Social hållbarhet i fastighetsbranschen

För andra gången går PwC igenom rapporteringen från svenska fastighets- byggbolag och fonder. Kartläggningen omfattar 63 aktörer, en fördubbling jämfört med förra året.

Social hållbarhet i fastighetssektorn
– Best practice, färdplaner och finansiering

Fastighetsbranschen växlar upp arbetet med socialt hållbart värdeskapande. Trots den makroekonomiska osäkerheten engagerar de sig i sociala utmaningar som otrygghet, utanförskap, bostadsbrist och brottslighet i leverantörskedjan. Utöver samhällsfördelarna så finns en tydlig ekonomisk vinning, precis som på klimatområdet.          

För andra gången går PwC igenom rapporteringen från svenska fastighets- byggbolag och fonder. Kartläggningen omfattar 63 aktörer, en fördubbling jämfört med förra året. Allt fler tar fram sociala färdplaner, utvecklar samarbeten och integrerar sociala frågor med hållbarhetsrapportering. Några har börjat effektutvärdera sina sociala insatser och bankerna länkar sociala mål till sin utlåning. Mycket återstår, men det är tydligt att det börjar växa fram ett best practice. Årets rapport innehåller många lysande exempel att lära av. 

Ladda ner och ta del av den nya svenska studien "Social hållbarhet i fastighetsbranschen"!

Välkommen att kontakta rapportförfattaren Sophie Nachemson-Ekwall och vår fastighetsexpert Helena Ehrenborg.

"Vi vill inspirera fler fastighetsägare, övriga näringslivet, kommuner och regioner att arbeta med social hållbarhet och social finansiering för att lösa svåra samhällsproblem på ett helt nytt sätt."

Sophie Nachemson-Ekwall, PwC:s expert på social hållbarhet och social finansiering

Se inspelningen från frukostseminariet och rapportpresentationen 4 oktober!

Ladda ned rapporten om social hållbarhet inom fastighetsbranschen

Executive Summary in English available. Use the form to download! 

Ladda ned rapporten

Fyll i dina uppgifter och få länk till nedladdning av rapporten.

Fastighetsbolagen ledande inom social hållbarhet 

Fastighetsbranschen har tagit en framträdande roll i arbetet med social hållbarhet, och många bolag redogör för hur de arbetar med att vända utsatta områden till hållbara platser. Det blir även allt vanligare att lån kopplas till sociala insatser. Samtidigt finns risk för att ekonomiska orostider och en svajig fastighetsmarknad kan ge bakslag i hållbarhetsarbetet. 

Bolagen blir allt bättre på att beskriva sitt sociala ansvar. Enligt rapporten är det hela 85 procent av fastighetsbolagen som nu kopplar sin verksamhet till något av FN:s sociala globala mål, och 71 procent av fastighetsaktörerna har en uppförandekod. Ungefär hälften av bolagen försöker beskriva hur sociala aktiviteter integreras i strategin, till exempel när det gäller investeringsmål, mänskliga rättigheter och effektmätning av sociala insatser.

Fastighetsbranschens fokus på social hållbarhet kommer att öka och det finns bara vinnare med en sådan utveckling. Det kan inspirera andra fastighetsägare och resten av näringslivet, men även plockas upp av kommuner och regioner med sociala utmaningar på ett helt nytt sätt.

Illustration Social hållbarhet i fastighetsbranschen
Illustration Social hållbarhet i fastighetsbranschen

"Hälften av bolagen beskriver hur sociala aktiviteter integreras i strategin när det gäller investeringsmål, mänskliga rättigheter och effektmätning av sociala insatser."

Sophie Nachemson-Ekwall, PwC:s expert på social hållbarhet och social finansiering

Fastighetsbolagen kittet för ökat samarbete

Hälften av bolagen i rapporten lyfter fram att de arbetar tillsammans med flera parter kring utvecklingen av en specifik plats, till exempel andra fastighetsbolag, näringsidkare, civilsamhället och kommuner. Ofta är det just fastighetsbolagen som är drivande i dessa samarbeten.

Samverkan för social nytta har blivit en grundpelare i branschen och här kan andra delar av näringslivet få inspiration. Nya modeller får fäste där traditionell affärslogik kompletteras med nya processer, och där social nytta för fler människor är en viktig del, menar rapportförfattaren Sophie Nachemson-Ekwall.

"Hållbarhet står högt på agendan i fastighetsbranschen. Det är både samhällsekonomiskt och företagsekonomiskt lönsamt att ta ansvar för hyresgäster och anställda hos underleverantörer, och att engagera sig i lokalsamhället."

