Har du koll på CSRD-direktivet?

Kollegor diskuterar CSRD-direktivet

Direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) har nu lanserats och blir en viktig del i arbetet med att höja kvaliteten på hållbarhetsrapporteringen till samma nivå som den finansiella rapporteringen. Med CSRD minskar man även risken för greenwashing.

CSRD är ett EU-initiativ och ersätter NFRD (Non Financial Reporting Directive) och därmed även Årsredovisningslagens krav på hållbarhetsrapportering.

CSRD implementeras från och med räkenskapsåret (RÅ) 2024 och innebär att fler bolag ska hållbarhetsrapportera. Kraven på innehåll blir mer omfattande och ska göras enligt en ny rapporteringsstandard. Samtidigt ska rapporteringen granskas av extern part. Vidare ställer CSRD ännu högre krav på kvalitet och transparens.

"CSRD implementeras successivt från och med räkenskapsåret 2024 och innebär att fler bolag ska hållbarhetsrapportera. Kraven på innehåll blir mer omfattande och ska göras enligt en ny rapporteringsstandard."

Lär känna några av våra hållbarhetsexperter

Isabelle Hammarström, PwC

Svårt att komma igång med CSRD? Lugn, Isabelle hjälper dig.

Isabelle Hammarström är rådgivare med fokus på hållbarhetsrapportering och ESG-regelverk. Hon ingår även i FAR:s specialistgrupp för hållbarhet och är väl förtrogen med CSRD.

Kontakta Isabelle

Sanna Efraimsson, PwC

Hur kan du skapa värde med CSRD? Sanna vet!

Sanna Efraimsson är ESG-specialisten som fokuserar på hur företag bäst kan bemöta alla kommande regelverk kring hållbarhetsrapportering i allmänhet och CSRD i synnerhet.

Kontakta Sanna

Johan Jacobsson, PwC

Johan hjälper dig med Scope, 1, 2 och 3-arbetet inom CSRD

Johan Jacobsson driver projekt inom ESG, främst inom miljö- och energiområdet samt hur det påverkar företagande i olika sektorer. Här ingår naturligtvis CSRD.

Kontakta Johan

 

Så berörs svenska företag av CSRD: ökat rapporteringstryck

När direktivet är fullt implementerat kommer fler än 50 000 företag inom EU uppfylla ett eller flera av kriterierna för att omfattas av CSRD, så vi kan räkna med ett omfattande rapporteringstryck. Naturligtvis berörs även vissa svenska företag. Stora svenska företag omfattas redan av årsredovisningslagen (ÅRL), men med CSRD införs nya regler för vad rapporteringen ska innehålla.
 

Utökad rapportering

1. Rapporteringen ska utgå från en dubbel materialitet, det vill säga att företag ska kunna beskriva hur verksamheten påverkar omgivningen och vice versa; hur omgivningen påverkar verksamheten

2. Information om affärsmodellens resiliens och förenlighet med omställningen till en hållbar ekonomi och 1,5-gradersmålet enligt Parisavtalet

3. Beskriva mål, policies och risker för företagen kopplat till hållbarhetsfrågorna

4. Relevanta indikatorer kring hållbarhetsfrågorna, inklusive information om immateriella tillgångar som intellektuellt, mänskligt och socialt kapital

5. Beskrivning av den due diligence-process som genomförts avseende hållbarhetsfrågorna, faktiskt eller potentiell negativ påverkan från företaget samt värdekedja och åtgärder för att förhindra, minska och återställa denna påverkan

5. De KPI:er som krävs från EU:s taxonomiförordning

Rapportering ska ske enligt en EU-standard som är uppdelad i generell information om företagens arbete med hållbarhet, inklusive väsentlighetsanalys, affärsmodell och riskhantering. Övriga delar av standarden avser miljö och klimat, sociala frågor som arbetsvillkor och mänskliga rättigheter samt styrningsfrågor, intern kontroll och arbetet med antikorruption. 

skog sedd ovanifrån

Tidslinje: Stegvist införande av CSRD. Dessa datum gäller:

 • Räkenskapsår 2024: För företag som redan omfattas av NFRD.

 • Räkenskapsår 2025: För företag som inte omfattas av NFRD i dag. Samtliga stora företag och koncerner som uppfyller storlekskraven.

 • Räkenskapsår 2026: För noterade små och medelstora företag, små och icke-komplexa kreditinstitut samt vissa försäkringsföretag. Alla noterade bolag på reglerad marknadsplats inom EU (SME:s kan välja opt-out fram till 2028). Företag utanför EU omfattas om de har minst ett dotterbolag eller filial i EU med en omsättning över 150 miljoner euro i EU.

Företag inom EU som uppfyller minst två av följande kriterier berörs av CSRD

 

 • Över 40 miljoner euro i nettoomsättning 
 • Över 20 miljoner euro i balansräkning 
 • Över 250 anställda

 

De formella kraven i CSRD

 

 • Hållbarhetsrapporten ska vara inkluderad i förvaltningsberättelsen

 • Informationen ska taggas digitalt i enlighet med ESEF (European Single Electronic Format)

 • Styrelsen är ansvarig och rapporten ska behandlas i revisionsutskottet

 • Alla rapporter ska genomgå en översiktlig granskning där revisorn yttrar sig om hållbarhetsrapporten i sin helhet, inklusive KPI:er enligt taxonomiförordningens artikel 8

 • Alla rapporter ska följa ny EU-standard för rapportering.

"CSRD ställer högre krav på formalia än nuvarande direktiv."

Kontakta oss

Isabelle Hammarström

Isabelle Hammarström

Director, Sustainability & Climate Change, PwC Sverige

Tel 0709-29 39 37

Mikael Scheja

Mikael Scheja

Ek dr, redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 38

Sanna Efraimsson

Sanna Efraimsson

Manager, PwC Sverige

Tel 0725-80 04 63