finansiering och rapportering, PwC Sverige

Tel 0728-80 93 77

Helena Ehrenborg

Helena Ehrenborg

Real Estate Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 08

Patrik Texell

Patrik Texell

Ansvarig Real Estate Deals, partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 27 91

Thomas Almendal

Thomas Almendal

Tax Real Estate Leader, partner, PwC Sverige

Tel 0728-80 96 50