Helena Ehrenborg, ansvarig fastighetsbranschen, PwC Sverige
Illustration Social hållbarhet i fastighetsbranschen

Intresset för social finansiering växer

Rapporten inkluderar en genomgång av 17 kända lån med sociala mål, vilket innebär en ökning med över 50 procent på ett år. Därutöver finns även ett tjugotal lån från Kommuninvest till kommunalt ägda bolag.

Det bistra makroekonomiska klimatet kan faktiskt leda till något positivt, genom att fastighetsbolag lägger om upplåning från obligationsmarknaden till bankfinansiering. Detta samtidigt som långivarna vill bredda sin hållbarhetsprofil utöver klimatrelaterade produkter, menar Sophie Nachemson-Ekwall.

Räntor och konjunktur kan slå mot hållbarhet

Men mitt i den positiva utveckling som sker när det gäller social hållbarhet inom branschen, finns orosmoln som är tydligt länkade med den ekonomiska situation som hänger över branschen.

Det är viktigt att bolagen förstår att de här delarna inte får hamna i skymundan, trots ekonomiska utmaningar som höga låneräntor och svårighet att höja hyror för boende. Social hållbarhet är här för att stanna och de bolag som är drivande i utvecklingen kommer att vara de långsiktiga vinnarna, avslutar Sophie Nachemson-Ekwall.

"Social hållbarhet är här för att stanna och de bolag som är drivande i utvecklingen kommer att vara de långsiktiga vinnarna."

Sophie Nachemson-Ekwall, PwC:s expert på social hållbarhet och social finansiering
Illustration Social hållbarhet i fastighetsbranschen

Sju steg till hållbarhet för fastighetsbolag

  • Säkerställ att hygienkraven kring socialt ansvarstagande är på plats.

  • Integrera arbete med en färdplan för social hållbarhet i fastighetsbolagets strategi. 

  • Avsätt resurser för förändringsteori och effektmätning. 

  • Påbörja tvärsektoriella samarbeten, strategiska partnerskap och platssamverkan, och gör dessa till integrerade delar av affärsstrategin. 

  • Sätt mål på både det sociala och finansiella värdeskapandet. Idag finns olika modeller som försöker koppla ihop sociala värden med finansiella. 

  • Koppla sociala indikatorer (KPI:er) till fastighetsbolagets finansiering. På så sätt ökar intresset från investerarna på obligationsmarknaden, fastighetsfonder och bankerna. 

Nya rapporteringskrav sätter press

Inom kort kommer EU:s nya riktlinjer för hållbarhetsrapportering där sociala mål måste inkluderas i bolagens strategier och affärsplaner. Det finns även krav på att finansmarknadens aktörer ska redovisa hur de bidrar inom social hållbarhet. 

Inom klimatområdet är Parisavtalet väl etablerat, men när det gäller social hållbarhet har det saknats tydliga mål och standarder. Samtidigt visar fastighetsbolagen som ingår i studien att avsaknaden inte utgör ett hinder för att engagera sig på ett sätt som ligger nära omvärldens allt högre krav på att fler än bara offentlig sektor ska ta ansvar för sociala utmaningar.

Kraven ökar på att fler aktörer än offentlig sektor skall ta ansvar för sociala utmaningar. Fastighetsbolagen som ligger längst fram i arbetet med social hållbarhet samarbetar med offentlig sektor, civilsamhället, andra fastighetsägare och näringslivet.

Har du koll på CSRD-direktivet?

CSRD implementeras successivt från och med räkenskapsåret 2024 och innebär att fler bolag ska hållbarhetsrapportera. Kraven på innehåll blir mer omfattande och ska göras enligt en ny rapporteringsstandard. 

Om studien

PwC:s hållbarhetsavdelning har studerat rapporter från 63 större svenska bygg- och fastighetsbolag samt fastighetsfonder, som uppmärksammas för sitt arbete med social hållbarhet. Kartläggningen genomfördes under sommaren 2023. 

illustration Social hållbarhet i fastighetsbranschen

Ladda ner den tidigare rapporten Social hållbarhet i fastighetsbranschen 2022

Vad är social hållbarhet? Lyssna på avsnitt 23 av PwC-podden!

Kontakta oss

Sophie Nachemson-Ekwall

Sophie Nachemson-Ekwall

Phd, expert social hållbarhet, finansiering och rapportering, PwC Sverige

Tel 0728-80 93 77

Helena Ehrenborg

Helena Ehrenborg

Real Estate Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 08

Patrik Texell

Patrik Texell

Ansvarig Real Estate Deals, partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 27 91

Thomas Almendal

Thomas Almendal

Tax Real Estate Leader, partner, PwC Sverige

Tel 0728-80 96 50

Följ oss i sociala medier