Ökat fokus på riskkontroll och riskhantering

Enterprise-wide risk management (ERM)


Enterprise-wide risk management, ERM, kan skydda företag från förluster, oväntade intäktsförändringar och skadat anseende. Detta bland annat genom att stärka hanteringen av kredit-, marknads- och andra finansiella risker, tillsammans med en mer effektiv kontroll över mindre kvantifierbara, men minst lika viktiga, icke finansiella risker som till exempel bedrägeri, systemfel och brister i såväl extern som intern regelefterlevnad.


ERM kan också förbättra underlagen för beslutsfattande genom en klarare utformning av bolagens målsättningar, mer fokuserad information till ledningen och en bättre förståelse av sambandet mellan risk och avkastning. Effektiv ERM kan säkerställa att företag tar mer kontrollerade risker och kan ta till vara på investeringsmöjligheter.


Den pågående utvecklingen av regelverk inom den finansiella sektorn fungerar som ytterligare katalysator i utvecklingen av ERM. Solvens II innebär en mer riskorienterad syn på kapital. Sambandet mellan bolagsstyrning, finansiell rapportering och riskhantering förstärks. Effektiv ERM kan också bidra till att:

  • Skapa en plattform för att uppfylla de krav som Solvens II ställer på mätning, styrning och rapportering av risker.
  • Bidra med nödvändig infrastruktur för information och intern kontroll, bland annat genom möjligheten att ta fram data från kapitalmodeller och interna informationssystem till en reviderbar nivå för extern kommunikation.
  • Hjälpa till att kontrollera bolagens risker och därmed minska företagens kapitalkrav.

 

Hur bistår PwC den finansiella sektorn?

PwC har exceptionell erfarenhet inom implementering och utveckling av ramverk för ERM inom hela den finansiella sektorn. Denna erfarenhet innefattar utveckling av själva processen, organisationen och informationen som ligger till grunden för effektiv ERM, samt binder samman ERM med bolagsstyrning och regelefterlevnad.

Följ oss i sociala medier