Har du koll på CSRD-direktivet?

Kollegor diskuterar CSRD-direktivet

Vad är CSRD?

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är ett nytt EU-direktiv som syftar till att genom rapporteringstransparens skapa bästa förutsättningar för att EU skall klara sina Net Zero-målsättningar till 2050.

CSRD kravställer viss information som tidigare varit frivillig och säkrar därmed att ESG- information finns tillgänglig för investerare. Genom att höja kvalitetskraven på hållbarhetsrapportering till samma nivå som finansiell rapportering och kräva extern granskning, så minskar man riskerna för green eller social washing.

Genom CSRD kopplas också ESG tydligare till bolagens affärsmodeller och strategier och ställer högre på data och kvalitativ information genom en ny EU-standard för hållbarhetsredovisning (ESRS).

Vill du veta mer?

Kontakta oss så hjälper vi dig se möjligheterna med CSRD.

CSRD: Mer än bara hållbarhetsrapportering

CSRD träffar alla delar av bolagens hållbarhetsarbete och når därför in i hjärtat av hållbarhet. Det blir viktigt att förhålla sig till vilken hållbarhetsaktör man vill vara, hur man som bolag skall ta sig an det transformativa hållbarhetsarbetet som kommer med CSRD, samt hur man ska möta de ökade kraven på rapporteringsprocesser.

Genom CSRD förflyttas bolagens hållbarhetskommunikation från att berätta om hur man arbetar kring hållbarhet och vilken effekt detta arbete haft, till att faktiskt kunna mäta resultatet av sitt hållbarhetsarbete på ett standardiserat sätt. Nya krav ställs inte bara på  scope 1- och 2-rapporteringen, utan även på scope 3 vilket ställer helt nya krav på datakvaliteten och rapporteringsprocesserna. Det blir viktigt för bolag att förstå vad detta innebär i praktiken för att kunna planera arbetet. 

Då CSRD kräver transparens i hållbarhetsrapporteringen är det också viktigt för bolag att ta ställning till ifall den information som presenteras är i linje med hur man vill framstå som bolag kopplat till sitt hållbarhetsarbete. Med CSRD blir det enklare för investerare att jämföra bolagens hållbarhetsesultat, vilket kan få stor betydelse för bolagens tillgång till kapital.

Du bör ställa dessa frågor:

 • Har vi den information som CSRD kräver att vi rapporterar på?
 • Är vi nöjda med den information vi genom CSRD för fram, givet vår hållbarhetsstrategi? 
 • Möter vi våra intressenters och investerarnas förväntningar på oss inom hållbarhet med den information vi för fram?
 • Har vi rätt personer i bolaget involverade i CSRD-arbetet för att få rätt kvalitet och förankring?
 • Kan våra datasystem och rapporteringsprocesser klara den extra rapporteringsbördan?
 • Vilka transformativa åtgärder behöver vi agera på för att få till rätt hållbarhetsomställning?

Vilka företag omfattas av CSRD och när?

När direktivet är fullt implementerat (räkenskapsåret 2026) kommer fler än 50 000 företag inom EU att omfattas av CSRD, varav cirka 4 100 är svenska bolag. Olika företag träffas vid olika tidpunkter:

 • 1 januari 2024 (rapportering 2025) för företag/koncerner som är stora*, är av allmänt intresse och med fler än 500 anställda.  
 • 1 januari 2025 (rapportering 2026) för stora företag/koncerner*
 • 1 januari 2026 (rapportering 2027) för små och medelstora företag noterade på reglerad marknadsplats samt små och icke-komplexa kreditinstitut och captivebolag.

Reglerna kring förstagångsapplicering är komplexa och kräver en mer djupgående analys. Bland annat kan noterade SME-bolag välja att skjuta upp sin rapportering från 2026 till 2028, och det finns speciella regler för moderbolag utanför EU men som bedriver väsentlig verksamhet med omsättning inom EU i sin koncern. 

*bolag/koncern som möter två av tre av följande kriterier: 350 miljoner kronor i omsättning, 175 miljoner kronor balansomslutning, 250 anställda.

skog sedd ovanifrån

Så kan vi hjälpa dig!

För PwC är det viktigt att alla bolag får en effektiv och värdeskapande implementering av god kvalitet. Vi har därför ett tätt samarbete med våra PwC-kollegor inom hela EU kopplat till CSRD oavsett sektor eller industri.

