Antikorruption

män skakar hand i skyskrapa på kvällen

Korruption och karteller – en fråga som måste tas på högsta allvar

Penningtvättsskandaler, insiderbrott, kommunskandaler, mutbrott… dagligen kan vi läsa om korruption, oegentligheter och brottsliga förfaranden inom näringslivet, myndigheter och organisationer. Gemensamt för dessa händelser är att de kan göra stor skada för privatpersoner, verksamheten, varumärket och samhället.

I dagens svenska samhällsklimat råder idag nolltolerans mot korruption i alla dess former. Med ständigt nya regelverk och ökade krav på transparens samt införanden av visselblåsarfunktioner och uppförandekoder, är det lätt att förstå att antikorruptionsfrågorna är högprioriterade bland företag, organisationer och myndigheter. Men hur ska man gå tillväga?

Vad är korruption?

Begreppet ”korruption” är mångfacetterat och innefattar många verksamhetsområden. Detta innebär att varje företag utvöver att följa den gällande lagstiftningen även måste arbeta utifrån en egen, tydlig definition för att kunna sätta upp relevanta antikorruptionsprocesser. Utifrån den egna definitionen kan man implementera risk- och sårbarhetsanalyser som blir grunden för det fortsatta antikorruptionsarbetet.


Vad säger lagen?

 • En anställd eller en uppdragstagare får inte ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget (tagande av muta).

 • Det är inte tillåtet att åt en anställd eller en uppdragstagare lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget (givande av muta).

 • Det är inte tillåtet att ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig förmån för att påverka någon som utövar myndighet eller beslutar om offentlig upphandling eller att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån till någon för att denne ska påverka beslutsfattaren vid myndighetsutövning eller offentlig upphandling (handel med inflytande).

 • En näringsidkare måste vara försiktig med att lämna pengar eller andra tillgångar till sina ombud, agenter, samarbetspartners eller andra representanter så att medlen inte används till mutor (vårdslös finansiering av mutbrott).

 • Trolöshet mot huvudman (BrB 10:5) avser missbruk av förtroende som leder till skada för huvudmannen. Skadan behöver dock inte vara av ekonomisk natur.

Så ska ett förebyggande arbete se ut

Tonen på toppen – en engagerad företagsledning som tydliggör ansvar, roller samt säkerställer resurser.

Risk- och sårbarhetsanalyser – en tydlig process för att kartlägga risker för mutor och korruption och brister i kontroller.

Policys, riktlinjer och riskanpassade processer – med rätt policys och rätt processer har du en stabil grund att utgå ifrån.

Due diligence av samarbetspartners – fungerande rutiner kring kartläggning av intressekonflikter samt kännedom om samarbetspartners som leverantörer, konsulter, distributörer och kunder.

Övervakning och uppföljning – process för att säkerställa att kontroller och riktlinjer implementeras och efterlevs. Här ingår visselblåsarfunktion och utredning av incidenter.
 

Investera i en gedigen visselblåsarfunktion

Med ett väl fungerande visselblåsarsystem kan du hantera medarbetarnas tips om misstankar om oegentligheter, korruption, trakasserier och misstänkta brott.
Läs mer om visselblåsning

Så förebygger du mutskandaler, karteller och korruption

Bolag av alla storlekar måste ha strategiska verktyg för att hantera korruptions- och kartellfrågor. Annars kan konsekvenserna bli förödande. Vi hjälper dig med:

 • Utredning av korruptionsincidenter och konkurrensrättsliga överträdelser
 • Diagnosticering och riskanalyser av enskilda verksamheter, bolag eller hela koncerner
 • Compliance & integrity due diligence av affärspartners eller i samband med M&A- aktiviteter
 • Design eller uppgradering av complianceprogram och hjälp med implementering
 • Korruptionsförebyggande utbildningar
 • Implementering av visselblåsarprogram
 • Analyser av konkurrensrättsliga risker och testning av compliance-program
 • Förebyggande åtgärder mot penningtvätt
   

Kontakta oss

Cecilia Cederberg

Cecilia Cederberg

Partner, Forensic services, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 20

Magnus Lindahl

Magnus Lindahl

Director Forensic Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 25

Följ oss i sociala medier