Vi erbjuder heltäckande CSRD-implementeringstjänster som innehåller allt som krävs för att ta ditt bolag från din nuvarande position till att leva upp till CSRD:s krav. Vi kan hjälpa med full CSRD-implementering eller i delmoment där ni önskar extra stöd eller kompetens.  Här ingår till exempel:

 • CSRD-utbildning med stakeholderförankring 
 • CSRD Self Assessment

 • Väsentlighetsanalys med dubbel materialitet 

 • CSRD och ESRS gap-analys

 • CSRD – pre assurance

 • CSRD-projektledning för implementeringsprojekt 
 • Stöd kring med data och systemfrågor i samband med CSRD

 • CSRD-driven transformation 

 • CSRD-finance transformation

Vi hjälper dig också att integrera CSRD i din bolagsstrategi, transformativt arbete kopplat till CSRD samt integration i rapporteringsprocesserna.

För bolag inom finanssektorn har vi också expertis kring hur CSRD tangerar övriga finansiella regelverk.

skog sedd ovanifrån

Lär känna några av våra CSRD-experter

Isabelle Hammarström, PwC

Svårt att komma igång med CSRD? Lugn, Isabelle hjälper dig.

Isabelle Hammarström är rådgivare med fokus på hållbarhetsrapportering och ESG-regelverk. Hon ingår även i FAR:s specialistgrupp för hållbarhet och är väl förtrogen med CSRD.
Kontakta Isabelle

Johanna Milne, PwC

Ingen koll på din ESG-data? Inga problem, Johanna har koll!

Johanna Milne är ESG-dataspecialisten som hjälper företag att implementera effektiva datainsamlingsprocesser och hantering av ESG-data.Kontakta Johanna

Angelica Berg, PwC

Hur påverkar CSRD ditt företag i ett bredare perspektiv? Angelica har svaren!

Angelicas styrka är att förstå hur hållbarhet påverkar och interagerar med bolagets strategi, processer och verksamhet vilket är kritiskt för att få till en effektiv implementering av CSRD.
Kontakta Angelica

Johan Jacobsson, PwC

Johan hjälper dig med Scope 1, 2 och 3-arbetet inom CSRD

Johan Jacobsson driver projekt inom främst miljö- och energiområde. Här ingår naturligtvis CSRD.
Kontakta Johan

Sanna Efraimsson, PwC

Hur kan du skapa värde med CSRD? Sanna vet!

Sanna Efraimsson är ESG-specialisten som fokuserar på hur företag bäst kan bemöta regelverk kring hållbarhetsrapportering i allmänhet och CSRD i synnerhet.
Kontakta Sanna

Mikael Scheja, PwC

Har du komplexa redovisningsfrågor kopplat till CSRD? Mikael har svaren!

Mikael Scheja är CSRD-specialisten med bland annat finansiell rapportering som huvudfokus.
Kontakta Mikael

Se inspelade webbinarier

CSRD: Väsentlighetsanalys och dubbel materialitet

2023-05-25

CSRD för FS-bolag

2023-03-28

CSRD med fokus på klimat

2023-03-07

CSRD i ett bredare perspektiv

2023-02-15

Relaterat innehåll

Vad är CBAM?

Arbetet med att minska de globala koldioxidutsläppen högprioriteras bland företag och organisationer och nya regelverk införs på regelbunden basis. Nu lanseras CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), en koldioxidtull på importer till EU av koldioxidintensiva varor.
Läs mer om CBAM

Lyssna på PwC-podden

Vad är CSRD mer än hållbarhetsrapportering? Vem omfattas? Hur kan du förhålla dig? Lyssna på podden där våra ESG-rådgivare Fredrik Lindblad, Isabelle Hammarström och Johanna Milne berättar om regelverket.
Lyssna på podden

Kontakta oss

Angelica Berg

Angelica Berg

Head of CSRD, hållbarhetsspecialist, PwC Sverige

Tel 0703-00 74 94

Mikael Scheja

Mikael Scheja

Ek dr, redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 38

Isabelle Hammarström

Isabelle Hammarström

Director, Sustainability & Climate Change, PwC Sverige

Tel 0709-29 39 37